Top

Revizuire

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.21 din 5.01.2010 d-nii C.F., V.I.F. şi d-na C.F. au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună revizuirea deciziei civile nr.560/R/6.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.4105/180/2006, schimbarea în parte a hotărârii în sensul obligării pârâtelor la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente.

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe dispoziţiile art.322 pct.5 Cpc, arătându-se că după pronunţarea hotărârii a fost descoperit un nou act de proprietate, a cărui existenţă nu a fost cunoscută la momentul judecării recursului, respectiv actul de partaj voluntar nr.30912/1944, act prin care M.M. F., M.M.F.,A.M.F. şi A.M.F. înţeleg să împartă întreaga avere printre care şi moşia în întindere totală de 310,0688 ha.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, Comisia Judeţeană Bacău a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă cu motivarea că revizuienţii nu au făcut dovada faptului că înscrisul pe care îşi întemeiază cererea a fost reţinut de partea potrivnică sau că nu ar fi putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa lor (f.31-32).

La rândul său, d-na M.R. a formulat întâmpinare arătând că a formulat plângere împotriva HCJ solicitând obligarea comisiei de a elibera titlu de proprietate, dosarul cu nr.19644/180/2009 având termen de soluţionare 5.02.2010, impunându-se ca ambele cauze să fie soluţionate concomitent pentru o completă administrare a probelor şi o apreciere cât mai corectă a acestora (f.35).

La dosar au fost depuse înscrisuri (f.4-13,36-41,46-54,61-117).

Analizând actele dosarului, instanţa constată cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Potrivit art.322 pct.5 cpc revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor (…).

Înscrisul la care se face referire în cererea de revizuire, respectiv actul de partaj voluntar nr.30912/944 (f.8-13) nu îndeplineşte condiţiile cerute de text, din interpretarea art. 322 pct.5 cpc reieşind, în primul rând, că trebuie să fie vorba de un înscris ce nu a putut fi administrat iniţial, independent de voinţa părţii or, actul de partaj invocat se afla în arhivele Statului, putea fi solicitat oricând în cursul judecării procesului, neputându-se reţine nici o împrejurarea mai presus de voinţa părţii de a-l înfăţişa şi nici faptul că a fost reţinut de partea potrivnică. Simplul fapt că partea a descoperit anumite înscrisuri probatorii nu este de natură să justifice admiterea cererii de revizuire, dacă nu se face dovada unei împrejurări de forţă majoră care s-o fi împiedicat să şi le procure în timpul procesului iar în cauza de faţă nu s-a făcut o astfel de dovadă. Instanţa va respinge revizuirea formulata de către revizuienţi.

Etichete: