Top

Infractiuni prevazute in legi si decrete

Dosar nr. 829/260/2009

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENAI NR. 133

Şedinţa publică de la 2- Februarie 2011

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR

IONICĂ

Constată că prin decizia penală nr. 757” 25.11.2010 pronunţată de Curtea de apel Bacău, a fost trimisă spre rejudecare cauza privind pe inculpatul C.A.D., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 11 lit. c. din Legea nr. 87/1994 cu aplicare art.13 lit.a Cod penal.

Se reţine din considerentele deciziei cp. Tribunalul Bacău, judecând apelul, nu s-a pronunţat cu privire la două moiive ce apel referitoare la omisiunea primei instanţe de a soluţiona două cereri formulate ¦'<: partea civilă.

De asemenea, instanţa de recuis a m,\’ precizat că Tribunalul Bacău nu a arătat în concret în partea expozitivă a acestuia printr-o expunere logico-juridică, care sunt argumentele pentru care cererea de obligare a inculpatului la plata majorărilor de întârziere limitându-se doar .c aprecia generic, că admiterea cererii părţii civile ar constitui o îmbogăţire fără justă cauză.

S-a mai constatat că instanţa de apel h nesocotit dispoziţiile art. 378 C.pen. al 3 C.p.pen., omiţând în totalitate să se pronunţe asupra motivului de apel referitor la cererea părţii civile de instituire a unei măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului şi părţii responsabile eivilmente, formulată în faţa primei instanţe.

Pentru aceste motive, Curtea de Apei Bacău a casat în totalitate decizia Tribunalului Bacău şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Bacău.

Ulterior, prin încheierea din 26.11.2010 curtea de apel a îndreptat eroarea materială strecurată în dispozitivul deciziei .x-nale nr. 757/25.11.2010, în sensul trimiterii cauzei spre rejudecare ia Judecători?- Moineşti.

Din considerentele deciziei nr. 757/25. 1.2010 rezultă că această măsură se impune ca urmare a modificărilor legislative prevăzute de art. XXIV alin. 3 din Legea nr. 202/2010 potrivit cărora dispoziCT.- acestei legi privitoare la competenţă sunt aplicabile.

La acest termen de judeca!?, ins,, nţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moine i.

Analizând cu prioritate această e:.’.epţie, instanţa constată că este necompetentă material să soluţioneze prezenta -uuză pentru următoarele motive.

Prin rechizitoriul Parchetul.]] de oe lângă Judecătoria Moineşti, nr.2301 /P/2007, a fost trimis în judecată inculpatul CAD, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de a -‘:. 9 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.13 C.penal.

Judecătoria, soluţionând cauza. prin sentinţa penală nr. 42/28.01.2010 a schimbat încadrarea jv ridică a. faptei din art.9 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea crt. 13 …penal, in infracţiunea prev. de

art. 11 lit.c din Legea nr.87/199-, şi a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea mfravuuim prevăzute de art. 11 lit.c din Legea nr.87/ 1994, cu aplicarea art. 13 e ,,jenai.

Ulterior, prin decizia tribunal …iui ni. 359/A din 21.09.2010 s-au respins ca nefondate apelurile declarate de apei uitele părţi civile.

Această decizie a tăcut obiectul hotărârii nr. 757/25.11.2010 Curţii de Apel Bacău, prin care s-a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Moineşti.

Potrivit art. 361 alin. 1 lit. C.p.pen., astfel cum a fost modificat prin

Legea nr. 202/2010, nu pot fi atacai., cu apei sentinţele pronunţate de judecătorii.

De asemenea, conform art. C/’ pcL 1 lit.eAl. C.p.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, tobunalul judecă în primă instanţă infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. .-. din Legea nr.241/2005.

Potrivit art. XXIV alin. 3 din l:gea ni. 202/2010 în cazul casării cu trimitere spre rejudecare dispoziţiile acestei ku, privitoare la competenţă sunt aplicabile.

Având în vedere că decizia pi.. nuntatâ de tribunal a fost casată în totalitate şi că, judecătoria, potrivit legii, nu j clecă în calitate de instanţă de apel, ci numai ca primă instanţă, instanţa apreciază că, în cauză rejudecarea presupune reluarea întregului ciclu procesual.

Faţă de aceste limite ale re judecării instanţa constată că a fost iniţial sesizată cu privire la săvârşirea iniracţiumi de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.b din Legea nr.241/2005.

Or, potrivit art. 27 pct. 1 lit.e1 C.p.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, această infracţiune este de competenţa tribunalului.

Pentru aceste motive, în baza art. 39 alin. 1 coroborat cu art. 42 alin. 1, raportat la art. 27 aiin. 1 lit. – Cp p. instanţa va admite excepţia de necompetentă materială şi va decina competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Bacău.

Conform art. 189 C.pr.pen va dispune plata onorariului avocatului din oficiu din fondurile M.J. către B.A. Momeşti în sumă de 200 lei,

Etichete: