Top

Acţiune in constatare

Dosar nr.283/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 293/03.06.2009

Şedinţa publică de la 03.06.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – XX

Cu participare :

GREFIER – ZZ

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C.N. P. R. şi pe pârâta U.A. T. a comunei S. prin primar, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanta C.N. P. R. şi pârâta U.A. T. a comunei S prin primar.

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că la acest termen de judecată procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

La dosar se află o cerere prin care reclamanta C. N. P.R.. solicită acordarea unui termen mai lung, însă între motivul invocat în această cerere şi faţă de excepţia invocată la termenul anterior nu există o legătură de cauzalitate, motiv pentru care instanţa respinge cererea de amânare a reclamantei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 283/06.04.2008, reclamanta C.N. P.R. – sucursala D. R. B. a solicitat în contradictoriu cu pârâta ca instanţa să constate prin hotărâre judecătorească dreptul său de proprietate asupra clădirii în suprafaţă construită de 160,08 mp şi a terenului în suprafaţă de 61,57 mp, din care 49,25 mp cotă indiviză şi 12,32 suprafaţa exclusivă în care îşi desfăşoară activitatea Ghişeul Poştal S. situat în comuna S., judeţul B.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că în anul 1983 a fost dat în folosinţă blocul de locuinţe, la parterul căruia funcţionează G. P. S., spaţiu ce a intrat în patrimoniul R.A. P.T., fiind inclus în capitalul social al acestei regii. Ulterior, a mai arătat reclamanta, a fost înfiinţată R.A. P.R. după care s-a reorganizat în C. N. P.R..

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 5 alin. 1 şi art. 20 alin. 2 din Legea 15/1992, art. 19 din Legea nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 286/2006 şi art. 111 Cod proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în valoare de 19 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare.

Reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei precum şi alte probe admise de lege.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În anul 1983 a fost pus în funcţiune blocul de locuinţe din comuna S., unitatea primind la parterul blocului spaţiu pentru poştă şi telefoane. În baza art. 5 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 care prevede că „regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său”, RA P.T. a devenit proprietara acestor imobile.

Ulterior, prin reorganizare, a fost înfiinţată RA P.R., iar prin protocolul de separare a patrimoniului din 16.09.1991 (fila 24), imobilul respectiv a trecut în proprietatea D.R.P.B..

Potrivit HG 371/1998, RA P.R se reorganizează în C.N.P.R, iar în art. 3 alin. 1 se prevede că „Patrimoniul P. R.se constituie prin preluarea patrimoniului fostei regii autonome”, iar în alin. 3 al aceluiaşi articol că „ P. R., la data înfiinţării, este proprietara tuturor imobilelor aflate în patrimoniul R.A.P.R.”, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu”.

Instanţa la termenul din data de 03.06.2009 a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes în promovarea acestei acţiuni, excepţie pe care o va admite, motivat de următoarele considerente: potrivit art. 644 şi 645 din Codul civil dreptul de proprietate se poate dobândi prin succesiune, prin legate, prin convenţie, prin tradiţiune, prin accesiune, prin prescripţie, prin lege şi prin ocupare. La aceste moduri se poate adăuga şi hotărârea judecătorească.

Având în vedere situaţia de fapt astfel cum a fost prezentată anterior şi succesiunea transmiterii patrimoniului reclamantei în diferite faze de organizare, conform legislaţiei în vigoare la acele momente, instanţa reţine că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului prin efectul legii, fiecare lege de reorganizare având dispoziţii speciale în acest sens, aşa cum a fost menţionat anterior. Drept urmare, instanţa apreciază că acţiunea promovată de reclamantă nu îndeplineşte una din condiţiile generale de exercitare a acţiunii civile, şi anume interesul.

În consecinţă instanţa va respinge acţiunea ca lipsită de interes.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia lipsei de interes şi în consecinţă, respinge cererea formulată de reclamanta C. N. P.R., cu sediul în municipiul B. Calea -, nr. , judeţul B. în contradictoriu cu pârâta U. A.T. prin primar al comunei S., judeţul B, ca lipsită de interes.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 03.06.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

XX ZZ

XX./ZZ.

Ex. 4

16/16.06.2009

Etichete: