Top

Succesiune

Dosar nr. 827/829/2008 R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA CIVLĂ NR.475 Şedinţa publică de la 15.10.2009 Completul compus din: PREŞEDINTE : KK Cu participare : Grefier : ZZ Pe rol pronunţarea în cauza civilă având ca obiect „succesiune” privind pe reclamanţii: F. M., F. B.E., A. A.M., M. D. şi pe pârâţii F. Ş. şi I. C.. Dezbaterile au avut loc la termenul din 08.10.2009 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. INSTANŢA -Deliberând- Constată că prin acţiunea civilă formulată reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D. au chemat în judecată pe pârâţii F.Ş. şi I. C. solicitând ieşirea din indiviziune şi partajarea bunurilor rămase după defunctul F.Şt. şi să se constate că reclamantul F. M. a construit o casă din fonduri proprii pe terenul succesoral. Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivarea acesteia se arată că sunt moştenitorii defunctului F.Şt., decedat la data de 1.05.1964, iar bunurile de partajat sunt terenuri înscrise în trei titluri de proprietate. În acţiune se mai arată că reclamantul F. M. a construit cu fonduri proprii pe terenul aparţinând moştenirii o casă, încă din anul 1962, în care locuieşte în prezent. Ulterior reclamantul a renunţat la judecata capătului de cerere privind constatarea construirii casei şi tot ulterior s-a arătat că pârâta I.C. este decedată din data de 6 februarie 2002, solicitându-se introducerea în cauză în calitate de pârâţi a moştenitoarei acesteia Ş.S., I. M. şi B. O.. În cauză s-au administrat probe cu acte, probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: Părţile sunt moştenitorii defunctului F. Şt. reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D. şi pârâtul F.Şt. în calitate de fii şi fiice, iar pârâţii Ş. S., I. M. şi B. O.în calitate de nepoţi, după fiica F. C. decedată la data de 6.02.2002. Cotele de partajat sunt de câte 1/6 pentru reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D., pârâtul F. Ş.şi tulpina F. C. (pârâţii Ş. S., I. M. şi B. O.) care rămân în indiviziune. Masa de partajat se compune din terenurile în suprafaţă de 2,1700 ha înscrise în TP nr. 16997/1994; 4,9800 ha înscrise în TP nr. 18742/1998 şi 0,7118 ha înscrise în TP nr. 17204/1994. Prin încheierea de şedinţă din data de 12.02.2009 s-a constatat calitatea părţilor, cotele şi masa de partajat şi s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize topo cadastru pentru identificarea, măsurarea şi evaluarea terenurilor, cu schiţă şi vecinătăţi, formularea propunerilor de lotizare şi atribuirea loturilor văzând posesia actuală şi interesele părţilor. Faţă de cele ce au precedat în temeiul art. 728 Cod civil va fi admisă acţiunea formulată, va dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi va atribui loturile văzând interesele părţilor şi posesia actuală, cu evitarea sultelor mari. Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii F. M., domiciliat în comuna Dealu Morii, satul Blaga, judeţul Bacău, F. (fostă Bota) E., cetăţean italian, rezidentă în Marina Romea (RA), Via viale del Gelsi, nr. 7/D –Italia, A. A.M., domiciliată în municipiul Oneşti, tr. Tineretului, bl. 12, sc. A, ap. 30, jud. Bacău, M. D., domiciliată în mun. Oneşti, Aleea Trandafirilor, bl. 2, ap. 18, jud. Bacău, împotriva pârâţilor F. Şt., domiciliat în comuna Dealu Morii, satul Blaga, nr. 76, jud. Bacău, Ş.S., domiciliată în municipiul Bacău, str. Viorelelor, bl. 2, sc. A, ap.5, I. M., domiciliat în municipiul Bacău, Calea Republicii, nr. 76, sc. G, ap. 1 şi B. O. domiciliată în municipiul Bârlad, str. Epureanu nr. 12, judeţul Vaslui Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile după cum urmează: Lotul Nr.1 – se atribuie reclamantului F. M. şi cuprinde:49800 mp teren păşune, schiţa nr.4, T44, P1916/1, perimetrul 51,52,53,54,51, cu vecinii:N – Toporaş Ion, E – NR1913, S – DE1917, V – Hotar com. Huruieşti, în valoare de 1992 lei; 4030 mp teren arabil, schiţa nr. 1, T36, P1575/53, perimetrul 21,22,23,24,21 cu vecinii: N – Lădaru A. Natalia, E – Puşcaşu Ion, S – Spulber Vasile, V – drum, în valoare de 322,4 lei; 4628 mp teren arabil, schiţa 2, T83, P1590/3, perimetrul 31,32,33,34,31 cu vecinii: N – Ciocârlan Grigore, E – drum, S – Manole Constantin, V – Manole Constantin în valoare de 370,24 lei; 7200 mp teren arabil, schiţa nr.3, T36, P1575/22, perimetrul 41,42,43,44,41, cu vecinii: N – Chiţăş Ghe. Costică, E – drum, S – Ciocârlan Gheorghe, V – Hotar comuna Huruieşti, în valoare de 576 lei, suprafaţa de 4200 mp teren arabil intravilan, T 83/23, P11, perimetrul 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,1,, cu vecinii: N – drum, E – Strat Agripina şi Teletin Vasile, S – Frunză Marcel, V – Bârlădeanu Gheorghe, în valoare de 16800 lei; suprafaţa de 459 mp teren arabil intravilan, T 83/23, P12, cu vecinătăţile: N – drum, E – Strat Agripina şi Teletin Vasile, S – Frunză Marcel, V – Bîrlădeanu Gheorghe, în valoare de 1836 lei. Valoarea lotului este de 21896,64 lei. Are dreptul la 3649,44 lei şi plăteşte sultă câte 3649,44 lei lotului nr.2- reclamantă F. E., lotului nr.3- reclamanta Alexe Ana Maria, lotului nr.4 reclamanta Mărgărit (fostă Frunză)Dorina, lotului nr.5 – pârât Frunză Ştefan şi lotului nr.6 tulpina Iordache (Frunză)Cecilia – pârâţii Ştefănescu Simina, Iordache Mircea şi Bahnă Olga. Lotul nr.2 – se atribuie reclamantei F. E. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamatul F.M.. Lotul nr.3 – se atribuie reclamantei A. A.M. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1- reclamantul F. M.. Lotul nr.4 – se atribuie reclamantei M. D. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F.M.. Lotul nr.5 – se atribuie pârâtului F. Ş. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F. M.. Lotul nr.6 – se atribuie tulpinii I.C., Ş.S., I. M. şi B. O., şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F. .l. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Dispune plata onorariu definitiv de 600 lei, către expert topo cadastru Trânc Vasile, achitat la Unitatea CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa nr.2011557/1 din data de 26.02.2009 în sumă de 600 lei . Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 octombrie 2009 PREŞEDINTE, GREFIER , Red. XX/Teh. YY Ex.10

Tags: