Top

Ieşire din indiviziune

Dosar nr.195/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.625

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 02.12.2009

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”ieşire din indiviziune” formulată de reclamanţii A. N., P. I., S. T., D. M., P. E. în contradictoriu cu pârâţii: P. S. şi B.(Pintilie) G..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa din data de 18.11.2009, dezbateri ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 195/10.03.2008, reclamantii A.N., P. I., S. T., D. M. si P. E. au chemat în judecată pe pârâtii, P. S. si P. Fl. pentru ca instanţa să dispună partajul averii succesorale rămase după defunctul P. I. şi ieşirea părţilor din indiviziune.

În fapt au arătat reclamantul că toate părţile sunt moştenitorii numitului P. I. ,în calitate de fii şi fiice si paratii in calitate de nepoti de fiu , masa succesorală compunându-se dintr-un teren arabil situat în com Rachitoasa, jud Bacau conform TP nr. – 27.09.1995 în suprafaţă totală de 4,74 ha si un imobil casa de locuit situat in aceeasi comuna.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 617 şi următoarele din C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată.

Cererea a fost însoţită de acte depuse în fotocopie.

Părţile au solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu efectuarea unei expertize topocadastrale.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 23.10.2006 a decedat numitul Pintilie Ioan

La data decesului numitului P. I. au rămas ca moştenitori legali: A. N.,P. I., S. T. ,D. M. si P. E., în calitate de descendenţi de gradul I, fiind fii şi fiice a defunctului, fiecare având câte o cotă de 1/6 din masa de partaj.

La mostenirea defunctului prin reprezentare vin si paratii P. S. si P. F.in calitate de nepoti ai defunctului cu o cota de 1/6 din masa succesorala .

Din probele administrate in cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosar, rezultă că masa succesorală se compune din următoarele bunuri: suprafaţa de 4,74 ha teren înscris în titlul de proprietate nr. -/27.09.1995, situat pe raza com Rachitoasa, judeţul Bacău si casa de locuit situata in aceeasi comuna.

Pentru evaluarea masei succesorale şi formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedură civilă efectuarea unei expertize topocadastrale si o expertiza in constructii civile.

Expertiza topocadastrală a fost efectuată de d-nul expert Butnaru Mihai, ataşată la dosar la filele181-183 din dosar.

Expertiza in specialitatea constructii a fost efectuata de d-nul expert Enica Aurel

Din concluziile rapoartelor de expertiză instanţa reţine că valoarea masei de partaj este de 19.270,6 lei .

Potrivit art. 728 Cod civil, instanţa urmează a dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi a dispune atribuirea de loturi in functie de cota suucesorala a fiecaruia.

La atribuirea loturilor instanţa va avea în vedere atât principiul împărţirii în natură, învoiala părţilor, cât şi posesia bunurilor succesorale.

Instanţa va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.

Potrivit art. 276 Cod procedură civilă instanţa va dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii A.N., domiciliată în mun.-, str.Gen.Naumescu, nr.5, bl.E, sc.B, ap.37, judeţul Vaslui, P. I.. domiciliat în mun. – , str.Slt.Erou Cristian Olaru, nr.35, judeţul Vaslui,Sârbu Teodora, domiciliată în mun. Bîrlad, str.Slt.Erou Cristian Olaru, nr.31, judeţul Vaslui, D. M., domiciliată în comuna -, sat Tochilea, judeţul Bacău, P. E., domiciliată în mun. -, str. Republicii, nr.3, sc.C, ap.2, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâţii: P.S.şi B.G., ambii domiciliaţi în mun. – str. Blaj,nr.5, bl.A 18, sc.1, ap.5, judeţul –

Constată că la data de 13.11.1994 a decedat P. N. cu ultimul domiciliu in com -, sat Tochilea , jud Bacau si la data de 21.10.2006 a decedat P. I. cu acelasi domiciliu.

Constată că au calitatea de moştenitori legali după aceşti doi defuncţi reclamantii A.N., S, T. ,D. M. si P. E. in calitate de fiice; P. I.,în calitate de descendent de gradul I al defuncţilor,fiecare avand o cota succesorala de 1/6 şi pârâtii P. S. si B.F. in calitate de nepoti de frate acestia avand dreptul la o cota pe tulpina de 1/6.

Ia act ca reclamantii nu au solicitat dezbaterea mostenirii si dupa urma defunctului P. V..

Constată că masa succesorală după aceşti defuncţi se compune din suprafaţa totala de 4,7427 ha teren arabil înscrisă în titlul de proprietate nr. -/29.09.1995 situat in com — si imobilul din 4 camere bucatarie si chiler situate in com -, jud Bacau.

Constată că valoarea masei succesorale este de 19.270,6 lei.

Constată că valoarea cotei de 1/6 a fiecărei părţi este de 3210,93 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Rapoartele de expertiză in specialtatea topografie si constructii efectuate în cauză de d-nii experti Butnaru Mihai si Enica Aurel fac parte integrantă din prezenta.

Atribuie reclamantei A N. lotul nr. 1 format din:

1). 8500 mp teren arabil tarla 88,parcela 3499/1/86 schiţa nr. 5,

2). 272,5 mp teren arabil, tarla 88, parcela 3476/1, schiţa nr. 1

3). 63 mp teren curti constructii, tarla 88, parcela 3477 schiţa nr. 1

Din constructie atribuie reclamantei A. N. lotul 3 compus din bucatarie

Valoarea lotului atribuit reclamantei A. N. este de 3336,13 lei.

Atribuie reclamantei S.T. lotul nr. 3 teren format din:

1). 8500 mp teren arabil tarla 88,parcela 3476/74/1 schiţa nr. 5;

2). 211 mp teren arabil, tarla 88, parcela 3476/1, schiţa nr. 1;

3). 61,5 mp teren arabil , tarla 88, parcela 3477 schiţa nr. 1;

4). 102,5 mp curti constructii tarlaua 88, parcela 3477;

Din constructie atribuie reclamantei S.T. lotul 2 compus din incaperea 3, chiler , bucatarie si beci.

Valoarea lotului atribuit reclamantei S. T. este de 3359,83 lei

Atribuie reclamantei D.M. din teren lotul nr 4 format din ;

1). 3800 mp teren arabil, ,tarla 88, parcela 3499/74/1,schita 3;

2). 1174 mp teren pasune, , tarla 88,parcela 3491/8,schita 3;

3). 3700 mp teren arabil, , tarla 88, parcela 3499/1/86,schita 5;

4). 272,5 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3476/1, schita 1;

5) 102,5 mp curti constructii, tarlaua 88,parcela 3477,schita 1.

Din constructie atribuie reclamantei D. M. lotul 2 compus din incaperea 3, chiler, bucatarie si beci.

Valoarea lotului atribuit reclamantei D. M. este de 3353,33 lei.

Atribuie reclamantei P. E. din teren lotul 5 compus din :

2100 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3489/30, schita 8;

2250 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3794/4, schita 7;

650 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3761/3, schita 6;

272,5 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3476/1, schita 1;

63 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1;

Din constructie atribuie reclamantei P. E. lotul 3 compus din bucatarie.

Valoarea lotului atribuit reclamantei P. E. este de 2786,13 lei.

Atribuie reclamantului P. I.din teren lotul 2 compus din:

1). 3000 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3499/1/86, schita 5;

2). 4505 mp teren arabil, tarlaua 94, parcela 3823/4, schita 4;

3). 2274 mp teren arabil, tarlaua 93, parcela 3865/1, schita 2;

4). 124 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1;

5). 152,5 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1.

Din constructie atribuie reclamantului P.I. lotul 1 compus din incaperea 1 si 2 si chiler.

Valoarea lotului atribuit reclamantului P. I. este de 3684,43 lei.

Atribuie paratilor P. S. si B. G. lotul 6 din teren compus din :

2100 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3489/30, schita 8;

2250 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3794/4, schita 7;

650 mp teren arabil, tarlaua 124, parcela 3761/3, schita 6;

124 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1;

152,5 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1.

Din constructie atribuie paratilor P.S.si B. G. lotul 1 compus din incaperea 1 si 2 si chiler.

Pentru egalizarea loturilor obligă reclamantul P. I. să plătească cu titlu de sulta paratului P. S. suma de 463,83 lei, si paratei B. F. suma de 171,41 lei.

Obliga reclamanta D.M. sa plateasca cu titlu de sulta paratilor P.S.si B. F. suma de 209,48 lei.

Obliga reclamanta S. T. sa plateasca cu titlu de sulta paratilor B.G. si P. S. în suma de 215,98 lei.

Dispune plata către expertul Butnaru Mihai a sumei de 500 lei, din care 500 lei, reprezentând onorariu provizoriu achitat cu chitanţa seria TTA nr.6366123 /21.01.2009(fl.178 ds.)

Dispune plata către expertul Enica Aurel a sumei de 400 lei, din care 400 lei, reprezentând onorariu provizoriu achitat cu chitanţa seria TTA nr.6366122 /21.01.2009(fl.177 ds.)

Obliga paratii P. V. si B. F. la plata sumei de 313 lei catre reclamanta S. T. cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.12.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA BUŢUCAN DANIELA

Red.SMD/tehnoredact.BD

Ex.9

12.01.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Etichete: