Top

Ieşire din indiviziune

Dosar nr.432/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.605

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 18.11.2009

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”ieşire din indiviziune” formulată de reclamantul M.A., în contradictoriu cu pârâţii: M.GH., P.M., M. I. şi C. L..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul M. A. lipsă fiind pârâţii M. I., M. Gh., P. M. şi C. L..

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei ca părţile au fost legal citate la acest termen de judecată, după care:

La întrebarea instanţei reclamantul M. A., arată că este de acord cu expertiza efectuată în cauză şi nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul de a i se atribui în lotul său imobilul casă de locuit şi cei 1878 mp. teren arabil cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 432/27.05.2008, reclamantul M. A. a chemat în judecată pe pârâtii, M.Gh., P. M. , M. I. si C.L. pentru ca instanţa să dispună partajul averii succesorale rămase după defunctul M. C. şi ieşirea părţilor din indiviziune.

În fapt au arătat reclamantul că toate părţile sunt moştenitorii numitului M. C. ,în calitate de fii şi fiice, masa succesorală compunându-se dintr-un teren arabil situat în com Dealu Morii, jud Bacau conform TP nr. 18307/31.08.1995 în suprafaţă totală de 4,3309 ha.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 617 şi următoarele din C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată.

Cererea a fost însoţită de acte depuse în fotocopie.

Părţile au solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu efectuarea unei expertize topocadastrale.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 10.02.1980 a decedat numitul M. C.

La data decesului numitului M.C. au rămas ca moştenitori legali: M. G., P.M.,M. I. si C. L. în calitate de descendenţi de gradul I, fiind fii şi fiice a defunctului, fiecare având câte o cotă de 1/5 din masa de partaj.

Din probele administrate in cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosar, rezultă că masa succesorală se compune din următoarele bunuri: suprafaţa de 4,3309 ha teren înscris în titlul de proprietate nr. 18307/31.08.1995, situat pe raza com Dealu Morii, , judeţul Bacău .

Pentru evaluarea masei succesorale şi formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedură civilă efectuarea unei expertize topocadastrale Expertiza topocadastrală a fost efectuată de d-nul expert Butnaru Mihai, ataşată la dosar la filele 70-73.

Din concluziile raportului de expertiză cadastrala instanţa reţine că valoarea masei de partaj este de 14565,85 lei .

Din declaratiile mostenitorilor parati P.M. şi M. I. atasate la fiele 16-17 din dosar rezulta ca acestia au renuntat la cota succesorala ce li se cuvine din masa succesorala.

Avand in vedere renuntarea celor doi mostenitori in baza art 697 Cod Civil , instanta va constata ca partea acestora urmeaza a fi culeasa de reclamant si paratii M. Gh. si C. L. care vor avea dreptul la o cota de 1/3 din mostenire.

Potrivit art. 728 Cod civil, instanţa urmează a dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanţa va avea în vedere atât principiul împărţirii în natură, învoiala părţilor, cât şi posesia bunurilor succesorale.

Instanţa va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.

Potrivit art. 276 Cod procedură civilă instanţa va dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea reclamantului M.A., domiciliat în comuna D. M., judeţul B., în contradictoriu cu pârâţii M. Gh., P. M., M. I., toţi domiciliaţi în comuna D.M., judeţul Bacău şi C. L., domiciliată în mun.B., str.Octavian Goga, nr.13, bl.202, sc.B, ap.8,jud.B..

Anulează cererea reconvenţională a pârâtei C. L. ca netimbrată.

Constată că la data de 27.01.1980 a decedat M. F., cu ultimul domiciliu în comuna D.., judeţul B., iar la data de 10.02.1980 a decedat M. C., cu acelaşi domiciliu.

Constată că au calitatea de moştenitori legali după aceşti doi defuncţi reclamantul M. A., în calitate de descendent de gradul I al defuncţilor, şi pârâţii M. Gh., în calitate de fiu, P.M.(căsătorită) în calitate de fiică, M. I., în calitate de fiu şi C. L.(căsătorită) în calitate de fiică, fiecare cu câte o cotă de ? din moştenire.

Ia act că pârâţii P.M. şi M. I. au renunţat la dreptul de moştenire.

În urma renunţării, reclamantul M. A. şi pârâţii M. Gh. şi C. L. vor culege, fiecare o cotă de 1/3 din masa succesorală.

Constată că masa succesorală după aceşti defuncţi se compune din suprafaţa de 4,3309 ha teren arabil înscrisă în titlul de proprietate nr.1830707/31.08.1995.

Constată că valoarea masei succesorale este de 14565,85 lei.

Constată că valoarea cotei de 1/3 a fiecărei părţi este de 4855,28 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Raportul de expertiză efectuată în cauză de d-nul expert Butnaru Vasile face parte integrantă din prezenta.

Atribuie reclamantului M. A, lotul 1 format din:

1) 1878 mp. teren arabil 81/36, parcela 7, schiţa nr.1,

2) 77 mp. curţi construcţii schiţa nr.2, tarlaua 81/36, parcela 6,

3) 2784 mp. teren arabil schiţa nr.3, tarlaua 81/10, parcela 19,

4) 500 mp. teren arabil extravilan schiţa nr.5, tarlaua 21, parcela 2502/5,

5) 4500 mp. teren arabil extravilan, schiţa 5, tarlaua 66, parcela 2527;

6) 3600 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 66, parcela 2524/4, schiţa 6;

7) 400 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 66, parcela 2524, schiţa 7;

8) 3870 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 65, parcela 2518/4, schiţa11;

9) 3105 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 14, parcela 662/12, schiţa 2.

Valoarea lotului atribuit reclamantului este de 8252, 1 lei.

Atribuie pârâtului M. Gh. lotul 2 format din :

1) 5000 mp. teren arabil schiţa nr.4 tarla 63, parcela 948/27;

2) 3600 mp. teren arabil schiţa 6, tarla 66, parcela 2527/30;

3) 400 mp. teren arabil schiţa 7 tarla 66, parcela 2524/4;

4) 3900 mp. teren arabil, schiţa 3, tarla 65, parcela 2518/4;

Valoarea lotului atribuit pârâtului M. G. este de 3870 lei.

Atribuie pârâtei C. L. lotul nr.3 format din :

1) 400 mp. teren arabil, schiţa 8, tarla 21, parcela 948/27;

2) 2595 mp. teren păşune, schiţa 9, tarla 21, parcela 942/74;

3) 6700 mp. teren păşune, schiţa 10, tarla 21, parcela 501/22/1.

Valoarea lotului atribuit pârâtei C. L. este de 2443,75 lei.

Pentru egalizarea loturilor obligă reclamantul să plătească cu titlu de sultă

pârâtului M. G. suma de 985,25 lei şi pârâtei C. L. suma de 2411,5 lei.

Obligă pârâtul M. Gh. să plătească reclamantului suma de 133 lei

cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâta C.L. să plătească reclamantului suma de 133 lei cu

titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune plata către expertul Butnaru Mihai a sumei de 400 lei, din care 400lei, reprezentând onorariu provizoriu achitat cu chitanţa seria TTA nr.7393353/02.03.2009 (fl.56 ds).

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD

Ex.7

17.12.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare

la data de 25.01.2010.

Etichete: