Top

Dezbatere mostenire

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR.4213/270/2009

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din data de 30.09.2009

Completul de judecată format din :

Preşedinte – Carmen Ciosu,judecător

Grefier – Eliza Fekete

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii civile pentru partaj formulată de reclamantul …………. împotriva pârâţilor I. ……………. ş.a..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns : reclamantul asistat de avocat Rachieru Lucian, pârâţii ……………, ………….., ……………., ……………….., …………….., lipsă fiind pârâţii …………….şi …………..

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,după care, avocat Rachieru depune copia certificatului de deces pentru ……………. şi a certificatului de naştere pentru ……………………

Întrebat fiind pârâtul ………………….. arată că este de acord cu partajarea, stăpâneşte 40 prăjini de teren.

Pârâta ……………….. arată că este de acord cu acţiunea, stăpâneşte 30 prăjini teren şi este de acord cu partajarea.

Pârâta ………………. declară că renunţă în mod expres la moştenirea după ambii părinţi, prezintă CI seria …… nr…….., este fiica lui ………. şi ………., CNP ………………….

Pârâtul …………….. arată că este de acord cu acţiunea, stăpâneşte 15 prăjini livadă, 15 prăjini teren arabil şi un loc de casă.

Pârâtul …………… stăpâneşte o casă, 20 prăjini şi este de acord cu acţiunea.

Nemaifiind alte cereri, instanţa pune în vedere părţilor să încheie tranzacţie,constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru încheiere.

Avocat Rachieru solicită a se constata că părţile din proces sunt moştenitorii legali ai defunctului …………… ,iar masa succesorală este compusă din terenurile din cele două titluri de proprietate depuse la dosar. Cota este de 1/5 pentru fiecare moştenitor legal şi pe tulpina lui ……………. A se lua act că ……………… a renunţat la moştenire. Urmează a se desemna un expert care să identifice terenurile şi să facă propuneri de lotizare conform posesie terenurilor şi evitarea sultelor.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constată că reclamantul …………….. i-a chemat în judecată pe pârâţii , ………….., ……………., ……………., …………. (zis ………..), ………….., ……………….. şi ……………,solicitând ieşirea din indiviziune asupra averii rămase ca urmare a decesului lui …………….(zis ……………).

Cererea este legal timbrată.

În motivare se arată că defunctul a avut 6 copii dintre care doi şi anume …………….. şi …………… sunt decedaţi,moştenirea fiind culeasă de nepoţi prin reprezentare.

Se invocă masa succesorală reprezentată din două titluri de proprietate şi cotele succesorale.

Pârâţii nu formulează întâmpinare,însă sunt de acord să se împartă terenurile conform posesiei actuale.

S-au depus înscrisuri din analiza cărora se reţin în fapt următoarele :

Ca urmarea decesului lui …………..,survenit la ………….. au rămas ca moştenitori : ……………., ……………, …………., …………. ,tulpina ………………. (prin reprezentare) compusă din ………….., ……………. şi …………………şi tulpina ……………….( prin reprezentare ) compusă din ……………………

Ceilalţi moştenitori culeg moştenirea în nume propriu.

Masa succesorală se compune din terenurile : 1 ha pădure cuprins în titlul de proprietate 254029/30.10.2003 şi terenurile cuprinse în titlul de proprietate nr.200300 din 30.06.1995 şi anume:-8000 m.p.arabil tarlaua 53,parcela 1370/17 cu megieşii: ………….., ………….., ……….., ……; – 1800 m.p. arabil tarlaua 50 parcela 1341/113 cu megieşii: …………., DE, …………,şi ……………;- 2500 m.p. arabil parcela 48 tarlaua 1290/62 cu megieşii …………, ….., ………. şi ….; -3600 m.p.arabil tarlaua 72 parcela 1804/7 cu megieşii …………,…., ……………, ……………….; – 2300 m.p. arabil parcela 46, tarlaua 1265/14 cu megieşii ….., ……………., ……………, ……………..;-1800 m.p.arabil tarlaua 64,parcela 1609/61/1 cu megieşii ……………….., ………….., ……………,……………..; – 2700 m.p., arabil tarlaua 73 parcela 1844/100 cu megieşii ……………., ……, …………,Pârâul …………..;- 900 m.p. arabil tarlaua 64,parcela 1609/323/1 cu megieşii: ……………., ……….., ……………..,………………;- 700 m.p. vii tarlaua 50, parcela 1318 cu megieşii …………….,……………..,…………..,……….. ……;- 1 ha şi 1300 m.p. păşuni tarlaua 69, parcela 1726/57 cu megieşii ………, ……………..,…………… şi ………….. situate în extravilan şi în intravilan:-600 m.p. arabil tarlaua 111,parcela 22 cu megieşii ……………., ………………, GuvniţăŞtefan;- 600 m.p. arabil tarlaua 111,parcela23 cu megieşii ………….., ……………….,…………….,………………; – 600 m.p. arabil tarlaua 111,parcela 26,cu megieşii : ……………, ……………., ………………….;- 900 m.p.arabil tarlaua 111, parcela 27 cu megieşii …………….., …………….. ,pârâu ………….., …………….; – 2400m.p. arabil tarlaua 110/4, parcela 28, cu megieşii ……………, …….., …… ;- 1800 m.p. arabil tarlaua 110/4parcela 95 cu megieşii : ………………, ………………., …., …..; – 500 m.p. curţi-construcţii tarlaua 111, parcela 21, cu megieşii …., ……………, ……………., …………………; 400 m.p., curţi-construcţii tarlaua 111, parcela 24 cu megieşii ……, ………………, ………………, ……………;- 700 m.p, curţi-construcţii tarlaua 111, parcela 25 cu megieşii : DC, ………….., …………….., Irimia Neculai; – 1000 m.p. curţi-construcţii, tarlaua 111, parcela 28, DC, ………………., …………….., ……………..;- 600 m.p. curţi construcţii tarlaua 110/4, parcela 94 cu megieşii ……………, ……………., ….., …………………… .

………………….. renunţă la expres la moştenire.

Cotele succesorale sunt de câte 1/5 pentru fiecare moştenitor şi tulpină.

S-a numit expert pentru identificare,măsurare, evaluare terenuri la preţurile actuale de circulaţie care va face propuneri de lotizare şi atribuire ţinând seama de posesie şi interesul părţilor, stabilind onorariu de 1000 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D I S P U N E :

Constată că după decesul lui …………….., survenit la ………….. au rămas ca moştenitori cu vocaţie succesorală legală, ……………, ………………, …………….., ………………., care culeg moştenirea un nume propriu şi …………. pe tulpina …………….. şi …………….., ……………şi ……………… pe tulpina …………………

Masa succesorală legală se compune din suprafaţa de 1 ha teren situate pe raza comunei ……………….., conform titlului de proprietate …………………. şi 4 ha şi 5700 m.p. teren conform titlului de proprietate …………………..

Constată că moştenitoarea ……………… a renunţat expres la succesiune.

Cota de partajat, câte 1/5 pentru fiecare moştenitor şi tulpină.

Numeşte expert tehnic în specialitatea topografie în persoana d-lui ing.Dragomirescu Lucian , cu onorariu 1000 lei.

Termen fond: 18.XI.2009.

Expertul va identifica,măsura, evalua terenurile la preţurile actuale de circulaţie. Va face propuneri de lotizare şi de atribuire şi va ţine seama de posesie şi interesul părţilor.

Cu recurs odată cu fondul.

Pronunţată azi 30.IX.2009,în şedinţă publică.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. C.C.- 21-.10.2009

Tehnored.E.,F.21.10.2009

Ex.- 3

DOSAR nr. 4213/270/2009

STADIU PROCESUAL: FOND

partaj judiciar

TERMEN DE JUDECATĂ: 18.11.2009 ora 8.30

RECLAMANT

TC. IRIMIA ALEXANDRU – av.Rachieru Lucian

PÂRÂT

TC. IRIMIA GHEORGHE

TC. IFTINCA MARIA

TC. PRISECARU ELENA

TC IRIMIA I. NELU (ZIS SOFRONIA)

TC. IRIMIA DORU

NR. IRIMIA NICOLAE – com. BUCIUMI, , Judeţ BACĂU

NR. IRIMIA NELA – com. CONSTANTIN DAICOVICI, SAT ZĂGUJENI, nr. 35, Judeţ CARAŞ SEVERIN

Emis 2 cit.5.10.2009

Grefier,

Etichete: