Top

Fond funciar

Dosar nr. 677/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 640/16.12.2009

Şedinţa publică de la 16.12.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S. H. şi pe pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia locală de stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, O. M., S. T., având ca obiect „fond funciar”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta S. H., lipsă fiind pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia locală de stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, O. M., S. T.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

Reclamanta depune la dosarul cauzei un set de acte chitanţele seria PTC nr. 10625 şi bonul fiscal .

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 677/19.08.2009 reclamanta S. H. a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T., Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, O. M. şi S.T., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună anularea hotărârii nr. 13357/16.06.2009 emisă de pârâta Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B. şi constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 59295/19.10.2004.

Reclamanta a arătat în motivare că cele două pârâte O.M. şi S. A. trebuie să fie radiate de pe titlul de proprietate deoarece ele au renunţat expres la moştenirea defunctului G. I., iar în ceea ce priveşte modificarea unor suprafeţe din titlu ca amplasament, a arătat că prin modificarea solicitată nu se modifică situaţia din teren ci, din contră, vor fi înscrise datele corecte.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 1190, 1174, 1714-1717 şi 1900 Cod civ, şi Legea nr. 169/1997.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Cererea a fost însoţită de înscrisuri depuse în fotocopie.

În dovedire, reclamanta a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri.

Instanţa a solicitat relaţii de la cele două comisii pârâte în cauză.

Pârâtele, legal citate, nu au depus întâmpinare şi nici nu au formulat cerere de administrare de probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 19.10.1994 Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău a eliberat titlul de proprietate nr. 59295 (fila 9) având ca titulari pe numiţii S. H., O. M., S. T. şi G. C., ca moştenitori ai defunctului G. I..

Prin declaraţia autentificată la BNP B. E. prin încheierea nr. 2276/26.05.2004 (fila 13) pârâta S. T., fiică a defunctului G. I., decedat la data de -, a renunţat expres la moştenirea defunctului său tată, iar prin declaraţia autentificată la BNP Burbulea Dumitru prin încheierea nr. 939/8.08.2003 (fila 14) pârâta O. M. s-a declarat străină faţă de succesiunea aceluiaşi defunct.

Având în vedere aceste declaraţii de renunţare reclamanta a formulat cerere la pârâta Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului în vederea modificării titlului de proprietate nr. 59295/1994 în sensul radierii celor două moştenitoare renunţătoare din titlu. Comisia locală a înaintat la Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău prin adresa nr. 3/22.01.2009 propunerea de modificare a titlului în sensul solicitat, propunere care a fost invalidată de Comisia judeţeană prin hotărârea nr. 13357/16.06.2009 (fila 8).

Analizând documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate solicitat, precum şi relaţiile cuprinse în adresa Comisiei Locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului nr. 4468/5.11.2009 (fila 51), instanţa reţine că titlul de proprietate în litigiu a fost eliberat în urma cererilor formulate de reclamanta S. H., cu nr. 1054/15.03.1991, şi numitul G. C., nr. 2269/20.03.1991, care au solicitat suprafaţa de teren deţinută la către autorul lor, G. I..

Pârâtele O. M. şi S. T. au formulat cereri în baza Legii nr. 18/1991, însă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra altor suprafeţe de teren, iar în baza acestor cereri au fost eliberate titlul de proprietate nr. 60270/25.08.1995 pentru pârâta S. T., ca titular şi nu ca moştenitoare a autorului său, şi titlul de proprietate nr. 61272/19.07.2000 în care O. M. figurează înscrisă împreună cu alte persoane.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 18/1991 „Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere”, de unde rezultă că este necesară formularea unei cereri de către cel interesat, fiind exclusă de legiuitor dobândirea acestui drept din oficiu. Or în speţă, astfel cum am prezentat, pentru suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate nr. 59295/1994 nu au formulat cerere decât reclamanta şi G.C., în prezent decedat, fără moştenitori (certificat de deces fila 95), motiv pentru care titlul de proprietate trebuia eliberat doar pentru aceste două persoane, ca moştenitori ai autorului lor, G. I.. Acesta este considerentul pentru care instanţa va admite primul capăt de cerere şi va dispune anularea art. 1 din hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău nr. 13357/16.06.2009 şi modificarea titlului de proprietate în sensul radierii celor două pârâte din acest titlu, şi nu cel invocat în motivarea cererii de către reclamantă, şi anume faptul că cele două pârâte au formulat declaraţii de renunţare la succesiunea autorului lor, deoarece aceste declaraţii sunt mult ulterioare emiterii titlului de proprietate, având relevanţă într-un eventual partaj succesoral între părţi.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de modificare a titlului de proprietate în sensul corectării amplasamentului unor suprafeţe din acest titlu, instanţa reţine din relaţiile comunicate de pârâta Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului (fila 51şi 107) că această cerere este întemeiată (această precizare echivalând cu o achiesare a pârâtei comisia locală la cererea reclamantei), că datele topografice astfel cum au fost solicitate de către reclamantă corespund realităţii din teren şi astfel nu se creează prin modificare un alt amplasament faptic care să afecteze alte amplasamente sau persoane. Mai mult decât atât, prin modificarea solicitată nu se modifică suprafaţa de teren pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate.

Reclamanta a solicitat şi obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, depunând la dosar pentru a dovedi aceste cheltuieli un bon fiscal în şase exemplare în valoare de 1,8 lei sumă cu care susţine că a fotocopiat file din dosar şi o chitanţă prin care a achitat o taxă de timbru în cuantum de 15 lei, tot pentru a obţine copii din dosar. Instanţa va respinge această cerere a reclamantei, aceste cheltuieli nereprezentând în sine nişte cheltuieli de judecată în sensul art. 274 cod proc civ. Mai mult decât atât nu rezultă că aceste cheltuieli au fost făcute în cauza pendinte.

Având în vedere aceste considerente expuse, văzând şi dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991 republicată, instanţa va dispune după cum urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta S. H., domiciliată în mun. B., b-dul Unirii, bl. E9, et.7, ap.19, judeţul B., în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia locală de stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, O. M., domiciliată în comuna P. T., judeţul Bacău, S. T., mun. B., strada C., bl. 17, sc. A, ap.17, judeţul B..

Anulează art. 1 din hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău nr. 13357/16.06.2009.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 59295/19.10.1994 eliberat pe numele S. H., O. M., S. T. şi G. C., ca moştenitori ai defunctului G. I., după cum urmează:

-vor fi radiate din acest titlu pârâtele O. M. şi S. T.;vecinătăţile suprafeţei de teren arabil extravilan de 7800 mp amplasată în tarlaua 103 parcela 2650/28 se vor rectifica astfel: vecinul de la nord va fi S. I. în loc de DE, iar vecinul de la est va fi Beldie Elena în loc de S. I., restul vecinilor rămânând neschimbaţi;

-va fi radiată suprafaţa de 3300 mp arabil extravilan amplasată în tarlaua 111 parcela 2826/1 şi vor fi trecute următoarele suprafeţe de teren arabil extravilan: 900 mp amplasată în tarlaua 111 parcela 2826/1 cu următorii vecini: la nord P. P., la sud Liciu Neculai, la est DE-2839, la vest DE-2824, şi suprafaţa de 2400 mp amplasată în tarlaua 112 parcela 2840/37 cu următorii vecini: la nord Popa Panainte şi Stupu Tudorache, la sud Liciu Neculai, la est DE, la vest DE.

Respinge cererea reclamantei de plată a cheltuielilor de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.12.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

CA/PA Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare

17.12.2009 la data de 27.01.2010.

Ex. 7

Etichete: