Top

Fond funciar

Dosar nr.430/829/2009

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.373

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12.08.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE : X

Cu participare:

GREFIER : Y

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”fond funciar” formulată de reclamantul P. Ş., în contradictoriu cu pârâtele C. L. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. şi C. J. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul P. Ş., lipsă fiind pârâtele C. Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B..

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă,care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Instanţa constată că la dosar s-a depus prin serviciul registratură relaţiile solicitate Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor .- .

La întrebarea instanţei reclamantul P. Ş., arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul de a i se modifica titlul de proprietate nr.60061/23.05.1995 emis de Comisia Judeţeană B..

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând-

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 430/12.06.2009, reclamantul P. Ş.a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună modificarea titlului de proprietate nr. 60061/23.05.1995.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în titlul de proprietate al autoarei sale B. E. sunt două erori materiale care doreşte a fi corectate prin această acţiune.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Legal citată, pârâta C. J. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău nu a formulat întâmpinare.

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. a comunicat prin adresa nr. 2805/27.07.2008 că într-adevăr în titlul de proprietate emis reclamantului s-a strecurat o eroare materială.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 60061/23.05.1995 i s-a reconstituit reclamantului P. Ş. dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 2,5433 ha în intravilanul şi extravilanul comunei P..

Prin adresa nr. 2805/27.07.2009 (fila 9), Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. a precizat că din verificările efectuate asupra documentelor existente la nivelul comisiei locale, din măsurătorile efectuate în teren şi identificările pe planurile cadastrale, rezultă că cele semnalate în acţiune sunt reale. Astfel suprafaţa de 3200 mp extravilan este imediat după limita ce desparte suprafaţa intravilană de cea extravilană şi din greşeală i s-au atribuit acestei suprafeţe numere topografice de tarla şi parcelă corespunzătoare suprafeţelor din intravilan din acea zonă. O altă eroare materială este menţionarea ca vecin la vest a HR147 pentru suprafaţa din intravilan de 332 mp din tarlaua 36 parcela 905/8, când corect este Patriche Ştefan.

Văzând recunoaşterea pârâtei privind erorile strecurate în cuprinsul titlului de proprietate nr. 60061/23.05.1995, în temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991 instanţa urmează a admite acţiunea, modificând titlul de proprietate după cum urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantul P. Ş., domiciliat în comuna P.T., judeţul B., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B..

Modifică titlul de proprietate nr.60061/23.05.1995 emis de Comisia Judeţeană B. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului pe numele reclamantului P. Ş. astfel:

– suprafaţa de 3200 mp. arabil extravilan amplasată în tarlaua 36 parcela 905/9 va fi înscrisă în tarlaua 11 parcela 159/1, aşa cum este corect, păstrând aceleaşi vecinătăţi;

– la capitolul suprafaţa primită în intravilan categoria de folosinţă păşune suprafaţa de 332 mp. amplasată în tarlaua 36 parcela 905/8 va fi înscris ca vecin la vest P. Ş., în loc de HR 147, aşa cum din eroare s-a trecut.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12.08.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.X/tehnoredact.Y

Ex.5

25/26.08.2009

Etichete: