Top

Uzucapiune

Dosar nr. 826/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 567

Şedinţa publică de la 23.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta C. A. şi pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială, având ca obiect „uzucapiune”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns procuratorul reclamantei C. D – M., lipsă fiind pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei _ prin primar şi moştenitoarea reclamantei –C.A..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral de către grefier învederând următoarele:

– cauza este la al nouălea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

La interpelarea instanţei, procuratorul reclamantei, arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Procuratorul reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 826/829/21.10.2009, reclamanta C. A., decedată în cursul judecării cauzei, acţiunea fiind continuată de moştenitoarea acesteia, C. A., a chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială a comunei -, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că reclamanta C.A. a dobândit prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 740 mp, situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău şi asupra imobilului casă situat în comuna Podu Turcului, strada Tudor Vladimirescu, nr. 273, judeţul Bacău.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că încă din anul 1975 a deţinut imobilul casă şi terenul aferent .

A mai arătat că imobilul casă amplasat pe terenul respectiv în suprafaţă de 700 mp este moştenire de la părinţii săi, C. M. şi C. I. exercitând posesia neîntrerupt şi neviciat asupra imobilului şi terenului aferent care au fost trecute şi la rolul său, plătind toate taxele şi impozitele aferente.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art 111 C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrată, la valoare, cu taxă de timbru în cuantum de 806 de lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Cererea a fost însoţită de adeverinţa nr. 3511/24.08.2009 eliberată de Primăria comunei Podu Turcului.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor U.V. şi N. M., consemnate şi ataşate la dosar (filele 22, 23) şi cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de expert Trânc Vasile şi construcţii, efectuată de expert Huidici Chiriachiţa.

La solicitarea instanţei Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat instanţei prin adresa nr. 5277/30.12.2009 că imobilul şi terenul aferent care fac obiectul prezentei cauze nu fac obiectul nici unui litigiu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În anul 1975 reclamanta a primit moştenire de la părinţii săi C. M. şi C. I. una casă de locuit amplasată pe terenul ce se solicită a fi uzucapat în suprafaţă de 700 mp situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău. Această situaţie de fapt reţinută de instanţă reiese din coroborarea declaraţiilor martorilor cu adeverinţa nr. 3511/24.08.2009 prin care se confirmă faptul că reclamanta figurează la rol la poziţia nr. 1889, cu o casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 700 de mp, fiind de notorietate publică faptul că aceasta, deşi nu are acte de proprietate, a stăpânit-o liber şi neîntrerupt de prin anii 1970-1975 şi până în prezent, precum şi suprafaţa de 700 mp teren arabil.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamanta exercitând asupra bunurilor imobile constând în terenul în suprafaţă de 740 mp, situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, şi imobilul casă, construit pe acest teren în anul 1935, conform expertizelor efectuate în cauză, o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, nefiind tulburată de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamantei este întemeiată şi o va admite, constatând dobândirea de către aceasta a dreptului de proprietate asupra terenului şi casei, care vor fi identificate cu ajutorul rapoartelor de expertiză tehnică în specialitatea topografie şi construcţii efectuate în cauză, având laturile şi vecinătăţile arătate de acestea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea formulată de reclamanta C. A., decedată în cursul judecării cauzei, continuată de moştenitoarea acesteia, C. A..

Constată că reclamanta C. A. a dobândit prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 740 mp, situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, identificat în anexa la raportul de expertiză efectuat în cauză de d-nul expert Trânc Vasile cu linia ce uneşte punctele 1-2-3-4-5-1, raport de expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi asupra imobilului casă situat în comuna Podu Turcului,m strada Tudor Vladimirescu, nr. 273, judeţul Bacău, identificat în anexa la raportul de expertiză efectuat în cauză de d-na expert Huidici Chiriachiţa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 23.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red./ tehnored. 4 ex.

CA/PA

30.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 23.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 21.07.2010.

Etichete: