Top

Uzucapiune

Dosar nr. 532/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.674

Şedinţa publică din data de 08.09.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – Judecător STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „uzucapiune” formulată de reclamanţii S.C. şi S.D. în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamatul S. C., lipsă fiind avocat Bouroş Angela Serafina, apărătorul acestuia, reclamanta S.D. şi pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Podu Turcului prin primar.

Se lasă cauza la a doua strigare.

Se reia cauza şi la apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamatul S. C. asistat de avocat Bouroş Angela Serafina, lipsă fiind reclamanta S.D. şi pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Podu Turcului prin primar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, după care:

Apărătorul reclamanţilor depune la dosar declaraţie pe proprie răspundere prin care reclamanţii arată că nu au mai beneficiat de ajutor public judiciar în materie civilă şi chitanţa seria PTC nr.17516 din data de 01.09.2010, reprezentând taxă judiciară de timbru în sumă de 400 lei.

La întrebarea instanţei reclamantul, prin apărător arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamant, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată şi precizată, să se constate că reclamanţii sunt proprietari prin edificare asupra construcţiei ridicată pe terenul de 1360 mp. aşa cum l-a identificat şi expertul topo, în dovedirea acţiunii s-au depus înscrisuri, proba cu martori şi expertiză, din care rezultă că reclamanţii sunt proprietari asupra imobilului şi asupra terenului, acţiunea fiind întemeiată solicită admiterea acesteia şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în acest sens depunând la dosar chitanţa seria ADA nr.000053 din data de 21.05.2010.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 533/24.06.2009, reclamantii S. C. si S. D. au chemat în judecată pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com Podu Turcului, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că sunt proprietari asupra imobilului compus din casa si teren in suprafata totala de 1360 mp situată în com Podu Turcului sat Fichitesti, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

În motivarea cererii reclamantii au arătat că imobilul compus din cinci camere, bucatarie , baie si garaj impreuna cu suprafata de teren este situat în intravilanul com Podu turcului , sat Fichitesti acestea fiind stapanite de catre reclamanit inca din anul 1963.

Au mai aratat reclamantii ca din anul 1963 au exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din constructie si teren comportandu-se ca adevarati proprietari.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 450 lei si timbru judiciar in valoare de 5 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea constructii si cadastru.

Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamanti proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor, consemnate şi ataşate la dosar şi cu expertiză judiciara tehnică în specialitatea constructii si topografie.

La dosar au fost depuse, în fotocopie, următoarele înscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 6) din dosar.

In cauza s-a dispus audierea martorilor Anghelina Ion si Barbarasa Enache depozitii atasate la filele 20 , 21 din dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din anul 1963, reclamantii au dobandit o suprafata de teren .

Pe acest teren reclamantii au edificat o constructie compusa din cinci camere, bucatarie , baie si garaj.

Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 21-22 din dosar instanta retine ca reclamantiil au stapanit inca din anul 1968 suprafata de teren de 1360 mp,teren pe care a edificat o constructie si a stapanit acest imobil pana in prezent.

Martorii au mai aratat ca din anul 1963 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantii au exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului compus din constructie si teren .

Din continutul raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea constructii efectuat de expert Enica Aurel si atasat la filele 48-53 din dosar rezulta ca valoarea constructiei compusa din 5 camere , bucatarie, baie si garaj este de 10004,50 lei .

Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 72-74 din dosar este de 2173,50 lei.

Tot in cadrul expertizei topografice terenul a fost identificat ca fiind , situat in com ,Podu Turcului , sat Fichitesti avand urmatoarele vecinatati: la nord most defunct Spanu Dumitru, la est DS 37;la sud Iacob Neculai si Scurtu Miron ;la vest most defunctului Spanu Dumitru.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitând asupra bunului imobil constând în imobilul compus din cinci camere si anexe(bucatarie , baie, garaj) si terenul în suprafaţă de 1360 mp, situat în sat Fichitesti, com Podu Turcului, jud Bacau , o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1970 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de adevăratul proprietar al terenului, Primaria Comunei Podu Turcului şi nici de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamantului este întemeiată şi urmeaza a o admite, constatând dobândirea de către acesta a dreptului de proprietate asupra terenului si constructiei, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiză tehnică în specialitatea topografie si constructii.

In baza art 274 Cod Procedura Civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii S.C. şi S.D., domiciliaţi în comuna — sat ___, judeţul Bacău, împotriva pârâtei Unitatea Administrativ Teritorială-comuna Podu Turcului.

Constată că reclamanţii au dobândit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit compusă din anexa şopron, beci şi grajd în suprafaţă totală de 48,34 mp. situată în comuna ___ judeţul Bacău şi a suprafeţei de 1449 teren situată în intravilanul comunei ___ cu următorii vecini:

La Nord moştenitorii defunctului Spânu Dumitru şi moştenitorii defunctului Căpraru Ion; la est DS 37, la Sud Iacob Neculai şi Scurtu Miron, la vest moştenitorii defunctului Spânu Dumitru.

Dispune plata către expertul Apetroaie Gheorghiţă a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza în specialitatea topografică achitat cu chitanţa nr.2542946/1/4.11.2009 (fl.19 ds).

Dispune plata către expertul Enica Aurel a sumei de 400 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza în specialitatea construcţii achitat cu chitanţa nr.2542942/1/4.11.2009 (fl.18 ds).

Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 1451,5 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.09.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.5

23.09.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 08.09.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 15.10.2010.

Etichete: