Top

Revendicare imobiliară

Dosar nr. 364/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 566

Şedinţa publică de la 23.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială şi pe pârâtul H. C., având ca obiect revendicare imobiliară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâtul – reclamant H. C., lipsă fiind reclamanta – pârâtă Unitatea Administrativ Teritorială a comunei __ prin primar şi martora M. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, învederând următoarele:

– cauza este la al paisprezecelea termen de judecată;

– la acest termen procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Instanţa decade reclamanta – pârâtă din proba testimonială.

La interpelarea instanţei, pârâtul – reclamant arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Pârâtul – reclamant, având cuvântul, solicită respingerea acţiunii formulată, să se respecte delimitarea celor 7 ani de la şosea până în drumul comunal, deoarece a fost în linie dreaptă.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 364 din data de 15.05.2009 reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIVĂ COMUNA R., reprezentată de primarul comunei Ivanciu Ovidiu Adrian l-a chemat în judecată pe pârâtul H. C. C. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îl oblige pe pârât să respecte paşnica folosinţă a terenului aferent blocului de locuinţe nr. 3, să refacă gardul construit de locatarii acestui imobil pe care acesta l-a distrus şi să fie sancţionat pentru fapta abuzivă pe care a comis-o.

În motivarea în fapt a cererii sale reclamanta a arătat că pârâtul în mod abuziv ocupă o parte a terenului aferent blocului de locuinţe nr. 3 din localitatea Răchitoasa, teren ce aparţine patrimoniului privat al Consiliului Local Răchitoasa, că pârâtul a distrus prin tăiere gardul ce delimita proprietatea defunctei Tătaru Elena de terenul aferent blocului.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 674 din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Cererea fost legal timbrată.

În dovedire reclamanta a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, cu efectuarea unei expertize specialitatea topocadastru şi cu martori.

Pârâtul a formulat şi depus întâmpinare (fila 24) prin care a solicitat respingerea cererii motivat de faptul că între acesta şi locuitorii blocului nr. 3 din comună există nişte litigii mai vechi din cauză că aceştia îi ocupă abuziv o parte din terenul pe care are casa în care locuieşte, teren ce a aparţinut numitului T.I..

Pârâtul a solicitat în apărare şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri.

Pârâtul a formulat o cerere (fila 53) calificată de instanţă la termenul din data de 7.04.2010 ca fiind o cerere reconvenţională, prin care a solicitat anularea extrasului de carte funciară nr. 331/20.06.2007, hotărârea Consiliului Local nr. 33/22.12.2005 şi anexa la această hotărâre, procesul verbal nr. 830/3.03.2009.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin hotărârea Consiliului Local al comunei Răchitoasa nr. 33/22.12.2005 (fila 7) s-a aprobat introducerea în domeniul privat al comunei Răchitoasa a suprafeţei de 1356 mp din intravilanul satului Răchitoasa aferentă blocului de locuinţe nr. 3 situată în tarlaua 127/32 parcela 1 cu următorii vecini: la nord drum sătesc, la sud Tătaru Elena, la est DJ 241 şi la vest drum sătesc.

Prin încheierea nr. 23182/6.07.2007 (fila 4) s-a dispus înscrierea în cartea funciară nr. 331 a comunei Răchitoasa a suprafeţei de 1158 mp teren curţi construcţii aferent blocului de locuinţe nr. 3, având număr cadastral 501, fiind în proprietatea comunei Răchitoasa.

Pârâtul reclamant a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat să fie anulate aceste înscrisuri menţionate anterior, inclusiv anexa de la hotărârea nr. 33/22.12.2005, însă nu a invocat nici un motiv de nulitate, solicitând în dovedire administrarea probei cu înscrisurile deja existente la dosar. Analizând aceste înscrisuri, instanţa reţine că nu există motive de nulitate a înscrisurilor contestate prin reconvenţională. Mai mult decât atât pârâtul reclamant nu a invocat nici un motiv de nulitate absolută sau relativă. În consecinţă, cererea reconvenţională va fi respinsă, considerând înscrisurile contestate ca valabile.

Din expertiza efectuată în cauză, coroborată cu celelalte probe, rezultă că pârâtul ocupă o suprafaţă de 128 de mp din suprafaţa totală de 1158 mp înscrisă în extrasul de carte funciară nr. 331/20.06.2007 având ca proprietar pe reclamantă. În expertiză se menţionează că terenul în litigiu este stăpânit de mama pârâtului, dar din declaraţiile martorilor şi chiar din susţinerea pârâtului reiese că acesta locuieşte efectiv în imobilul casă şi stăpâneşte şi suprafaţa de 128 de mp. Pârâtul nu a depus acte de proprietate pentru această suprafaţă de teren. Părinţii săi au cumpărat de la numita Fîntînaru V. Silvia prin contractul de vânzare cumpărare nr. 5444/8.09.1998 (fila 25) un imobil casă şi suprafaţa de 250 de mp intravilan construcţii, amplasată în tarlaua 127/32 parcela 2, însă terenul în litigiu nu face parte din această suprafaţă obiect al contractului.

Pârâtul a mai depus la dosar şi titlul de proprietate nr. 63067/16.07.1996 (fila 37) eliberat pe numele moştenitorilor numitei Tătaru Gh. Natalia, printre care şi Huţanu Maria, mama pârâtului, dar odată ce expertul a stabilit că suprafaţa de 128 de mp face parte din domeniul privat al comunei, înscrisă în cartea funciară, aceasta nu este înscrisă în titlul de proprietate menţionat.

Acţiunea în revendicare este pusă la dispoziţia proprietarului unui bun de art. 480 Cod civil atunci când dreptul său de proprietate este încălcat de către un terţ şi proprietarul pierde posesia bunului ca atribut esenţial al dreptului său de proprietate.

În speţă reclamanta a făcut dovada dreptului proprietate asupra suprafeţei de teren în litigiu de 128 mp, iar din raportul de expertiză şi din declaraţiile martorilor rezultă că această suprafaţă este stăpânită de către pârât, care nu are un titlu de proprietate.

Faţă de cele expuse instanţa urmează să admită cererea privind revendicarea.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtului să refacă gardul de lemn care despărţea înainte cele două proprietăţi învecinate, deşi expertul Trânc Vasile a precizat în raport (fila 64) că în perimetrul 1-2-3-4 a existat gard din plasă de sârmă care a fost doar mutat pe aliniamentul 12-13, din celelalte probe rezultă că toată proprietatea de 1158 de mp a fost împrejmuită cu gard din lemn, aşa cum susţine reclamanta, urmând aşadar a înlătura aceste concluzii ale expertului. Astfel, reiese chiar din planul de amplasament şi delimitare a imobilului ce însoţeşte încheierea de înscriere a imobilului reclamantei în cartea funciară (fila 5) că suprafaţa de 1158 de mp era împrejmuită cu gard de lemn. Acelaşi aspect reiese şi din declaraţia judiciară a martorului Ivaşc Vasile (fila 96) şi din declaraţia extrajudiciară a martorei Maftei Maria (fila 100). Tot prin aceste probe este dovedit faptul că pârâtul este cel care a distrus acest gard din lemn şi a delimitat cu plasă din sârmă pe alt aliniament, respectiv 12-13.

Obligaţia pârâtului de a nu încălca proprietatea reclamantei şi de a nu distruge gardul ce despărţea cele două proprietăţi este o obligaţie generală de a nu face, motiv pentru care instanţa va obliga pârâta să refacă gardul din lemn pe cheltuiala sa pe alineamentul 1-2-3-4-5 stabilit în schiţa anexă la raportul de expertiză.

Instanţa consideră că obligarea pârâtului de a reface gardul din lemn pe vechiul aliniament reprezintă o dezdăunare suficientă pentru reclamantă pentru încălcarea de către pârât a obligaţiei de a nu face, fiind incidente dispoziţiile art. 1076 Cod civil, astfel că va respinge cel de-al treilea capăt de cerere privind sancţionarea pârâtului pentru fapta abuzivă comisă.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta – pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI – PRIN PRIMAR, în contradictoriu cu pârâtul – reclamant H.C., domiciliat în comuna Răchitoasa, judeţul Bacău.

Obligă pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamantei suprafaţa de 128 mp situat în comuna R., judeţul Bacău, astfel cum a fost aceasta identificată în anexa la raportul de expertiză întocmit de d-nul expert Trânc Vasile, aflată în perimetrul delimitat prin unirea punctelor 1-2-3-4-18-17-16-15-14-13-12-1, raportul de expertiză făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obligă pârâtul să refacă pe cheltuiala sa gardul din lemn pe aliniamentul 1-2-3-4-5 din anexa la raportul de expertiză, ce reprezintă limita dintre proprietăţi.

Respinge cererea reclamantei de sancţionare a pârâtului pentru fapta abuzivă comisă.

Respinge cererea reconvenţională.

Ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

C.A/P.A

30.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 23.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 21.07.2010.

Etichete: