Top

Anulare proces verbal de contravenţie

Dosar Nr.553/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 599

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 30.06.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE: STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” plângere contravenţională”,formulată de petentul G.M. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit petentul G. M., şi intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă învederând instanţei următoarele:

– pricina se află la al doilea termen de judecată;

– părţile au fost legal citate pentru acest termen, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe plângerea contravenţională formulată de petent.

I N S T A N Ţ A,

– Deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 553/11.05.2010 petentul G.M. a solicitat în contradictoriu cu intimata I P J Bacau anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 1307570 încheiat la data de 27.04.2010 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 200 lei.

În motivarea plângerii petentul arată că a fost amendat contravenţional pe nedrept pentru că a provocat scandal public.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria AP, nr. 1307570 încheiat la data de 27.04.2010.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plangerii petentului.

Petentul nu a solicitat administrarea probei cu martori in dovedirea motivelor plangerii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 1307570 încheiat la data de 27.04.2010, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 200 lei în baza art.2 ,pct 1 din Leg 61/1991 republicată reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei constând în aceea că la data de 26.04.2010, a provocat scandal public, adresând cuvinte jignitoare numitului V.D.

Din declaraţiile martorilor S. V. si I. M., declaraţii ataşate la filele 12-13 din dosar si luate cu prilejul intocmirii procesului verbal de contraventie rezulta ca petentul a avut un comportament vulgar, provocând scandal la locuinţa numitului V.D..

Petentul nu a răsturnat prin intermediul nici unei probe prezumţia de validitate a mentiunilor inserate in continutul procesului verbal de catre agentul constatator.

Deşi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezultă că acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, neexistând nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază ca in raport de fapta savarsita de catre petent, masura amenzii aplicata prin procesul verbal este legala. Pentru motivele aratate mai sus, avand in vedere si dispozitiile art 1169 Cod Civil, instanta urmeaza sa respinga plangerea contravenientului ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul G. M., domiciliat în com. __ jud. Bacău, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE ___ ca nefondată

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER

STOICA DANIELA MARILENA OPRIŞAN DANIELA

Red. / Tehnored. Ex. 4

S.D.M./O.D.

16.07.2010 Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de30.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 10.07.2010.

Tags: