Top

Plângere contravenţională

Dosar nr. 421/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 551

Şedinţa publică de la 16.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petentul D. I. şi pe intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE, având ca obiect „plângere contravenţionala – Legea 61/1991”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns martorul asistent Ş. I., lipsă fiind petentul D.I. şi intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie ___.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– pricina ce are ca obiect „plângere contravenţională” se află la al doilea termen de judecată ;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care ;

S-a procedat la audierea martorului Ş.I. sub prestare de jurământ, depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 596/31.07.2008 petentul D. I. a solicitat în contradictoriu cu intimata IPJ Bacău anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 1645511 încheiat la data de 10.04.2010 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 600 de lei.

În motivarea plângerii petentul arată că situaţia de fapt reţinută în procesul verbal atacat nu corespunde realităţii întrucât el nu este vinovat, arătând că s-a certat cu numitul Ş.I. dar acesta din urmă a făcut scandal din cauza unor conflicte mai vechi dintre ei.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 1645511.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Intimata nu a formulat întâmpinare şi nici nu a trimis instanţei relaţiile solicitate constând în documentaţia ce a stat la baza întocmirii procesului verbal.

Petentul a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu martori, fiind audiaţi martorii P.H.M. şi martorul din procesul verbal Ş.I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 1645511 încheiat la data de 10.04.2010 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 600 de lei în baza art. 3 lit. B din Legea nr. 61/1991 republicată, reţinându-se în sarcina petentului săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 2 pct. 1, 26 şi 28 din Legea 61/1991, constând în aceea că la data de 9.04.2010, ora 16, acesta a adresat cuvinte şi expresii jignitoare şi pornografice numitului Ş.I., a provocat scandal public provocând indignare şi a tulburat liniştea locuitorilor din sat prin producere de larmă.

Deşi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezulta ca acesta se bucura de o prezumţie relativa de legalitate si temeinicie.

Sub aspectul legalitatii, instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa constată că organul constatator a reţinut în cuprinsul procesului verbal trei contravenţii, aplicând pentru fiecare din acestea o amendă contravenţională în cuantum de 200 de lei.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că petentul s-a certat într-adevăr cu numitul Ş.I. din cauză că acesta din urmă îi interzisese petentului să mai treacă pe o bucată de pământ pe care o avea în arendă, pentru a se duce la fântână să ia apă, ceartă care a degenerat în proferarea de expresii jignitoare şi vulgare la adresa numitului Ş. I.. Aceasta este singura faptă săvârşită de către petent, astfel cum reiese din probe, şi ea nu poate fi încadrată în trei contravenţii distincte, aşa cum a procedat organul constatator. Astfel nu rezultă că ar mai fi fost de faţă şi alţi locuitori din sat care să fi fost tulburaţi de cearta dintre cei doi sau că acest eveniment ar fi produs o perturbare gravă a liniştii publice.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va reţine în sarcina petentului săvârşirea doar a contravenţiei prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru care va menţine amenda aplicată în cuantum de 200 de lei, apreciind că astfel de fapte antisociale nu pot rămâne nepedepsite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite în parte plângerea formulată de petentul D. I., domiciliat în comuna R., satul O., judeţul Bacău în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău, judeţul Bacău.

Modifică în parte procesul verbal seria AP nr. __ încheiat la data de 10.04.2010 şi reţine în sarcina petentului doar săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 2 pct. 1 din legea nr. 61/1991 republicată, pentru care aplică amenda contravenţională în cuantum de 200 de lei.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 16.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 4 ex.

CA/PA

23.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 16.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 14.07.2010.

Etichete: