Top

Anulare proces verbal

Dosar Nr.132/829/2010

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 246

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 21.04.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE: STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” plângere contravenţională”,formulată de petentul P. Gh. în contradictoriu cu intimaţii IGJR Bacău – Jandarmeria U.M. 0836 şi Direcţia Silvică Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit petentul P. Gh. şi intimatele IGJR Bacău – Jandarmeria U.M. 0836 şi Direcţia Silvică B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa din oficiu invocă excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe excepţia tardivităţii plângerii contravenţionale.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 132/22.02.2010, petentul P.Gh. a solicitat în contradictoriu cu intimata IGJR B.,- Jandarmeria UM 0836, anularea procesului verbal de contravenţie seria – nr. – încheiat la data de 14.01. 2010 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 1000 lei.

În motivarea plângerii petenul arată că a fost amendat contravenţional pentru că a taiat arbori fara drept din punctul denumit „Oglinda” situat pe raza com Stanisesti .

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria JP nr. -.

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.

Legal citata intimata IPJ Bacau a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii.

Instanta la termenul din data de 21.04.2010 a invocat din oficiu exceptia tardivitatii formularii plangerii contraventionale impotriva masurii contraventionale dispusa prin procesului verbal seria JP nr.0104461, motivat de faptul ca de la data comunicarii procesului verbal catre petent , respectiv 14.01.2010 si data formularii plangerii contraventionale ,respectiv data de 22.02.2010 s-a scurs un termen mai lung de 15 zile, termen reglementat imperativ de dispozitiile art 31 alin 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in interiorul caruia petentul avea posibilitatea de a formula plangere contraventionala impotriva procesul verbal mai sus mentionat.

Pentru motivele indicate mai sus instanta urmeaza sa admita exceptia tardivitatii si sa respinga plangerea petentului impotriva procesului verbal seria JP nr. 0104461 incheiat la data de 14.01.2010 de catre IPJ Bacau-Jandarmeria UM 0836 ca, tardiv introdusa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii plângerii contravenţionale.

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul P. GH., domiciliat în comuna S., sat S., jud. B., împotriva intimaţilor IGJR BACĂU,- JANDARMERIA UM 0836, cu sediul în mun. Bacău, str. Constantin Muşat, Jud. Bacău şi DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU, ca tardiv introdusă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 21.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA OPRIŞAN DANIELA

Red./Tehn. Ex.5

S.M.D/O.D.

07.05.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 03.06.2010.

Etichete: