Top

Plângere contravenţională

Dosar nr. 178/829/2009 R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 349/15.07.2009 Şedinţa publică de la 15.07.2009????? Completul compus din: PREŞEDINTE – X Cu participare : GREFIER – Y Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul x şi pe intimata y, având ca obiect „plângere contravenţională”. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul x , lipsă fiind intimata y. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că la acest termen de judecată procedura de citare a fost legal îndeplinită, după care: Se prezintă în faţa instanţei de judecată numitul x, fiul lui – şi -, născut la data de – în localitatea P.T., judeţul B., domiciliat în comuna R., satul -, judeţul -, CNP -, identificat conform CI seria nr.. La interpelarea instanţei petentul x fiind minor arată că-şi însuşeşte plângerea formulată de tatăl său în calitate de reprezentant legal. Petentul arată că nu mai are alte cereri de formulat. Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul. Petentul x, având cuvântul, solicită admiterea plângerii, anularea procesului – verbal de constatare al contravenţiei şi exonerarea de plată a amenzii aplicate . S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare. INSTANŢA, -deliberând- Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 178/19.03.2009 petentul a solicitat în contradictoriu cu intimata y, anularea procesului verbal de contravenţie seria BC nr. 0029361 încheiat la data de 9.02.2009 solicitând exonerarea de plata amenzii aplicate în cuantum de 500 lei. În motivarea plângerii petentul arată că a fost amendat contravenţional pentru că a taiat si sustras din padure lemnos si nu poseda mijloace materiale de a plati amenda. Plângerea nu a fost motivată în drept. Au fost anexate plângerii următoarele înscrisuri: procesul verbal de contravenţie seria, BC nr. 0029361 încheiat la data de 9.02.2009si o fisa de calcul a valorii materialului lemnos sustras intocmita de – din dosar. Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar. Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plangerii petentului. Petentul a solicitat probe in dovedirea motivelor plangerii. In cauza a fost audiat martorul din lucrari Lupechian Vasile depozitie consemnata la fila 20 din dosar. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Prin procesul verbal de contravenţie seria BC nr. 0029361 încheiat la data de 9.02.2009 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 500 lei în baza art.1,lit c din Leg 31/2000 republicată reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei constând în aceea că la data de 9.02.2009, a taiat si sustras material lemnos. Deşi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor si de aplicare a sancţiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezultă că acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie. Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, neexistând nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001. Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază ca in raport de fapta savarsita de catre petent, masura amenzii aplicata prin procesul verbal este legala Din depozitia martorului Lupechian Vasile rezulta ca petentul a taiat si sustras arbori. Pentru motivele aratate mai sus instanta urmeaza sa respinga plangerea contravenientului ca nefondata. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMLELE LEGII HOTĂRĂŞTE Respinge plângerea formulată de petentul x, domiciliat în comuna R., satul -, judeţul B., împotriva procesului – verbal seria BC nr. 0029361 încheiat la data de 09.02.2009 ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 15.07.2009. PREŞEDINTE, GREFIER , X/Y Ex.4 01/01.09.2009

Etichete: