Top

Evacuare

Dosar nr. 1264/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

.

SENTINŢA CIVILĂ Nr.1276

Şedinţa publică de la 09.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA ??????????

Pe rol fiind acţiunea civilă având ca obiect „evacuare” formulată de reclamanţii B. M. şi B. E., în contradictoriu cu pârâtul C. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns avocat Bouroş Angela Serafina pentru reclamanţi, reclamanta B. E., şi martorii propuşi de părţi: Bărbieru Nelu şi Chiuaru Gheorghe-Marius, lipsind reclamantul pârâtul C. A., curatorul acestuia Barbu Doina.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier arătându-se că procedura este completă, după care:

S-a procedat la audierea martorilor propuşi de părţi: Bărbieru Nelu şi Chiuaru Gheorghe-Marius, sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la filele 30, 31 dosar.

Reclamanta având cuvântul arată că nu mai are alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul reclamantei pe cererea formulată.

Reclamanta prin apărător, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, pronunţarea pe cale de ordonanţă preşedinţială a unei hotărâri de evacuare a pârâtului. Nu solicită cheltuieli de judecată dar depune la dosar chitanţa Seria ADA Nr. 000082/29.09.2010, în sumă de 500 lei, onorariu apărător.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1264/829/2010, reclamanţii B.M. şi B. E. au solicitat în contradictoriu cu pârâtul C.A. evacuarea acestuia pe calea ordonanţei preşedinţiale din imobilul situat în satul Bosia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, în care părţile locuiesc în prezent.

Cererea a fost legal timbrată cu 10 lei (fila 11) şi s-a aplicat timbru judiciar de 0,3 lei.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat în fapt că pârâtul este nepotul lor şi că au încheiat cu acesta contractul de întreţinere autentificat sub nr. 3261/17.08.2000 la B.N.P. Isache Ştefan, contract care s-a reziliat prin sentinţa civilă nr. 327/07.07.2004 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului, în dosarul nr. 973/2004, iar prin sentinţa penală nr. 681/30.07.2009 pronunţată de Judecătoria Iaşi, în dosarul nr. 1539/245/2009 s-a dispus înlocuirea măsurii internării cu măsura obligării la tratament medical al pârâtului.

La data de 11.08.2009, pârâtul a fost externat, revenind la domiciliul reclamanţilor, unde locuieşte, fiind tolerat de către bunicii săi.

Mai arată reclamanţii că pârâtul le vorbeşte urât, îi agresează fizic, verbal şi le fură bunuri din casă.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 114/1996.

În susţinerea cererii, reclamanţii au depus copia contactului de întreţinere autentificat sub nr. 3261/17.08.2000 la B.N.P. Isache Ştefan, sentinţa civilă 327/07.07.2004 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul 973/2004, sentinţa penală nr. 681/02.11.2005 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului în dosarul 1146/2005, minuta sentinţei nr. 2635 din 30.07.2009 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul penal nr. 1539/245/2009 prin care s-a dispus măsura internării medicale a pârâtului, biletul de ieşire din spital din data de 11.08.2009 întocmit în baza foii de observaţie nr. 96/2005 şi a solicitat proba cu martori şi interogatoriu.

Instanţa a dispus numirea unui curator, având în vedere că din considerentele s.p 681/02.11.2005 pronunţată de Judecătoria Podu Turcului reiese că pârâtul nu prezintă discernământ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul este nepotul reclamanţilor şi locuieşte împreună cu aceştia, în casa acestora. Din declaraţiile martorilor instanţa reţine că pârâtul are un comportament agresiv şi că nu îşi administrează tratamentul la care a fost obligat. Mai reţine instanţa că prin comportamentul său, pârâtul tulbură viaţa reclamanţilor, care sunt persoane în vârstă, iar afecţiunea de care acesta suferă face ca pârâtul să aibă manifestări care le poate pune în pericol chiar viaţa reclamanţilor.

Reclamanţii, proprietarii imobilului în care locuiesc şi în care pârâtul este tolerat, trebuie să se bucure de folosinţa netulburată a locuinţei, iar la vârsta lor nu trebuie să suporte un tratament necorespunzător din partea pârâtului.

Dreptul la viaţă privată, drept garantat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, presupune că reclamanţii trebuie să se bucure de toate beneficiile care decurg din proprietatea imobilului, că trebuie să aibă o viaţă liniştită şi să nu fie expuşi manifestărilor unei persoane faţă de care nu au nici o obligaţie de întreţinere, chiar dacă acea persoană nu răspunde de consecinţele faptelor sale.

Având în vedere situaţia de fapt expusă, prevederile art. 480 C.civ şi art. 25 din Lg. 114/1996, instanţa urmează a admite acţiunea reclamanţilor, considerând-o întemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect „evacuare” formulată de reclamanţii B. M. şi B. E., domiciliaţi în com. Vultureni, sat. Bosia, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul C. A. domiciliat în com. Vultureni, sat. Bosia, jud. Bacău, reprezentat prin curator B.D., domiciliată în mun. Ploieşti, str. Malu Roşu, nr. 122, bl. 11B, sc. B, ap. 23, jud. Prahova.

Dispune evacuarea pârâtului C. A. din domiciliul reclamanţilor din sat. Bosia, com. Vultureni, jud. Bacău.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red. /tehnored. 5 ex.

S.P./B.A.

22.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 18.01.2011 şi a devenit irevocabilă la aceeaşi dată.

Etichete: