Top

Pensie intretinere

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.889

Prin cererea înregistrata la nr…. din …, reclamantul …, domiciliat … a chemat în judecata pe pârâtul …., cu acelasi domiciliu, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa-l oblige pe acesta sa-i plateasca pensie de întretinere pâna la terminarea studiilor.

În motivarea succinta a cererii reclamantul a aratat ca în prezent este elev în clasa a … la ….. A mai aratat reclamantul ca în urma divortului dintre parintii lui, el a fost încredintat spre crestere si educare mamei, iar pârâtul a fost obligat la plata unei pensii alimentare în favoarea lui. A mai precizat reclamantul ca în prezent a devenit major, dar nu si-a terminat pregatirea profesionala.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 94 C.fam.

S-a atasat la dosarul cauzei adeverinta cu nr. … eliberata de …, copia certificatului de nastere al reclamantului si copia cartii de identitate a acestuia (filele …).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta, în vederea depunerii de probe.

S-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât în ultimele 6 luni, adeverinta nr. .. eliberata de .. (fila …).

Analizând actele dosarului instanta retine ca în prezent reclamantul este major, însa se afla în continuarea studiilor, astfel ca, în conformitate cu dispozitiile art.86 din Codul Familiei, subzista obligatia pârâtului de a-i acorda întretinere.

Fata de cele aratate, instanta va admite actiunea formulata de catre reclamantul … în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect stabilire pensie de întretinere si va obliga pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea reclamantului, în suma de … lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la …, si de .. de lei, lunar, începând cu data de … si pâna la terminarea studiilor de catre reclamant, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Etichete:

Pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 696

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………….., s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei …….., sub nr…………, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………, domiciliată în ………… a chemat în judecată pe pârâtul ……….., domiciliat în …………, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în raport de veniturile pe care acesta le realizează în prezent.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, că prin sentinţa civilă nr. …………. pronunţată de Judecătoria ………., pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 25% din venitul său net, însă în prezent acesta realizează venituri mai mari decât cele avute în vedere la pronunţarea hotărârii sus menţionate. A mai arătat reclamanta, că în prezent este majoră dar se află în continuarea studiilor, fiind studentă în anul II la Universitatea …………

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar înscrisuri, în copie.

Instanţa, din oficiu, a solicitat relaţii cu privire la veniturile pârâtului, relaţii ce au fost comunicate cu adresa nr……… din …… emisă de ………

Pârâtul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă, însă a depus la dosarul cauzei precizări scrise, prin care a arătat că este de acord cu acţiunea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere art. 94 alin. 3 din Codul familiei, arată că întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul la plata sumei de …… lei lunar către reclamantă, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii cererii, …….., şi până la terminarea sutdiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.

Etichete:

Pensie întreţinere

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1375/829/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.1348

Şedinţa publică de la 15.12.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER –BUŢUCAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie având ca obiect „pensie întreţinere ” formulată de reclamanta V.C.E. în contradictoriu cu pârâtul V.C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent pârâtul V.C. ă lipsă fiind reclamanta V. C. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosar prin serviciul registratură copia certificatului de naştere al reclamantei.?????

Pârâtul prezent în instanţă depune la dosar o copie a cărţii de muncă din care rezultă că a fost disponibilizat din cadrul societăţii „Solaris” , cu data de 01.12.2010 şi că în prezent nu realizează nici un venit.

Pârâtul, având cuvântul, arată că nu a avut cunoştinţă de faptul că reclamanta se înscrie la facultate şi este de acord cu acţiunea formulată de aceasta.

La întrebarea instanţei pârâtul arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul V. C., având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii şi stabilirea unei pensii de întreţinere către reclamantă stabilită la venitul minim pe economie.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

– deliberând –

Asupra actiunii civile de fata instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr 1375 din data de 11.10.2010 pe rolul judecatoriei Podu Turcului reclamanta V. C. E. a chemat in judecata pe paratul V.C. pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna plata in continuare a pensiei de intretinere.

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

In motivarea actiunii, reclamanta arata ca se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la facultate.

In dovedirea actiunii, reclamanta depune la dosar copie a sentinţei civile nr.25 /13.01. 1998 a Judecătoriei Adjud şi adeverinta de studenta ambele atasate la filele 3-8 din dosar .

Legal citat, paratul s-a prezentat in instanţă si a fost de accord cu plata in continuare a pensiei de intretinere.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 25/1998 a Judecătoriei Adjud , paratul a fost obligat sa plateasca reclamantei, o pensie lunara de intretinere in cuantum de 80 lei.

La stabilirea cuantumului s-a avut in vedere veniturile nete ale paratului de la acea dată.

In prezent, pâratul este disponibilizat neavand un venit stabil obtinut pe baza unui contract individual de munca .

Acest fapt a fost dovedit cu copia carnetului de munca atasat la fila 16 din dosar .

Interpelat fiind paratul a precizat ca nu mai are alti minori in intretinere.

Reclamanta se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la Facultatea Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic.

Potrivit art 94 Codul Familiei intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta de judecata putand mari sau micsora cuantumul ei in functie de aceste criterii .

Avand in vedere ca in prezent paratul are nu are un venit lunar si nu mai are alti minori in intretinere instanta va obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a unui procent de 33% din veniturile acestuia provent calculate la venitul minim net pe economie la data prezentei .

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite acţiunea si dispune plata in continuare a pensiei de intretinere in cuantum de 110 lei lunar de la data promovarii actiunii si pana la continuarea studiilor dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta V.C..E., domiciliată în comuna Podu Turcului, sat Sîrbi, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul V. C. domiciliat în Adjud, str. Siret, bl.61, sc.4, et.4, judeţul Vrancea.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 110 lei lunar către reclamanta V.C.E.- născută la data de ___ în municipiul Adjud, judeţul Vrancea, de la data introducerii acţiunii şi până la continuarea studiilor dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red.S.M.D/tehnoredact.B.D

Ex.4

13.01.2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 15.12.2010 şi a devenit irevocabilă e la data de 02.02.2011.

Etichete:

Pensie întreţinere

Dosar nr. 80/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 223

Şedinţa publică de la 15.04.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA-CARMEN

Cu participare:

GREFEIR : OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie întreţinere – încredinţare minori” formulată de reclamanta C.I. în contradictoriu cu pârâtul C. C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns martorul C. I., lipsă fiind reclamanta C. I., pârâtul C. C. şi Autoritatea tutelară Primăria comunei Răchitoasa.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

S-a procedat la audierea martorului C. I. sub prestare de jurământ depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 80/829/2010 din 27.01.2010, reclamanta C.I .a chemat în judecată pe pârâtul C.C., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună împărţirea bunurilor dobândite împreună şi stabilirea unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor C. A. şi C. I.V..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a convieţuit cu pârâtul în concubinaj, că din această relaţie s-au născut cele două minore, că din cauza neînţelegerilor a plecat de la domiciliul pârâtului, că toate lucrurile au rămas acolo şi că pârâtul nu contribuie la creşterea minorelor.

La primul termen de judecată, reclamanta şi-a modificat cererea şi a arătat că nu doreşte partajarea bunurilor ci doar ca instanţa să dispună încredinţarea către dumneaei a minorelor şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor C. A. şi C. I.V..

Pârâtul, prezent în instanţă, a fost de acord cu acţiunea aşa cum a fost modificată de reclamantă.

În cauză s-a administrat proba cu acte, ancheta socială şi proba testimonială, fiind audiat martorul C.I..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Reclamanta a avut cu pârâtul o relaţie stabilă de concubinaj, în urma căreia au rezultat minorele C.A., născută la __şi C. I. – V., născută la ___.

Reclamanta a locuit cu minorele la pârât până în luna ianuarie a anului 2010, când datorită comportamentului pârâtului, a fost nevoită să se mute împreună cu fetiţele în casa părintească.

În perioada de când reclamanta s-a mutat la familia sa de bază, pârâtul a vizitat fetiţele, iar din declaraţia martorului, care este şi tatăl reclamantei, instanţa reţine că voinţa celor doi concubini a fost să se despartă iar copii să rămână în grija mamei.

Întrucât filiaţia minorelor este stabilită faţă de ambii părinţi, instanţa, văzând dispoziţiile art. 65 Codul familiei, raportat la art. 42 Codul familiei, va dispune ca acestea să fie încredinţate unuia dintre părinţi, stabilind totodată contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Din probatoriul administrat, instanţa reţine că reclamanta poate să îngrijească cele două fetiţe şi are condiţii minime pentru a le asigura o dezvoltare normală, astfel că va dispune ca cele două minore să îi fie încredinţate.

În ceea ce priveşte obligaţia pârâtului de a contribui la creşterea şi educarea minorelor, instanţa reţine că acesta rea aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de minore ca însăşi mama. Întrucât pârâtul nu realizează venituri lunare consecvente sub forma unui salariu, instanţa va stabili în sarcina acestuia, pe lângă obligaţia de a veghea cu toate mijloacele de care dispune la buna creştere şi educare a fetelor, o obligaţie patrimonială de 200 de lei, raportată la venitul minim pe economia naţională, în cuantum de !/3 din acest venit, câte 100 de lei pentru fiecare minoră, cuantum stabilit de art. 94 alin 3 Codul familiei.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „pensie întreţinere – încredinţare minori” formulată de reclamanta C. I., domiciliată în comuna -, sat Magazia nr. 13, jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâtul C. C., domiciliat în comuna __, sat Magazia, jud. Bacău.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare minorii C. A., născută la __ şi C. I. V., născută la data de ___.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorilor, o pensie lunară de întreţinere de 200 de lei, câte 100 de lei pentru fiecare minor, de la data pronunţării hotărârii, până la majorat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.04.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN OPRIŞAN DANIELA

Red./ Tehnored, Ex. 5

P.S.C./O.D.

29.04.2010

Etichete:

Pensie întreţinere

Dosar nr. 895/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

.SENTINŢA CIVILĂ NR. 26

Şedinţa publică de la 14.01.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA – CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta S. M. şi pe pârâtul S.M., având ca obiect pensie întreţinere stabilire pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent pârâtul S. M., lipsind: reclamanta S. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură – arhivă cu adresa nr. 22/A/05.01.2010, S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. a comunicat veniturile realizate de pârât.

Pârâtul, având cuvântul, arată că nu mai are alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pârâtului.

Pârâtul, având cuvântul, arată că este de acord cu acţiunea formulată. Mai arată că s-a împăcat cu reclamanta, însă reclamanta nu are o poziţie constantă şi pentru a nu fi acuzat că nu-şi întreţine minorele solicită să fie stabilită obligaţia de întreţinere.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

?????

I N S T A N Ţ A

– Deliberând –

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul 895/829/2009 la Judecătoria Podu Turcului, reclamanta S. M., a chemat în judecată pe pârâtul S. M. pentru ca prin hotărârea pronunţată instanţa să-l oblige la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorelor – , născută la – şi Denisa – Mihaela, născută la -.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru .

În motivare, reclamanta a precizat că din luna decembrie 2009 acesta a plecat de acasă, şi ea este nevoită să îngrijească singură minorele.

În dovedirea acţiunii numita a solicitat proba cu înscrisuri, depunând în acest sens copie după certificatele de naştere ale minorelor şi copie după certificatul de căsătorie.

Pârâtul, legal citat s-a prezentat în instanţă şi a arătat că pârâta a părăsit domiciliul conjugal şi că face acest lucru frecvent, context în care este de acord să i se stabilească o pensie de întreţinere pentru a nu fi acuzat că nu contribuie la creşterea minorelor.

Din probatoriul administrat instanţa reţine următoarele:

Părţile au calitatea de părinţi ale minorelor S. G., născută la -şi Denisa -, Mihaela, născută la -, astfel cum rezultă din cuprinsul certificatelor de naştere depuse la dosarul cauzei.

Pârâtul este salariat al SC TECHNOSTRADE SRL ADJUD, şi a realizat un venit mediu lunar pe ultimele 6 luni de 1063 lei.

Conform art. 86 al 1 teza a II- a Cod fam, obligaţia de întreţinere există părinţi şi copii, iar potrivit al ultim al aceluiaşi articol, descendentul, cât timp este minor are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află. În plus, art. 107 al 1 cod fam prevede că minorul este întreţinut de părinţii săi.

În baza art. 94 al 1 cod fam, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

În cazul de faţă este evident că relaţiile dintre soţi, care se despart frecvent în fapt, pun într-o nesiguranţă întreţinerea minorelor, fiind necesară şi contribuţia tatălui la cheltuielile de întreţinere. Pe de altă parte, pârâtul, care are calitatea de tată, este salariat şi realizează venituri lunar şi a fost el însuşi de acord ca instanţa să stabilească această obligaţie. Drept urmare, pârâtul trebuie să contribuie şi el la cheltuielile de creştere şi educare ale fiicelor sale, cheltuieli stabilite în raport de dispoziţiile art. 94 al 3 teza 1 cod fam la un cuantum de până la o treime din veniturile din muncă ale acestuia.

În consecinţă, instanţa apreciază că, faţă de situaţia reţinută, se impune stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea minorelor S.G., născută la – şi S. D. – M., născută la -, la suma reprezentând 32 % din venitul net realizat de pârât lunar , pensie ce va fi achitată începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul copilelor.

În baza art 274 cod proc civ va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea având ca obiect „stabilire pensie înteţinere” formulată de reclamanta S. M., domiciliată la familia R. M., com. P.T., sat. L. jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul S. M. domiciliat la familia T.F., com. P.T., sat. L., jud. Bacău.

Obligă pârâtul să plătească în favoarea minorelor S. G., născută la – şi D. M., născută la -, o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 32% din venitul net, câte 16% pentru fiecare minoră, de la data pronunţării hotărârii, până la majorat.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.01.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona Carmen Bradea Angelica

Red./Tehnored. 5 ex.

P.S/B.A

18.01.2010/27.01.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Etichete:

Pensie întreţinere

Dosar nr. 262/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.429

Şedinţa publică de la 07.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare :

Grefier : YY

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie de întreţinere” formulată de reclamanta I. O. în contradictoriu cu pârâtul I. L..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta I. O., asistată de apărător Bouroş Angela Serafina, pârâtul I. L. şi minorele I. C. O. şi I.L.A..

?????Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită,după care:

S-a procedat la audierea minorele I. C. O. şi I. L.A. în camera de consiliu, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Avocat Bouroş Angela Serafina pentru reclamantă depune la dosar adeverinţe şcolare pentru cele două minore şi taxă timbru, în valoare de 8 lei cu chitanţa nr.9779 din 07.10.2009, având în vedere că la un termen anterior şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul că a solicitat desfacerea căsătoriei.

Pârâtul prezent în instanţă arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi depune la dosar adeverinţă de venit nr.1628 din 23.06.2009.

La întrebarea instanţei părţile arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamantă având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, să-i fie încredinţate spre creştere şi educare cele două minore reclamantei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei acela de „ Dâmoc”, cu obligarea pârâtului la plata către reclamantă a unei pensii de întreţiunere pentru cele două minore şi la plata cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că reclamanta a încercat să salveze căsătoria dar datorită comportamentul agresiv al pârâtului aceasta nu a reuşit.

Pârâtul, având cuvântul pe fond arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi solicită să-i fie încredinţate cele două minore.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.262 /1.04.2009 reclamanta I. O. a chemat în judecată pe pârâtul I. L. solicitând instanţei desfacerea căsătoriei părţilor din culpa exclusiva a paratului,incredintarea celor doua minore I.C.O. si I. L. A. catre reclamanta si revenirea acesteia la numele avut inainte de casatorie acela de „Dâmoc”

În motivarea cererii reclamana a arătat că paratul a alungat-o de la domiciliul comun impreuna cu cei doi minori. Locuind de circa sase luni la domiciliul parintilor.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar copie a certificatului de casatorie(fila 7 )din dosar si copie a certificatelor de nastere ale minorelor .

S-a administrat de către instanţă la cererea reclamantei proba cu martori, în cauză fiind audiaţi martorii : Dâmoc Mihai si Iancu Cristina(filele 25,26 din dosar).

A fost efectuata si atasata la dosar ancheta sociala privind conditiile de crestere si educare ale minorelor

Legal citat pârâtul s-a prezentat în instanţă si a declarat ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din ansamblul probelor administrate in cauză instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 22.04.1995(certificat casatorie aflat la fila 7 din dosar)

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv din declaraţia martorilor audiati aflata la filele 25-26 din dosar, instanţa reţine că de o perioada lunga de timp relatia dintre soţi nu mai este una normală, de familie, soţii despărţindu-se in fapt prin alungarea reclamantei de la domiciliu comun.

Acest fapt a determinat ruptura dintre soti si destramarea definitiva a relatiilor de familie cei doi ducand vieti separate.

Lipsa unui domiciliu comun si lipsa unor preocupări şi a traiului in comun a facut ca relatia de căsătorie să nu mai poată continua.

Instanta a retinut ca din casatoria partilor au rezultat minorele I.C.O. nascuta la data de – in com Podu Turcului si I.L.A. nascuta la data de – in aceeasi comuna.

Prin urmare instanţa apreciază ca find dovedite de către reclamanta a împrejurărilor prevăzute de art. 38 alin 1 din Codul Familiei pentru desfacerea căsătoriei astfel că va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei reţinând culpa exclusiva a paratului.

In baza art 42 Codul Familiei va incredinta spre crestere si educare reclamantei cele doua minore si va obliga paratul la plata in favoarea acestora de la data promovarii actiunii pe rolul instantei si pana la data majoratului a unei pensii de intretinere lunare de 150 lei la nivelul venitului minim net pe economie.

In luarea acestei masuri instanta a avut in vedere faptul ca cele doua minore sunt mai atasate de mama , ca tatal lor nu contribuie la intretinerea acestora si ca este in interesul minorelor sa ramana la mama.

Acest aspect rezulta si din declaratiile minorelor atasate la filele 38,39 din dosar.

In baza art 40 alin 3 Codul Familiei instanta va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei acela de „Dâmoc”.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 308 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta I.O., domiciliată în comuna G., sat A., judeţul B. în contradictoriu cu pârâtul I.L., domiciliat în comuna G., sat A., judeţul B. .

Declară desfăcută căsătoria părţilor încheiată la data de 22.04.1995 şi trecută sub nr.7 în Registrul de Stare Civilă al comunei Găiceana, judeţul Bacău din culpa exclusivă a pârâtului.

Încredinţează spre creştere şi educare reclamantei minorele I.C.O., născută la data de – în comuna Podu Turcului şi I.L.A., născută la data de – în aceeaşi localitate.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere către reclamantă în favoarea celor două minore în cuantum de 150 lei lunar la nivelul venitului minim net pe economie de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestora.

Dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior de căsătorie acela de „Dâmoc”.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 308 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. XX

tehnoredact. YY

Ex.4;

20/20.10.2009

Etichete:

Pensie intreţinere

Dosar nr. 262/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.429

Şedinţa publică de la 07.10.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : X

Cu participare:

Grefier : Y

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect „pensie de întreţinere” formulată de reclamanta I. O. în contradictoriu cu pârâtul I.L..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta I. O., asistată de apărător B. A. S., pârâtul I.L. şi minorele I. C. O., şi I. L. A..

?????Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită,după care:

S-a procedat la audierea minorele I. C. O., şi I. L. A. în camera de consiliu, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Avocat Bouroş Angela Serafina pentru reclamantă depune la dosar adeverinţe şcolare pentru cele două minore şi taxă timbru, în valoare de 8 lei cu chitanţa nr.9779 din 07.10.2009, având în vedere că la un termen anterior şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul că a solicitat desfacerea căsătoriei.

Pârâtul prezent în instanţă arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi depune la dosar adeverinţă de venit nr.1628 din 23.06.2009.

La întrebarea instanţei părţile arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Angela Serafina, pentru reclamantă având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, să-i fie încredinţate spre creştere şi educare cele două minore reclamantei, reluarea numelui avut anterior căsătoriei acela de „ Dâmoc”, cu obligarea pârâtului la plata către reclamantă a unei pensii de întreţiunere pentru cele două minore şi la plata cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că reclamanta a încercat să salveze căsătoria dar datorită comportamentul agresiv al pârâtului aceasta nu a reuşit.

Pârâtul, având cuvântul pe fond arată că este de acord cu desfacerea căsătoriei şi solicită să-i fie încredinţate cele două minore.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.262 /1.04.2009 reclamanta I. O. a chemat în judecată pe pârâtul I. L. solicitând instanţei desfacerea căsătoriei părţilor din culpa exclusiva a paratului,incredintarea celor doua minore I. C. O. si I. L. A. catre reclamanta si revenirea acesteia la numele avut inainte de casatorie acela de „Dâmoc”

În motivarea cererii reclamana a arătat că paratul a alungat-o de la domiciliul comun impreuna cu cei doi minori. Locuind de circa sase luni la domiciliul paraintilor.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar copie a certificatului de casatorie(fila 7 )din dosar si copie a certificatelor de nastere ale minorelor .

S-a administrat de către instanţă la cererea reclamantei proba cu martori, în cauză fiind audiaţi martorii : D.M. si I. C.(filele 25,26 din dosar).

A fost efectuata si atasata la dosar ancheta sociala privind conditiile de crestere si educare ale minorelor

Legal citat pârâtul s-a prezentat în instanţă si a declarat ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din ansamblul probelor administrate in cauză instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 22.04.1995(certificat casatorie aflat la fila 7 din dosar)

Din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv din declaraţia martorilor audiati aflata la filele 25-26 din dosar, instanţa reţine că de o perioada lunga de timp relatia dintre soţi nu mai este una normală, de familie, soţii despărţindu-se in fapt prin alungarea reclamantei de la domiciliu comun.

Acest fapt a determinat ruptura dintre soti si destramarea definitiva a relatiilor de familie cei doi ducand vieti separate.

Lipsa unui domiciliu comun si lipsa unor preocupări şi a traiului in comun a facut ca relatia de căsătorie să nu mai poată continua.

Instanta a retinut ca din casatoria partilor au rezultat minorele I. C. O.nascuta la data de in com Podu Turcului si I. L. A. nascuta la data de – in aceeasi comuna.

Prin urmare instanţa apreciază ca find dovedite de către reclamanta a împrejurărilor prevăzute de art. 38 alin 1 din Codul Familiei pentru desfacerea căsătoriei astfel că va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei reţinând culpa exclusiva a paratului.

In baza art 42 Codul Familiei va incredinta spre crestere si educare reclamantei cele doua minore si va obliga paratul la plata in favoarea acestora de la data promovarii actiunii pe rolul instantei si pana la data majoratului a unei pensii de intretinere lunare de 150 lei la nivelul venitului minim net pe economie.

In luarea acestei masuri instanta a avut in vedere faptul ca cele doua minore sunt mai atasate de mama , ca tatal lor nu contribuie la intretinerea acestora si ca este in interesul minorelor sa ramana la mama.

Acest aspect rezulta si din declaratiile minorelor atasate la filele 38,39 din dosar.

In baza art 40 alin 3 Codul Familiei instanta va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei acela de „Dâmoc”.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 308 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta I. O., domiciliată în comuna -, sat -, judeţul – în contradictoriu cu pârâtul I. L., domiciliat în comuna -, sat -, judeţul – .

Declară desfăcută căsătoria părţilor încheiată la data de – şi trecută sub nr.7 în Registrul de Stare Civilă al comunei -, judeţul – din culpa exclusivă a pârâtului.

Încredinţează spre creştere şi educare reclamantei minorele I.C. O., născută la data de – în comuna – şi I.L.A., născută la data de – în aceeaşi localitate.

Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere către reclamantă în favoarea celor două minore în cuantum de 150 lei lunar la nivelul venitului minim net pe economie de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestora.

Dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior de căsătorie acela de ” -„.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 308 lei constând în cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. X/Y

Ex.4; 20/20.10.2009

Etichete:

Pensie întreţinere

Pronunţând sentinţa civilă nr.7657/14.09.2010 Judecătoria Bacău a admis cererea formulată de reclamanta H.I.A. cu domiciliul în Bacău, în contradictoriu cu pârâtul H.C. cu domiciliul în Bacău şi a obligat pârâtul la plata pensiei lunare de întreţinere către reclamantă în cuantum de 25% din venitul net lunar al acestuia începând cu data introducerii acţiunii şi până la terminarea studiilor dar nu mai târziu de a împlini vârsta de 25 ani.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că:

„ Prin Sentinţa civilă pronunţată în Dosarul nr. 13249/2000 al Judecătoriei Bacău, având a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta H.A.în contradictoriu cu pârâtul H.C., desfăcută căsătoria încheiată între părţi din culpa pârâtului şi încredinţată către reclamantă, spre creştere şi educare minora H.A., născută la data de 19.05.1992, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere către minoră în cuantum de 25% din veniturile sale ca angajat.

Deşi a împlinit 18 ani, reclamanta se află în continuarea studiilor, astfel cum reiese din adeverinţa eliberată pe anul şcolar 2010/2011 şi depusă la dosarul cauzei..

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii au faţă de copii obligaţia specială de educare şi de instruire, obligaţie ce prezintă, pe lângă aspectul nepatrimonial, şi unul patrimonial constând în cheltuielile pe care părintele trebuie să le suporte pentru ca fiul său sau fiica sa să dobândească o pregătire profesională adecvată .

.însuşirilor lui.

Articolul 86 din Codul familiei statuează că obligaţia de întreţinere se datorează de către părinte copilului care se află în nevoie, ori din faptul că de află în continuarea studiilor,nefiind angajată, coroborat cu obligaţia ce incumbă tatălui din art. 101 Codul familiei rezultă în mod clar faptul că reclamanta are nevoie de pensia de întreţinere drept pentru care, ţinând cont şi de acordul pârâtului în acest sens, instanţa va admite acţiunea astfel cum a fost formulată şi va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantei ,începând cu data introducerii acţiunii, conform dispoziţiilor art. 94 alin 3 din Codul Familiei ce prevăd următoarele:,, Când întreţinerea este datorată de părinte se stabileşte la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii, jumătate pentru doi sau mai mulţi copii”.

În ceea ce priveşte baza de calcul, faţă de jurisprudenţa şi de doctrina din această materie, aceasta va fi reprezentată de veniturile nete şi cu caracter permanent ale pârâtului, adică de veniturile obişnuite, iar nu de cele suplimentare, cum ar fi orele suplimentare sau sporurile celor care lucrează în condiţii deosebite de muncă.

De altfel, în adeverinţa de venituri depusă la dosarul cauzei nu sunt reliefate nici un fel de sporuri iar din adeverinţa de şomaj, rezultă că pârâtul se află în şomaj tehnic în perioada 01.-31.07.2010”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs d-na I.A.H., calea de atac fiind înregistrată la 24.09.2010 (f.3) iar motivele de recurs la 23.02.2011 (f.11-13), la dosar fiind depuse înscrisuri în fotocopie (Cambridge ESOL Level 2 Certificate in Esol International, diplomele eliberate la 27.03.2010 de Moldavian Association of Teachers of English şi, respectiv, la 21.05.2010 de ISJ Bacău – f.17-19).

Potrivit art. 303 Cpc recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs (de 15 zile conform art.301 Cpc), termenul pentru depunerea motivelor socotindu-se de la comunicarea hotărârii chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte. Art.306 Cpc sancţionează cu nulitatea recursul care nu a fost motivat în termen or, motivele înregistrate la 23.02.2011 sunt formulate peste termenul de 15 zile care a început să curgă la 21.10.2010 (comunicarea sentinţei civile nr.7657/14.09.2010 efectuându-se la 20.10.2010 – f.44,45 dosar judecătorie) şi s-a împlinit la 05.11.2010, astfel încât, admiţând excepţia invocată din oficiu, instanţa va constata nul recursul declarat de d-na H.I.A. pentru nemotivare în termenul legal.

Etichete:

Pensie întreţinere

Pronuntând sentinta civilă nr.381/13.08.2008 Judecătoria Piatra Neamţ a admis cererea astfel cum a fost completată formulată de reclamanta C.C. în contradictoriu cu pârâtul R.V. şi, dispunând încredintarea minorelor R.A. si R.A., născute la 3.05.2000 reclamantei, a obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere de câte 230 lei lunar către fiecare minoră, de la data introducerii cererii – 16.06.2008 până la majorat.

Pentru a pronunţa această sentinţă a retinut judecătoria că din relaţia de concubinaj dintre părţi au rezultat minorele R.A. şi R.A., născute la data de 03 mai 2000, aşa cum reiese din certificatele de naştere depuse la dosar (filele 2,3). Filiaţia faţă de ambii părinţi a fost stabilita, minorele fiind recunoscute de pârât.

Potrivit art. 65 C. fam., dacă filiaţia copilului din afara căsătoriei este stabilita faţă de ambii părinţi, încredinţarea lui precum şi contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare. învăţătură şi pregătire profesională se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 42-44 in materia divorţului, care se aplică prin asemănare.

Avându-se în vedere prevederile art. 42 C. fam., criteriul în funcţie de care instanţa a decis încredinţarea minorelor a fost exclusiv interesul acestora. Cum pârâtul nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula apărări, instanţa a considerat că acesta nu este interesat de soarta celor două minore, fiind în interesul acestora ca ele să fie încredinţate mamei reclamante.

Faţă de împrejurarea că instanţa are obligaţia de a dispune din oficiu cu privire la contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, văzând dispoziţiile art. 65 cu referire la art.42 alin 3 şi 4 şi raportat la art. 86 alin. 1 şi 3 şi art.94 alin. 1 şi 3 C. fam. şi având în vedere situaţia financiară a veniturilor nete realizate de pârât în ultimele şase luni de la SC T. SRL BACĂU, luând în calcul media acestor venituri, instanţa a obligat pe pârât la plata unei pensii de întreţinere in cuantum de 230 de lei lunar pentru fiecare minor, de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorelor.

Impotriva acestei sentinţe a declarat apel, astfel, cum a fost calificată calea de atac prin încheierea din 26.01.2009 (f.23), în termen, dl. R.V. arătând că este nemulţumit de hotărârea primei instante întrucât salariul său în perioada de iarnă este inferior a 500 lei lunar si solicitând, totodată, dreptul de vizită.

Declaraţia de apel a fost timbrată cu 3 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Formulând întâmpinare, intimata-reclamantă a solicitat judecarea apelului şi în lipsa sa şi menţinerea sentinţei civile nr.381/13.08.2008, pensia de întreţinere datorată de apelant fiind corect stabilită la 230 lei lunar avându-se în vedere veniturile sale obţinute în ultimele şase luni la SC T. SRL Bacău (f.7).

A mai arătat ulterior intimata (f.16) că la UMB SRL U. câştigul lunar este de până la 2500 lei şi deci venitul recurentului este mai mare de 500 lei lunar şi a solicitat să se ceară acestuia veniturile nete, cu precizarea că tatăl minorilor nu contribuie cu nimic la cheltuielile necesare interventiei pe cord care se va face copiilor la Târgu Mureş (f.16-18).

Analizând înscrisurile aflate la dosar, în raport cu motivele de apel, instanţa reţine apelul formulat ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Minorele R.A. si R.A. are ca tată pe recurentul-pârât, astfel cum rezultă din certificatele de naştere depuse la dosarul de fond (f.2,3) fiind născute la 5 mai 2000.

Potrivit adeverintei nr.611/A/25.06.2008 întocmită de SC T. SRL Bacău, dl. R.V. a obtinut în medie, în perioada decembrie 2007-mai 2008, un venit de 1468 lei lunar (f.8 dosar fond).

Faţă de dispoziţiile art.94 alin.3 Codul familiei, stabilirea cuantumului pensiei datorate fiecărei minore de 230 lei lunar, apare ca fiind legală şi temeinică, instanţa având în vedere media veniturilor obtinute în ultimile 6 luni tocmai în scopul de a nu-l prejudicia pe debitor care obtine salarii diferite de la o lună la alta.

In ceea ce priveşte cererea apelantului referitoare la dreptul de vizită, având în vedere dispozitiile art.294 cod procedură civilă potrivit cărora în apel nu se pot face cereri noi si cum o astfel de cerere nu a fost formulată în faţa judecătoriei, instanţa constată că cererea nu poate fi primită.

Etichete:

Pensie întreţinere

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 29/2011

Şedinţa publică de la 13 Ianuarie 2011

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul 1401 /199/ 2010 pe rolul Judecătoriei Buhusi, reclamantul M. I. a chemat în judecată pe pârâta A. M.-S., reprezentantă legală a minorei S.-B., pentru ca, prin hotărârea pronunţată, instanţa să dispună reducerea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, pronunţată în dosarul 499/199/2008.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivare, reclamantul a precizat că prin sentinţa civilă mai sus menţionată a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 400 lei lunar în favoarea minorei, începând cu data de 23.04.2008 şi până la majoratul acesteia, iar venitul actual nu mai corespunde cu cel luat in calcul la stabilirea pensiei de întreţinere.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus copie de pe sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, copie de pe adeverinţa eliberată de către A.J.O.F.M. Bacău.

Instanţa din oficiu a solicitat relaţiile de venituri ale reclamantului, consemnate în adresele nr. 14393 / 11. 11. 2010 a A.J.O.F.M Bacău ( fila 11 ).

Pârâta, legal citată a depus întâmpinare, prin care învederează instanţei că nu este de acord cu diminuarea cuantumului pensiei la care a fost obligat reclamantul, întrucât cheltuielile necesare creşterii şi educării minorei (care este eleva în clasa a XI-a) nu pot fi acoperite doar din pensia de boală de care beneficiază. Depune, în acest sens, decizia de nr. 135152/18.10.1999 emisă de Direcţia Generală de Muncă şi Protecţia Socială Bacău, decizia asupra capacităţii de muncă nr. 482/17.06.1999 emisă de Comisia de expertiză medicală Bacău.

Din probatoriul administrat instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, pronunţată în dosarul 499/199/2008, reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 400 lei lunar în favoarea minorei S.-B., născută la data de 10.05.1994, începând cu data de 23.04.2008 şi până la majoratul acesteia.

În prezent situaţia de la data stabilirii pensiei de întreţinere s-a modificat, în sensul că reclamantul nu mai este angajat în câmpul muncii, ci beneficiază doar de un ajutor şomaj lunar de 542 lei, conform adresei nr. 14393 / 11. 11. 2010 a A.J.O.F.M Bacău, care coincide cu menţiunile înserate în cuponul mandat plată ajutor şomaj, depus de către acesta, aflat la fila 22 dosar.

Pe de altă parte, din actele depuse de către pârâtă, rezultă faptul că aceasta este pensionată din motive medicale, realizând venituri în cuantum de 375 lei lunar, suma din care trebuie să acopere cheltuielile de hrană şi întreţinere atât pentru ea, cât şi pentru minora care i-a fost încredinţată spre creştere şi educare.

Potrivit art. 86 alin. 1) din Codul familiei „obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii”, iar potrivit art. 94 alin. 1) din Codul familiei „întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”.

Aşadar, în stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere instanţa trebuie să ţină seama şi de „mijloacele” debitorului, respectiv de posibilităţile reale şi efective pe care acesta le are pentru a plăti pensia de întreţinere.

În aprecierea posibilităţii de plată a pensiei de întreţinere instanta reţine că trebuie să se ţină seama de toate celelalte obligaţii financiare sau de altă natură pe care le are debitorul, astfel încât să se realizeze un just echilibru între dreptul creditorului întreţinerii şi interesele debitorului acestei întreţineri.

Tocmai de aceea art. 94 alin. 3) din Codul familiei prevede că atunci când întreţinerea se datorează pentru un singur copil aceasta se stabileşte până la o pătrime din câştigul din muncă, nefiind prevăzut aşadar un cuantum fix, ci doar limita superioară a acestui cuantum.

În ceea ce priveşte veniturile pe care le realizează reclamantul instanta constată că veniturile realizate în perioada octombie- ianuarie 2010 au fost de 542 lei lunar net.

Constatând că în prezent minora M.S. B. are vârsta cuprinsă între 16 şi 17 ani, aflându-se aşadar într-o perioada de creştere ce necesita cheltuieli specifice pentru întreţinere şi instruire şcolară, văzând şi cuantumul veniturilor pe care le obţine pârâta, ce se afla, la rândul său, într-o situaţie dificilă, din punct de vedere financiar, instanţa apreciază, în echitate, că suma pe care pârâtul trebuie să o datoreze în favoarea minorei cu titlu de pensie de întreţinere este de 300 lei lunar, urmând ca micşorarea pensiei să se dispună în acest cuantum, începând cu data pronunţării hotărârii.

Evident, rămân aplicabile şi părţile pot uza oricând de dispoziţiile art. 94 alin. 2) din Codul familiei, potrivit cărora instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărâ încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

Instanţa urmează a dispune sistarea efectelor sentinţei civile nr. 516 / 26.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi.

Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: