Top

Sentinţă civilă

Dosar nr. 668/270/2008

R O M AN I A

JUDECATORIA ONESTI

Sentinta civila nr. 1408

Sedinta publica din data de 12.05.2008

Instanta constituita din:

Presedinte: Alina Bostiog

Grefier: Ionescu Laureta

Pe rol se afla judecarea cauzei privind pe petenta, S.C. ”T. I.” S.R.L., in contradictoriu cu intimatul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, avand ca obiect plangere contraventionala.

La apelul nominal facut in sedinţa publica a răspuns petenta, prin avocat D. C., cu împuternicire avocaţială nr. 050123, aflată la fila 11 dosar, lipsind intimata. Au răspuns şi martorele, I. R. şi B. M.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, după care:

La solicitarea instantei, fata de lipsa administratorei societăţii petente, care a fost citată a se prezenta personal la instanţă, petenta, prin apărător, arată că aceasta nu s-a putut prezenta în instanţă, întrucât este internată în spital. Nu depune la dosar niciun inscris doveditor al celor afirmate.

Instanţa invită martora, B. M., să părăsească sala de şedinţă, punându-i în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa, urmând a fi audiată după audierea celeilalte martore.

Instanţa procedează la audierea martorei, I. R., apoi la audierea martorei, B. M.(ambele martore din lucrări), conform dispoziţiilor art.192 şi următoarele Cod procedură civilă, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul in dezbateri pe fondul cauzei.

Petenta, prin apărător, având cuvântul, arată că după cum se poate observa lucrătoarele societăţii petente, audiate la termenul de azi, nu sunt licenţiate, de unde se deduce că declaraţiile date la momentul constatării contravenţiei au fost dictate de reprezentanţii organului constatator. Potrivit art.16 alin.1 şi art. 276 alin. 2 din Codul Muncii există contradicţii între procesul verbal de contravenţie şi procesul verbal de control. Ştiut este că procesul verbal de contravenţie este rezultanta procesului verbal de control. Z. A. constată în nota de constatare, aflată la fila 2 dosar, că numitele, B. M. şi I. R. au încheiate contracte de muncă cu data de 7.01.2008, apoi se revine şi se spune că nu aveau încheiate contracte. Dacă ar fi existat o imnperfecţiune, aceasta ar fi fost că aceste contracte nu erau înregistrate la I.T.M., dar intimata nu sancţionează această imperfecţiune.. Se poate spune că cele consemnate de agentul constatator sunt imperfecte. In continuare, reprezentantul petentei a aratat ca este de observat că potrivit art.16 alin.7 din O.G. nr. 2/2001, este obligatorie consemnarea obiecţiunilor în procesul verbal de contravenţie. Se consemnează că la încheierea procesului verbal reprezentanta petentei nu a fost de faţă, însă semnătura acesteia apare pe toate înscrisurile. Deci nu poate fi primită o astfel de consemnare. Administratora societăţii petente nu a semnat procesul verbal de contravenţie, întrucât nu i-a fost prezentat procesul verbal. Administratora a stat jumătate de zi la I.T.M. I se putea aduce la cunoştinţă acest proces verbal. Obligativitatea agentului constatator era aceea de a prelua apărările petentei din nota de control şi a le transcrie la rubrica obiecţiuni din procesul verbal, lucru care nu s-a întâmplat. Procesul verbal, pe de o parte este netemeinic, iar pe de altă parte este nelegal. Acesta se semnează pe fiecare pagină de către agentul constatator şi de către petentă. Agentul constatator nu are voie să facă menţiune la rubrica petentei, lucru nelegal care afectează valabilitatea procesului verbal de contravenţie, din punct de vedere formal. Solicită admiterea plângerii, anularea procesului verbal, fără cheltuieli de judecată.

Instanta, constatand cauza in stare de judecata, o retine spre solutionare.

INSTANŢA,

Deliberand asupra cauzei de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti, la data de 6.02.2008, sub nr. 668/270/2008, contestatorul, S.C. ”T. I.” S.R.L., in contradictoriu cu intimata, Inspectoratul Teritoriala de Munca Bacau, a solicitat instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea procesului verbal seria BCA nr. 054712 incheiat in data de 18.01.2008.

In motivare, contestatorul a aratat ca a fost incalcat art. 19 din O.G. nr. 2/2001, deoarece procesul verbal este completat la rubrica “contravenient” pe toate exemplarele, de catre agentul constatator, in conditiile in care textul oblige la cu totul altceva. Se arata ca motivul nesemnarii actului administrative este lipsa contravenientului, fara a se proba cu cel putin un martor aceasta ipoteza. Mentiunea este falsa, intrucat la data de 18.01.2008, M. M., reprezentanta societatii petente, s-a aflat la sediul intimatei, unde a semnat si stampilat procesul verbal de control. In continuare, s-a aratat ca nu s-au respectat nici dispozitiile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, deoarece, astfel cum reiese din nota de constatare la procesul verbal de control, s-au prezentat contracte de munca individuale. Cu privire la temeinicia procesului verbal, s-a aratat ca la data efectuarii controlului lucratoarele aveau incheiate contracte individuale de munca.

Plangerea contraventionala a fost intemeiata in drept pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001..

Plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, potrivit dispoziţiilor art. 15, lit. i din Lg. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, şi cele ale art. 36 O.G. nr. 2/2001 şi de timbru judiciar, potrivit art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata, legal citata, a depus la dosarul cauzei intampinare (f. 14-16), prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata, fata de imprejurarea ca procesul verbal a fost legal intocmit, iar situatia de fapt corect retinuta de catre agentul instrumentator.

In motivare, s-a aratat ca in urma controlului efectuat la sediul societatii petente, s-a constatat ca au fost incalcate dispozitiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, respectiv primirea la lucru fara a li se intocmi contracte individuale de munca numitelor Ignat Ramona şi Blănaru Mariana, fapta pentru care contravenienta a fost amendata cu suma de 3000 de lei.

In drept, apararea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 130/1999, O.G. nr. 2/2001, Legii nr. 180/2002.

In cauza, instanta a procedat, la solicitarea partilor, la administrarea probei cu inscrisuri, la dosar fiind anexate in fotocopie, procesul-verbal de constatare a contraventiei seria BCA nr. 054712 incheiat in data de 18.01.2008 (f. 4-6), proces-verbal de control nr. 060719/18.01.2008 (f. 7), nota de constatare (f. 8-9), masuri (f. 10), declaratia lui B.M. (f. 17), I. R. (f. 18), contract individual de munca nr. 77/7.01.2008 (f. 19), contract individual de munca nr. 76/7.01.2008 (f. 20), si a probei testimoniale, in cadrul careia au fost audiate martorele, I. R. şi B. M., ale caror declaratii au fost consemnate si atasate la dosarul cauzei (f. 39, 40).

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal seria BCA nr. 054712 incheiat in data de 18.01.2008 (f. 4-6), contestatorul, S.C. ”T. I.” S.R.L., a fost sanctionat contraventional cu o amenda in cuantum de 3000 de lei, in baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, fapta sanctionata de dispozitiile art. 276 alin. 1 lit. e din acelasi act normativ, retinandu-se urmatoarele: in cadrul campaniei nationale privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale pentru lucratorii din cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate servicii de spalatorie auto, in data de 11.01.2008, ora 11.00, a fost efectuata o verificare la punctual de lucru apartinand S.C. ”T. I.” S.R.L., situate in …, in loc. Onesti, in timpul careia au fost luate declaratii de la numitele I. R. şi B. M., care desfasurau activitati de spalatorie la punctual de lucru mai sus mentionat. Numita B. M. a declarat ca desfasoara activitate in cadrul societatii din data de 1.11.2007, in functia de spalator auto, si nu a semnat contract individual de munca. Numita I. R. a declarat ca desfasoara activitati in cadrul firmei din data de 1.12.2007, se afla in proba, nu a semnat contract individual de munca.

Facand aplicarea dispozitiilor legale in materie (art. 34 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor), instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de petent a fost depusa in termenul prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei (art. 31 O.G. nr. 2/2001).

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului verbal contestat, conform art. 34 alin.1 din OG nr. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate expresa a acestuia, fiind respectate, la completarea sa, dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea contraventionala dispusa fiind individualizata in concordanta cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ.

Art. 19 din O.G. nr. 2/2001 nu este incalcat, pentru urmatoarele considerente: procesul verbal de sanctionare a fost incheiat in lipsa unor martori, deoarece a fost dresat la sediul I.T.M. Bacau, in prezenta altor agenti constatatori. Aceasta mentiune din procesul verbal contestat este suficienta pentru a se considera ca sunt indeplinite cerintele art. 19 alin. 3 raportat la art. 19. alin. 2 din O.G. nr. 2/2001.

Celalalt motiv de nulitate, referitor la imprejurarea ca agentul constatator nu are voie să facă nicio menţiune la rubrica “contravenient”, lucru nelegal care afectează valabilitatea procesului verbal de contravenţie, din punct de vedere formal, este neintemeiat. Astfel, din examinarea procesului verbal, rezulta ca agentul instrumentator nu a semnat procesul verbal in locul societatii petente, prin administrator, ci s-a limitat la a mentiona, la rubrica “contravenient” denumirea societatii si numele reprezentantul legal. Deopotriva, instanta constata ca nulitatile in procedura civila sunt exprese sau virtuale. In cazul celor virtuale, trebuie facuta dovada existentei unei vatamari de catre cel care invoca un asemenea motiv. In cazul de fata, nu a fost aratata nicio vatamare. Aceasta vatamare nu exista in cauza, deoarece nu s-a aplicat o sanctiunea mai grava, nu se constata imposibilitatea stabilirii contraventiei si a incadrarii acestia. Astfel, motivul de nulitate indicat nu poate conduce la anularea procesului verbal contestat.

Motivul de nulitate ce consta in neconsemnarea obiecţiunilor în procesul verbal de contravenţie este vadit neintemeiat. Astfel, dispozitiile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, prevad ca “in momentul incheierii procesului verbal, agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul verbal la rubrica “alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului verbal.” Prin decizia nr. XXII a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (decizie obligatorie pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din C. proc. civ.), s-a stabilit ca, in aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, nerespectarea cerintelor inscrise in art. 16 alin. 7 din actul normativ mentionat atrage nulitatea relativa a procesului verbal de constatare a contraventiei. In acest sens, petentul este tinut de a face dovada existentei unei vatamari. Contestatoarea, prin avocat, nu a aratat in ce consta vatamarea. Totusi, in speta de fata, contestatorul nu se poate prevala de motivul de nulitate invocat, pentru urmatoarele considerente: in speta, procesul verbal s-a intocmit in lipsa contestatoarei, aspect necontestat de catre petenta (care a mentionat, prin avocat, ca nu i-a fost prezentat procesul verbal de sanctionare) si confirmat de agentul instrumentator. In ceea ce priveste incalcarea dreptului la aparare prin imposibilitatea formularii de obiectiuni, instanta constata ca aceasta imposibilitate decurge din intocmirea procesului verbal in lipsa contravenientului, or legea nu interzice intocmirea procesului verbal in lipsa persoanei sanctionate. Asadar, agentul constatator nu a incalcat dispozitiile art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001.

S-a mai aratat ca de catre petenta, in sustinerea aceluiasi motiv de nulitate, ca agentul constatator era obligat sa preia apărările petentei din nota de control şi a le transcrie la rubrica obiecţiuni din procesul verbal. Din examinarea procesului verbal de control, instanta constata ca nu au fost formulate obiectiuni de catre petenta, prin administrator. Prezentarea contractelor individuale de munca, nu echivaleaza cu formularea a unor obiectiuni cu privire la fapta contraventionala reglementate de art. 276 alin. 1 lit. e din Codul muncii. Cu atat mai mult cu cat se mentioneaza expres ca numitele, B. M. şi I.R., au inceput activitatea in cadrul societatii petente in cursul lunii noiembrie-decembrie 2007 si au semnat contract individual de munca in luna ianuarie a anului 2008.

Critica petentei, referitoare la imprejurarea ca exista neconcordanta intre procesul verbal de control si procesul verbal de sanctionare, este neintemeiata. Astfel, numitele, B. M. şi I. R., au inceput efectiv activitatea in cadul societatii petente in data de 1.11.2007 (f. 17), respectiv 1.12.2007 (f. 18), iar contractele individuale de muncă au fost incheiate ulterior, in data de 7.01.2008 (motiv pentru care, la data efectuarii controlului-11.01.2008-societatea petenta, prin administrator, a prezentat aceste contracte).

Avand in vedere situatia de fapt retinuta in procesul verbal, in drept, instanta retine ca dispozitiile art. 276 lit. e din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, prevad ca “primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003-Codul muncii, la art. 16 alin. 1, incrimineaza neincheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.

Textul de lege sanctioneaza expres omisiunea angajatorului de a incheia contractul individual de muncă. Astfel, art. 16 alin. 1 din actul normativ aplicabil in cauza, prevede urmatoarele: “contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică are obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă”.

Asemenea unei infracţiuni, contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege. De asemenea, contraventia are un obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latura obiectiva si o latura subiectiva. In ceea ce priveste latura obiectiva, aceasta consta in actiunea sau inactiunea descrisa in norma de stabilire si sanctionare a contraventiei, in urmarea pe care comportamentul ilicit il produce si in raportul de cauzalitate care trebuie sa existe intre cele doua elemente. Textul legal desemneaza exact fapta care constituie contravenţie. Si in speta de fata, textul art. 16 alin. 1 desemneaza actiunea incriminata ca fiind neincheierea contractului individual de munca anterior inceperii nraporturilor de munca.

Din probele administrate in cauza (respectiv procesul verbal dresat si declaratiile martorelor I. R. şi B. M., aflate la f. 39-40), instanta constata ca fapta retinuta in sarcina societatii petente este conforma cu realitatea.

Astfel, din declaratiile martorelor, rezulta ca acestea nu au incheiat contract individual de munca la momentul inceperii activitatii in cadrul societatii petente, ci ulterior. Martora B. M. a mentionat expres ca administratora societatii i-a spus, la momentul inceperii activitatii, ca este “in perioda de proba” din data de 1.11.2007 (f. 17). Fata de aceste aspecte, rezulta ca sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei reglementate de art. 16 alin. 1 raportat la art. 276 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2002.

Mai este de mentionat ca incheierea ulterioara a unui contract individual de munca nu este conditionata de o perioada de proba. Astfel, potrivit art. 31 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de munca se incheie si in perioada de proba. In acest sens, art. 31 alin. 1 prevede ca “pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie”, iar la alin. 4 indice 1, legea dispune ca pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi”. Totodata, pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă (art. 31 alin. 5). Asadar, si in acesta perioada de proba (de care aveau cunostinta martorele) trebuia incheiat contractul individual de munca.

Elementele constitutive ale contraventiei au fost intrunite in data de 1.11.2007 (inceperea activitatii in cadrul societatii petente a martorei B.M., f. 17, 40), respectiv 1.12.2007 (inceperea activitatii in cadrul societatii petente a martorei Ignat Ramona, f. 18, 39). In speta de fata suntem in prezenta unei contraventii omisive, in cazul carora legea sanctioneaza neindeplinirea unui act. Astfel, acestea se vor considera comise la momentul de la care exista obligatia de a efectua actul in cauza. Actul normative incident in cauza, respectiv art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, prevede ca angajatorul persoană juridică are obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. In data de 7.01.2008 martorele au incheiat contracte individuale de munca, aspect care nu este de natura sa duca la spargerea unitatii contraventionale ori la retinerea unui caracter atenuat pentru fapta retinuta.

Totodata, mai este de mentionat ca fapta contraventionala a fost sanctionata in termenul de 6 luni reglementat de art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, respectiv in data de 18.01.2008, consecinta a controlului efectuat la sediul societatii petente in data de 11.01.12008.

Critica petentei referitoare la imprejurarea ca “lucrătoarele societăţii petente, audiate la termenul de azi, nu sunt licenţiate, de unde se poate deduce că declaraţiile date la momentul constatării contravenţiei au fost dictate de reprezentanţii organului constatator” nu va fi retinuta de catre instanta, intrucat acest aspect mentionat nu se coroboreaza cu nicio alta proba administrata in cauza. Astfel, din cuprinsul declaratiilor date de martore, coroborate cu procesul verbal dresat, rezulta ca cele doua salariate au inteles ce au declarat in fata inspectorilor I.T.M. In acest sens, este de mentionat ca lucratoarele au constientizat ca nu au semnat, la momentul inceperii efective activitatii, niciun contract individual de munca.

Pe cale de consecinta, avand in vedere acest aspect, rezulta ca fapta de savarsirea careia se face vinovat petentul a fost corect retinuta de catre agentul constatator, fiind indeplinita conditia tipicitatii, care reprezinta corespondenta ce trebuie sa existe intre fapta concret comisa de catre contravenient si modul abstract descris prin norma de incriminare a contraventiei (neincheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca, fapta sanctionata de art. 276 lit. e, potrivit caruia constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda). Fapta retinuta in sarcina petentului este antijuridica, reprezentand o atingerea adusa ordinii juridice existente. Acest lucru rezulta din limita minima a amenzii contraventionale intr-un cuantum ridicat (3000 ei) si din incalcarea principiilor fundamentale reglementate de art. 3-9 din Legea nr. 53/2003 (prin faptul ca nu a incheiat contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca). De asemenea, fapta este comisa cu vinovatie (aceasta conditie presupune ca persoana care a comis actul incriminat sa fi realizat, la momentul comiterii acelui act, implicatiile sale si sa fi putut determina efectele acestuia. Astfel, este necesar ca autorul faptei contraventionale sa fi actionat in mod liber si sa-si fi putut percepe actele si consecintele lor).

In plus, sanctiunea este corect individualizata, avand in vedere situatia de fapt retinuta in procesul verbal de constatare a contraventiei, respectiv faptul ca petenta nu a incheiat contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca. In acest sens, sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 3000 de lei a fost aplicata in limitele prevazute de actul normativ si este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite. La stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia.

In aprecierea gradului de pericol social al faptei au fost avute in vedere imprejurarile comiterii faptei (respectiv faptul ca petenta nu a incheiat contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca), de modul si de mijloacele de savarsire a acesteia (societatea petenta a comunicat martorelor ca sunt in perioada de proba), de urmarea produsa (petentul a periclitat totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii), de circumstantele personale ale contravenientului. De asemenea, mai este de mentionat ca, la stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia, contestatoarei fiindu-i aplicata limita minima a amenzii (3000 de lei).

In speta, fata de imprejurarea ca, la analiza din oficiu a legalitatii procesului verbal, nu a fost identificat niciun motiv de nulitate, instanta nu este in masura nici sa reduca cuantumul amenzii aplicate contestatorului, fata de imprejurarea ca, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in cauza, limita minima a amenzii este de 3000 de lei. Din dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, se desprinde regula-diferita de cea aplicabila in materie penala-ca sanctiunea nu poate fi aplicata sub minimul ori peste maximul prevazut de norma speciala, neexistand circumstante atenuante ori agravante, care sa aiba acest efect. In acest sens, sub minumul prevazut de lege nu se poate cobori prin invocarea altor considerente, ci numai daca gradul de pericol social al faptei ar impune sanctiunea avertismentului. Or, in cazul de fata, sanctiunea avertimentului nu este proportionala cu gradul de pericol social concret al faptei. Aceasta cu atat mai mult cu cat stabilirea unui minim special intr-un cuantum ridicat duce la concluzia ca fapta este considerata de legiuitor ca prezentand o gravitate sporita. Deopotriva, instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentei are un grad ridicat de pericol social concret. In acest sens, este de mentionat ca societatea petenta a incalcat drepturile conferite de lege (protectie sociala, asigurari de sanatate etc.) a doua persoane, punandu-le in vedere, la momentul inceperii activitatii acestora, ca sunt in perioada de proba (f. 17-18, 39-40), aspect de natura sa imprime faptei un caracter agravat.

Fata de considerentele anterior invocate si de dispozitiile legale aplicabile in cauza, instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul, S.C. T. I. S.R.L., cu sediul in loc. …, jud. Bacau, in contradictoriu cu intimata, I.T.M. Bacau, cu sediul in loc. Bacau, str. Ionita Sandu Sturza nr. 63A, jud. Bacau, impotriva procesului verbal seria BCA nr. 054712 incheiat in data de 18.01.2008, ca neintemeiata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.05.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. / Tehno. A.B./ 23.05.2008

Etichete: