Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.753

Sedinta publica din 09 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul acestei instante la data de …….. sub dosar nr……….., petenta …………, în contradictoriu cu intimatul …………., a solicitat instantei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria …………..nr……………

În motivarea plângerii, petenta a învederat ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie nu corespunde realitatii.

În drept, plângerea petentei nu a fost motivata.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: ………………..

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 si art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea contraventionala este scutita de plata taxei judiciare de timbru si în consecinta, si de aplicarea timbrului judiciar, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

La data de ………….. intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale ca nefondata.

În fapt, intimatul a învederat ca în urma controlului efectuat la …………… s-a constatat ca angajatorul a primit la munca pe numitul ………….. fara a-i întocmi contract individual de munca.

A mai aratat intimatul ca agentul constatator a consemnat în nota de constatare-anexa la procesul-verbal de control nr………………, faptul ca petenta nu a întocmit contract individual de munca pentru numitul ……………. petenta semnând fara obiectiuni aceste aspecte, precum si procesul-verbal de contraventie, însusindu-si astfel fapta.

S-a mai precizat în întâmpinare ca angajatorul avea obligatia întocmirii contractului individual de munca în prima zi în care o persoana începe sa desfasoare activitate.

În drept, întâmpinarea nu a fost motivata.

În dovedirea sustinerilor sale, intimatul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: ……………….

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 Cod procedura civila s-a solicitat de catre intimat judecarea cauzei si în lipsa partilor.

La solicitarea instantei a fost depus la dosar, de catre intimat, contractul individual de munca nr……………..

În sedinta publica din data de …………. instanta a procedat la audierea martorului Chirilov Alexandru, declaratiile acestuia fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei (……………..

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie …………………. petenta ……… ……….. a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 1500 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.276 al.1 lit.e din Legea nr.53/2003.

S-a retinut în procesul-verbal în sarcina petentei ca a primit la munca pe numitul ………….. la data de ………., fara a încheia contractul individual de munca.

În conformitate cu dispozitiile art.34 din OG nr.2/2001 instanta analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.

Sub aspectul legalitatii, instanta constata ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanta apreciaza ca situatia de fapt astfel cum a fost retinuta în procesul-verbal de contraventie corespunde realitatii.

Astfel, potrivit art. 10 din Legea nr.53/2003, „contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu”.

Obligatia încheierii contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului, astfel cum rezulta din art.16 din acelasi act normativ, din prima zi în care angajatul începe sa desfasoare activitatea.

Conform art.273 al.1 lit.e din Legea nr.53/2003 „primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), constituie contraventie sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei”.

Desi petenta a contestat situatia de fapt retinuta în procesul-verbal, prin probele administrate în cauza nu a reusit sa dovedeasca contrariul, cu toate ca, potrivit art.1169 Cod civil si art.129 al.1 teza finala Cod procedura civila aceasta obligatie îi incumba.

Astfel, din declaratia data de numitul ………….. la data de …………… în fata inspectorilor din cadrul ………….., cu ocazia controlului efectuat la …………., rezulta ca acesta a desfasurat activitate la societatea petenta înca din data de …………., fara a semna contract de munca.

Fiind audiat în cauza de instanta de judecata în calitate de martor, numitul …………….. a recunoscut ca declaratia data organelor de control din partea intimatului a fost scrisa si semnata de el.

Instanta apreciaza ca declaratia martorului …………. potrivit careia cele mentionate în declaratia data cu ocazia controlului efectuat de inspectorii …………… la societatea petenta sunt rezultatul unei erori, întrucât semnase contractul individual de munca, nu poate duce la concluzia ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie nu corespunde realitatii pentru urmatoarele considerente:

Astfel, instanta constata ca desi initial martorul a afirmat ca semnase contractul individual de munca la data controlului, ulterior revine asupra declaratiei sale, afirmând ca e posibil sa fi semnat acest contract întrucât ……………

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca declaratia martorului este confirmata partial, respectiv cu privire la semnarea contractului, astfel cum rezulta din contractul individual de munca înregistrat la ………… contract ce poarta semnatura martorului la rubrica salariat.

Instanta nu poate retine însa declaratia martorului în sensul ca acest contract fusese încheiat înainte de data controlului.

Astfel, în nota de constatare-anexa nr.1 la procesul-verbal de control nr…………. se mentioneaza ca la punctul de lucru al societatii petente situat în ………………, a fost depistat desfasurându-si activitatea numitul ……………. pentru care angajatorul nu a întocmit contract individual de munca conform prevederilor art.16 din Legea nr.53/2003; totodata, se mai mentioneaza ca în timpul controlului angajatorul a prezentat contracte individuale de munca în forma scrisa pentru ……….. aflându-se în termenul legal de înregistrare.

Totodata, instanta mai retine ca atât nota de constatare …………. cât si procesul-verbal de contraventie au fost semnate de reprezentantul petentei, fara nicio obiectiune.

Astfel, chiar daca s-ar admite ca martorul …………….. s-a aflat în eroare în momentul în care a dat declaratia în fata organelor de control, este greu de crezut ca reprezentantul societatii petente a procedat la semnarea notei de constatare si a procesului-verbal, fara obiectiuni, în conditiile în care exista întocmit contract individual de munca pentru numitul …………….., acceptând ca societatea sa fie sanctionata cu amenda în cuantum de 1500 lei.

De asemenea, instanta mai retine ca prin înstiintarea nr……………. petentei i s-a adus la cunostinta obligatia de a se prezenta la …………. în data de …………. cu mai multe documente, printre care si contractele de munca ale angajatilor. Astfel, petenta avea posibilitatea, în situatia în care ar fi existat întocmit contract individual de munca pentru numitul ………………., dar ar fi omis sa îl prezinte organelor de control, sa preîntâmpine întocmirea procesului-verbal si în consecinta, sanctionarea sa.

În fapt, instanta retine ca respectivul contract de munca a fost întocmit ulterior controlului, ca urmare a masurilor stabilite de organele de control, în conformitate cu dispozitiile art.19 lit.h din Legea nr.108/1999.

Potrivit anexei nr.2 la procesul-verbal de control nr……………., urmare a constatarii neconformitatilor fata de prevederile legale, organele de control au dispus ca masura obligatorie, în sarcina petentei, sa întocmeasca si sa înregistreze contractul individual de munca a numitului …………….. cu data începerii activitatii în cadrul societatii, termenul de realizare a masurii fiind 09.10.2008.

Instanta nu poate primi nici sustinerea petentei în sensul ca la data controlului se afla în termenul legal de înregistrare de 20 de zile prevazut de art.1 din Legea nr.130/1999, întrucât pentru a putea fi incidente aceste dispozitii legale, petenta trebuia sa faca dovada ca la acea data întocmise contract individual de munca, proba pe care însa nu a facut-o.

Fata de cele expuse mai sus, instanta constata ca procesul-verbal de contraventie a fost întocmit în mod legal si temeinic.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, având în vedere ca petentei i-a fost aplicata amenda în cuantum de …………., reprezentând minimul prevazut de lege pentru fapta retinuta în sarcin sa, instanta apreciaza ca nu se impune reindividualizarea acesteia, sanctiunea fiind corespunzatoare gradului concret de pericol social al faptei.

În consecinta, instanta va respinge plângerea petentei ca neîntemeiata.

Etichete: