Top

Contraventie

Sentinţa civilă nr. 479/11.02.2011

Prin cererea înregistrată în data de 10.11.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. xxx, petenta S.C. XXXXX SRL a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de XXXXX.

In motivarea acţiunii petenta a arătat că în cuprinsul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei inspectorul de muncă nu a menţionat ziua întocmirii procesului-verbal, că în procesul-verbal s-a menţionat faptul că controlul s-a efectuat în ziua de 08.11.2010, iar în cuprinsul descrierii faptei s-a menţionat data de 04.11.2010, că numitul S. N. s-a prezentat în data de 02.11.2010 pentru a fi încadrat ca muncitor necalificat la spălătoria auto şi până la data efectuării controlului fiind în perioadă de probă urmând să-i fie întocmit contract individual de muncă.

De asemenea, în motivarea plângerii petenta a mai arătat că inspectorul care a întocmit procesul-verbal a încadrat fapta potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din codul muncii deşi Spoială Nicolae nu este minor, precum şi că în anexa nr. 1 la procesul-verbal de control nr. 013560/08.11.2010 s-a menţionat că petenta are 2 angajaţi nefiind menţionaţi şi angajaţi minori aşa cum a menţionat în procesul-verbal de contravenţie.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2011, art. 36 din O.G. nr. 2/2001.

în susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri(fila 3-9 dosar).

Legal citată, intimata a formulat întâmpinare solicitând în esenţă respingerea acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul – verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de ITM petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei, în temeiul art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 reţinându-se că, în data de 04.11.2010 la punctul de lucru al petentei din Dărmăneşti, str. Forestierului, jud. Bacău a fost găsit S. N. care a declarat că lucrează la societate din 02.11.2010, dar nu a semnat contract individual de muncă, este în probă, nu a negociat salariul.

Potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, constituie contravenţie şi se sancţionează astfel primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 1.6 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, rară a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

2

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 10.11.2010 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentei la data de 08.10.2010, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată ca au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de OG 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Instanţa nu poate reţine susţinerile petentei referitoare la faptul că în procesul-verbal nu s-a menţionat ziua întocmirii acestuia având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din finalul procesului-verbal, acesta a fost întocmit în data de 08.11.2010.

De asemenea, instanţa retine că, fată de constatările menţionate procesului-verbal, respectiv că în data de 04.11.2010 la punctul de lucru al petentei din Dărmăneşti, str. Forestierului, jud. Bacău a fost găsit Spoială Nicolae care a declarat că lucrează la societate din 02.11.2010, dar nu a semnat contract individual de muncă, este în probă, nu a negociat salariul, agentul constatator a încadrat în mod corect fapta la art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Cu privire la temeinicia procesului – verbal, instanţa constată că petentul nu a făcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acestuia. Deşi prin cererea de chemare în judecată petenta invocă faptul că Spoială Nicolae se afla la data încheierii procesului-verbal de contravenţie în perioadă de proba nu a făcut în nici un fel dovada acestui fapt. Potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, iar alin. 2 al aceluiaşi articol arată că, prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. Prin urmare, potrivit dispoziţiei legale arătate, pentru persoana aflată în perioadă de probă angajatorul este obligat să încheie contract individual de muncă pe durată determinată.

Totodată, nici critica privitoare la faptul că în anexa nr. 1 la procesul-verbal de control nr. 013560/08.11.2010 s-a menţionat că petenta are 2 angajaţi nefiind menţionaţi şi angajaţi minori aşa cum a menţionat în procesul-verbal de contravenţie nu poate fi primită având în vedere faptul că in cuprinsul procesului-verbal de contravenţie nu se verifică aspectele invocate de petenta.

3

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată de petenta S.C. XXXX SRL împotriva procesului-verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de ITM, ca neîntemeiată.

Etichete: