Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

dosar nr. 1866 /270/2008

DIN 16.04.2008 NUL. ABSOLUTĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.2801

Şedinţa publică din data de 22.10.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru constatare nulitate absolută, formulată de reclamanţii C. I. , B. I. , L. S. , C. N.,împotriva pârâţilor M. I. , T. M., Composesoratul … , R. F. ,F.C. , M. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat avocat A. E., pârâtul M. I. asistat de avocat M. A. , lipsă reclamanţii , şi ceilalţi pîrîţi .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat A. E. depune la dosar acte,

Avocat M. A. solicită unirea excepţiei cu fondul , nu are cereri noi de formulat .

Instanţa uneşte excepţia cu fondul şi nefiind cereri noi de formulat , acordă cuvîntul pe fondul cauzei.

Avocat A. E. pentru reclamanţi arată că prin actul adiţional autentificat sub nr. 871/09.05.2007 s-a ales un nou comitet directoral . Adunarea generală nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege şi statut , or modificarea statului asociaţiei poate fi hotărâtă de toţi membrii Adunării Generale Extraordinare, Prin procesul verbal încheiat , solicită a se constata că adunarea generală nu a avut caracterul unei Adunări generale Extraordinare şi nu au fost convocaţi că pe ordinea de zi reprezenta modificarea statului asociaţiei şi organelor de conducere . Prin acelaşi proces verbal nu a fost desemnată persoana care să ocupe cu membrii conducerii , derularea formalităţilor şi la data încheierii actului adiţional nu au fost prezenţi toţi membrii noii conduceri .

Solicită a se admite acţiunea , a se constata nulitatea absolută a Actului Adiţional la Statul Asociaţiei Composesoratul … , obligarea la plata cheltuielilor de judecată .

Avocat M. A. , solicită respingerea acţiunii pe excepţie şi pe fond respingerea cauzei formulată de reclamanţi . Reclamanţii au fost membrii fondatori ai asociaţiei şi prin Adunarea Generală din 21.04.2007 s-a ales noua conducere , mai mult nu este o modificare a statului societăţii şi conform acestui statut orice membru asociat ar fi putut ataca în justiţie procesul verbal. Acest proces verbal este redactat cu respectarea tuturor procedurilor legale , fiind corect întocmit şi nu poate fi atacat . Obligarea la plata cheltuielilor de judecată .

I N S T A N Ţ A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constată că reclamanţii C. I., B. I., L. S. şi C. N. domiciliaţi în municipiului Oneşti, … au chemat în judecată civilă pârâţii M. I., domiciliat în Râşnov, …, R. F., T. M.,N. A., F. C., domiciliat în … şi Asociaţia „Composesoratul … „ cu sediul în … solicitând constatarea nulităţii absolute a actului adiţional la statutul „Asociaţiei „ Composesoratul … „ autentificat sub nr. 871 în data de 9.05.2007 de Biroul Notarului Public V. B. cu sediul în …

Taxa judiciară de timbru a fost achitată de către reclamanţi în cuantum de 20 lei.

În motivarea acţiunii arată că s-a întocmit actul adiţional autentificat sub nr.871 în data de 9.05.2007 după adunarea generală care a avut loc la Asociaţia Compartimentul … prin care a fost schimbat comitetul director format din M.I. , R. F., T. M., N. A. şi F. C. iar comisia de cenzor formată din M. L., T. Gh., B. N. şi comitetul de sprijin format din M. I., C. M. şi C. I..

În motivare mai arată că Adunarea Generală care a avut loc în data de 29.04.2007 nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege şi statutul asociaţiei întrucât convocarea acestuia nu s-a făcut la cererea a 10% din membrii asociaţiei ai Composesoratului iar adunarea nu a avut peste 50% din numărul membrilor asociaţi, iar procesul-verbal de şedinţă nu a fost autentificat la notar conform cerinţelor legii.

La dosar s-au depus în copii actul adiţional la statutul Asociaţiei „ Composesoratului …” , procesul verbal din 6.04.2008,procesul verbal din 29.04.2007 încheiat la şedinţa Composesoratului, tabelul nominal cu participanţii la sediul din 29.04.2007,procesul verbal din 29.04.2008.

Pârâţii M. I., T. M. şi Asociaţia „ Composesoratul …” formulat întâmpinare solicitând respingerea actului.

Instanţa conform Statutului Asociaţiei „ Composesoratului …” constată conform art.9, că în termen de 15 zile de la data desfăşurării Adunării Generale care a avut loc nu s-a formulat contestaţie la Judecătoria Oneşti pentru modificarea sau anularea hotărârii pe care o consideră nelegală sau contrară interesului comunităţii membrilor asociaţi.

Aşadar potrivit art. 9 din susmenţionatul statut hotărârile necontestate în acest termen şi cele respinse de instanţă vor fi duse la îndeplinire de toţi membrii asociaţi ai composesoratului chiar dacă au votat împotriva lor.

În atare situaţie, potrivit textului invocat din statutul asociaţiei se va respinge acţiunea reclamanţilor ca fiind tardiv introdusă.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamanţii C. I., B. I., L. S., C. N., domiciliaţi în … împotriva pârâţilor M. I., domiciliat în … , R. F., T. M., N. A., F. C. şi Asociaţia Composesoratul … din ….

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.10.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.A.A. – 11.11.2998

Dact.M.I. 13.11.2008

Pr.dact. 11.11.2008

Ex 12 – COM. 13.11.2008

Etichete: