Top

Ordonanta presedintiala

Sentinţa civilă nr.330

Şedinţa publică de la 03 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 09 ianuarie 2009 sub nr…../327/2009, reclamanta …….. a chemat în judecată pe pârâtul ……… pentru ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să fie obligat să predea actualului preşedinte al Asociaţiei de proprietari nr.39 Tulcea …………, toate documentele financiar-contabile întocmite în perioada septembrie 2005 – ianuarie 2009, inclusiv ştampila asociaţiei.

În motivare reclamanta arată că Adunarea Generală a Asociaţiei de proprietari nr. 39 Tulcea a hotărât la data de 16.12.2008 alegerea unui nou comitet executiv şi respectiv a unui nou preşedinte, în persoana lui ………… Mai arată reclamanta că fostul preşedinte, pârâtul din prezenta cauză, refuză nejustificat să predea noii conduceri documentele ce vizează activitatea asociaţiei precum şi ştampila acesteia, prin aceasta aducându-se un grav prejudiciu proprietarilor membrii ai asociaţiei de proprietari.

În drept, reclamanta şi-a motivat cererea pe dispoziţiile art.581 cod procedură civilă.

În dovedirea cererii sale reclamanta a solicitat citarea pârâtului la interogatoriu şi a depus procesul verbal al Adunării generale din 16 decembrie 2008 şi cererea nr.152/17.12.2008.

Pârâtul legal citat a depus întâmpinare prin care arată că a predat conducerea asociaţiei inclusiv documentele aflate în posesia preşedintelui şi ştampila asociaţiei noului preşedinte ……………. Mai arată pârâtul că documentele financiar contabile sunt în posesia contabilului asociaţiei, preşedintele doar semnează asemenea documente, nu le deţine. A mai arătat pârâtul că aşa-zisa schimbare a sa din funcţia de preşedinte a fost ilegală, şi are pe rolul Tribunalului o cerere prin care a contestat şi a cerut repunerea în drepturi.

Pârâtul a depus procesul verbal din 16 ianuarie 2009 şi o serie de înscrisuri.

La data de 29.01.2009, reclamanta a depus prin registratură în completarea acţiunii iniţiale o serie de înscrisuri, în copie xerox, şi a solicitat ca pârâtul să predea de urgenţă, toate documentele financiar contabile din perioada menţionată iniţial , inclusiv cele două ştampile proprietatea asociaţiei. A arătat reclamanta că în perioada septembrie 2005 – ianuarie 2009 asociaţia a funcţionat fără comitet executiv, comisie de cenzori şi fără să se facă nici o verificare contabilă, precum şi că nu s-a ţinut nici o adunare generală.

Reclamanta nu a mai solicitat nici o altă probă în dovedirea cererii sale.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit procesului verbal depus la dosarul cauzei, la data de 16 decembrie 2008, a fost convocată adunarea generală a Asociaţiei de proprietari nr. 39 Tulcea cu scopul alegerii organelor de conducerea a unui alt comitet executiv şi preşedinte. Urmare voturilor exprimate ………….. a fost ales preşedinte al asociaţiei de proprietari.

Între noul preşedinte ales şi fostul preşedinte, pârâtul din această cauză, a fost întocmit un proces verbal la data de 16 ianuarie 2009, prin care actele asociaţiei, respectiv, documentele de înfiinţare ale asociaţiei, statutul asociaţiei şi ştampila aferentă au fost predate noului preşedinte …………….., acest fapt fiind considerat din punct de vedere legal, ca o predare – primire a conducerii asociaţiei, document semnat de cei doi şi ştampilat cu ştampila asociaţiei.

Cu privire la existenţa în gestiunea sau posesia pârâtului a documentelor financiar contabile ale asociaţiei din perioada menţionată, reclamanta nu a făcut nici o probă cum că acestea s-ar afla în posesia sau deţinerea pârâtului, astfel că din acest punct de vedere cererea sa apare ca nefondată şi va fi respinsă ca atare.

Pe cale de consecinţă va fi respinsă şi cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, întrucât potrivit art.274 cod procedură civilă, numai partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată.

Etichete: