Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 6251/270/2007 pl. contravenţie

Înreg. 07.11.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 289

Şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – GHEORGHE ANDRONACHE

GREFIER – DALIA VRÎNCEANU

Pe rol se află pronunţarea în cauza civilă având ca obiect plângerea la contravenţie, privind pe petentul M. C., domiciliat …, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bacău.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 23.01.2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin plângerea formulată petentul M. C. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, anularea procesului – verbal seria PCA nr. 2049983/25.09.2007, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti- S.P.R.- F.D.N.E.

În motivarea plângerii se arată că procesul – verbal a fost încheiat cu încălcarea prevederilor art. 16 pct. 1 şi 7 din O.G. nr. 2/2001, art. 180 al. 3 şi 5 din H.G. nr. 1391/2006 şi art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002.

De asemenea, se continuă în motivare, procesul – verbal a fost întocmit pe modelul cuprins în anexa 1.A şi nu pe modelul Anexa 1.D,aşa cum prevede art. 181 din H.G. nr. 1391/2006 şi nu au fost respectate dispoziţiile art. 180 al. 1 din acelaşi act normativ.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi a fost audiat un martor, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 25.09.2007 Serviciul Poliţiei Rutiere – F.D.N.E. Oneşti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău a sancţionat pe petentul M. C. cu amendă în cuantum de 156 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 49 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, încheind în acest sens procesul – verbal seria PCA nr. 2049983/2007.

S-a consemnat în procesul – verbal că, în data de 25.09.2007, ora 11,09, locul D.N. 11 Sănduleni, petentul a condus autoturismul marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare B-62-LFW pe D.N. 11 din direcţia Bacău către Oneşti, având viteza de 74 km/h în localitatea Sănduleni, viteză stabilită cu aparatura video-radar.

La termenul de judecată din data de 12 dec.2007 petentul a invocat excepţia nulităţii absolute a procesului – verbal, motivat de faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile de formă; pentru rubrica „Alte menţiuni”, agentul constatator nu i-a făcut cunoscut că are dreptul de a face menţiuni(obiecţiuni)în legătură cu cele consemnate în procesul – verbal; procesul – verbal a fost întocmit pe un formular model Anexa 1A şi nu pe model Anexa 1D, aşa cum prevede legea.

În legătură cu cele ce preced sunt de precizat următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 181al. 1 din H.G.nr. 1391/2006, în situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces – verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.

Agentul constatator, însă, nu a respectat acest text de lege, procesul – verbal fiind încheiat pe un model prevăzut de Anexa 1A şi nu a fost încheiat după prelucrarea înregistrărilor făcute cu mijlocul tehnic respectiv.

Potrivit art. 16al. 7 din O.G. nr. 2/2001, în momentul încheierii procesului – verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul – verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului – verbal.

Martora G. C., care se afla în autoturismul cu care circula petentul, arată că agentul constatator nu i-a spus nimic petentului cu privire la dreptul de a face obiecţiuni şi, de asemenea, a constatat că procesul – verbal, în momentul în care poliţistul i l-a înmânat spre a fi semnat, era completat, inclusiv la rubrica „Menţiuni”.

Mai mult, din planşele foto depuse de intimat la dosar nu rezultă indubitabil, dacă în momentul în care autoturismul a fost surprins de aparatul video-radar, era sau nu în localitate.

Faţă de cele mai sus expuse, instanţa constată că orice dubiu profită acuzatului, astfel cum a hotărât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Anghel contra României din 04.10.2007 şi Ozturk contra Germaniei – din 21.02.1984, pronunţate în materie contravenţională, în care s-a statuat că materia contravenţională aparţine domeniului penal, acuzatul – contravenient beneficiind de prezumţia de nevinovăţie reglementată de dispoziţiile art. 6 al. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, sarcina probei contrare incumbând acuzatului, respectiv agentului constatator.

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 49 al. 1 din O.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice „limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h”. Or, aşa cum s-a arătat, din planşele foto de la dosar nu rezultă că autoturismul petentului a fost surprins circulând cu viteza peste limita admisă de lege, în localitate.

De asemenea, procesul – verbal a fost încheiat şi cu nerespectarea Normei de Metrologie Legală N.M.L. 021-05/29.08.2007, cu care se completează O.U.G. nr. 195/2002, care prevede ce condiţii8 trebuie îndeplinite pentru ca cinemometrele să poată fi folosite ca probe în litigiul contravenţional.

În cazul de faţă nu au fost respectate dispoziţiile art. 3.5.1 din Norma de Metrologie Legală, potrivit cărora poate constitui probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere, dacă numărul de înmatriculare al autovehiculului poate fi pus în evidenţă, în momentul măsurării. În speţă, în planşa de la fila 12 dosar, numărul de înmatriculare al autoturismului petentului nu este pus în evidenţă. În plus, rezultă din planşele fotografice că în raza de acţiune a aparatului radar erau mai multe autoturisme simultan, ceea ce contravine, pentru a fi probă, aceleaşi norme de metrologie legală.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, se va admite excepţia invocată de petent, se va admite plângerea, se va anula procesul – verbal şi, în consecinţă, va fi exonerat petentul de plata amenzii contravenţionale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 cod procedură civilă va fi obligat intimatul să achite petentului suma de 69,95 lei cheltuieli de judecată efectuate de petent cu deplasarea la instanţă.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia invocată de petentul M.C., domiciliat în …

Admite plângerea formulată de petentul M. C., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Tolstoi nr. 2.

Anulează procesul – verbal seria PCA nr. 2049983/25.09.2007, încheiat de Poliţia municipiului Oneşti – S.P.R.- F.D.N.E. şi exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 156 lei.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă obligă intimatul la plata sumei de 69,65 lei, cheltuieli de judecată, către petent.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 ianuarie 2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. G.A. – 29.01.2008

Dact. D.V. – 30.01.2008

Etichete: