Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

DOSAR NR. 2992/270/2008 pl. contravenţie

Înreg. 26.06.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2198

Şedinţa publică din data de 03.09.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect plângere la contravenţie, formulată de petentul Z.N., în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ-AGENŢIA BACĂU.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care faţă de cererea petentei de judecare a cauzei şi în lipsă, constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin plângerea formulată petentul Z.N., domiciliat în Buzău…, a solicitat, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.27, sc. B, ap.3 jud. Bacău, anularea procesului verbal de contravenţie seria A.I.R. nr.0117451/ 04.06.2008.

În motivarea plângerii petentul arată că procesul verbal este nelegal şi netemeinic încheiat. A mai solicitat petentul ca, în subsidiar, să fie înlocuită amenda cu „avertisment”, având în vedere pericolul social redus al faptei.

Agentul constatator a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea plângerii, motivat de faptul că procesul – verbal a fost încheiat cu respectarea normelor legale.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 04.06.2008 Autoritatea Rutieră Română – A.R.R- Agenţia Bacău a sancţionat pe petentul Z.N., cu amendă în cuantum de 1.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.8 pct.23 din O.G. nr.37/2007, modificată, încheind în acest sens procesul – verbal de contravenţie seria A.I.R. nr.0117451/ 2008.

S-a consemnat în procesul – verbal că, la controlul efectuat în data de 04.06.2008, ora 1130, în loc. Rădeana asupra ansamblului auto IF-91-TCS cu semiremorca B-56-TKS, deţinut şi utilizat de S.C. T., condus de Z.N., s-a constatat că acesta nu respectă prevederile Regulamentului CEE nr. 3821/1985, şi anume, la controlul diagramelor tahograf au fost depistate două diagrame utilizate în perioada 03.06.2008, ora 0720 – 04.06.2008, ora 0755, necompletate cu datele de identificare a conducătorului auto.

La analiza din oficiu a legalităţii şi temeiniciei procesul – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr.2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, , acesta fiind întocmit potrivit dispoziţiilor legale incidente în cauză, respectiv, O.G. nr.37/2007, modificată, şi O.G. nr.2/2001.

În plus, petentul a recunoscut săvârşirea faptei, nefăcând obiecţiuni cu privire la cele consemnate în procesul – verbal şi a semnat la rubrica de luare la cunoştinţă.

Din analiza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea pronunţată în cauza Zilibergberg împotriva Moldovei din 01.02.2005, paragraful 32, Hotărârea pronunţată în cauza Anghel contra România – din 04.10.2007) se desprinde principiul potrivit căruia procesul – verbal nu mai beneficiază, ca atare, de prezumţia de legalitate şi veridicitate, fiind necesar un mijloc de probă din care să rezulte cu certitudine faptul că petentul a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa. Procesul – verbal nefundamentat pe un mijloc de probă ar fi valabil într-un singur caz: dacă contravenientul recunoaşte şi el săvârşirea faptei, situaţie întâlnită în speţa de faţă.

Aspectele invocate de petent în plângere referitoare al atitudinea agentului constatator nu au fost dovedite.

În ce priveşte temeinicia procesului – verbal întocmit, instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 al.3 din O.G. nr.2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul – verbal.

Faţă de împrejurările concrete ale speţei ( fapta concret săvârşită de petent şi că, din datele aflate la dosar, reiese că acesta este la prima abatere de acest gen) rezultă că sancţiunea avertismentului este în măsură să disciplineze conduita contestatorului în circumstanţe asemănătoare, fiind proporţională cu pericolul social concret al faptei săvârşite.

Necesitatea proporţionalităţii între fapta comisă şi sancţiunea aplicată este una din cerinţele impuse de Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţă care a devenit obligatorie pentru instanţa naţionale odată cu ratificarea Convenţiei Europene şi care se aplică cu preeminenţă faţă de dispoziţiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin.2 din Constituţia României.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 34 din O.G. nr.2/2001, instanţa urmează să admită în parte plângerea formulată de petent, modificând procesul –verbal în sensul că înlocuieşte, sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului.

În conformitate cu art.7 din O.G. nr.2/2001, va fi atenţionat petentul asupra pericolului social al faptei săvârşite şi i se va recomanda să respecte dispoziţiile legale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte plângerea formulată de petentul Z.N., domiciliat în Buzău, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.27, sc. B, ap.3.

Modifică procesul verbal seria A.I.R., nr.0117451/04.06.2008 încheiat de intimată, sub aspectul sancţiunii aplicate, în sensul că înlocuieşte sancţiunea amenzii cu sancţiunea „avertisment”.

Atenţionează petentul asupra pericolului social al faptei săvârşite şi îi recomandă să respecte dispoziţiile legale.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 03 septembrie 2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Gheorghe Andronache Dalia Vrînceanu

Red. G.A. – 22.09.2008

Dact. M.L. – 23.09.2008

Tags: