Top

Sentinţă civilă

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

dosar nr. 4314/270/2008

din 22.09.2008 rezoluţiune contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3425

Şedinţa publică din data de 9.12.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – NATALIA-PETRONELA VÂLCU

GREFIER – MARIANA GHIHANIŞ

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru rezoluţiune contract, formulată de reclamanta M.M., împotriva pârâtei R.M.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamanta asistată de avocat B. T. şi martorii U.T. şi Ţ. G., lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat B. T. pentru reclamantă depune la dosar ziarul cu care face dovada citării prin publicitate a pârâtei.

Sub prestare de jurământ sunt audiaţi pe rând cei doi martori, declaraţiile fiind consemnate la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat B.T. pentru reclamantă solicită a se avea în vedere faptul că pârâta nu şi-a respectat contractul de întreţinere, nu şi-a respectat nici obligaţia de întreţinere lunară la care a fost obligată prin sentinţa civilă nr. 3465/2.10.2002. După pronunţarea hotărârii s-a mutat la reclamantă pentru un scurt timp, iar în anul a plecat la muncă în Italia, lăsând-o pe reclamantă în grija unei cunoştinţe care îi făcea doar cumpărături şi pârâta venea la 3 luni. Reclamanta îi dădea pârâtei întreaga pensie împreună cu cuponul. Pârâta făcea scandal, se auzea de afară şi în 6 ani de zile nu a scos-o niciodată afară. În anul 2008 luna august pârâta a plecat definitiv şi a abandonat-o. Pentru aceste considerente, solicită admiterea acţiunii şi desfiinţarea contractului de întreţinere, cu cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Oneşti sub nr.4314/270/2008 reclamanta M. M. a chemat-o în judecată pe pârâta R. M., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr.1849/2000.

Cererea a fost legal timbrată iar în motivare reclamanta a arătat că pârâta nu-şi respectă obligaţiile contractuale asumate prin contractul de întreţinere de mai sus.

La dosarul cauzei reclamanta a depus: copia contractului autentificat sub nr.1849/2000, copia sentinţei civile nr.3465/2002 a Judecătoriei Oneşti prin care a fost transformată obligaţia de întreţinere în suma de 2,5 milioane lei lunar, decizia de pensionare a reclamantei nr.65652/1994, bilet de ieşire din spital, ale reclamantei.

Reclamanta a invocat dispoziţiile art.1021 Cod civil.

Pârâta a fost citată prin publicitate deoarece reclamanta a arătat că din vara acestui an prima a plecat în Germania şi nu-i cunoaşte domiciliul.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 19.X.2000 a intervenit între părţi contractul de întreţinere autentificat sub nr.1849 potrivit căruia pârâta s-a obligat să-i acorde reclamantei în schimbul apartamentului proprietatea ei întreţinere şi îngrijire pe tot timpul vieţii, constând în hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, încălzit, iluminat, medicamente, spitalizare şi alte prestaţii în natură după nevoile zilnice, întreţinere evaluată la 4000 lei.

Pentru că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin contractul de mai sus, prin sentinţa civilă nr.3465/29002 a Judecătoriei Oneşti pârâta a fost obligată la plata sumei de 2,5 milioane lei lunar în schimbul întreţinerii.

De la data pronunţării sentinţei civile nr.3465/2002 a Judecătoriei Oneşti relaţia dintre părţi nu a fost normală deoarece pârâta s-a mutat în aceeaşi casă cu reclamanta pentru a nu-i plăti lunar suma de 2,5 milioane lei şi pentru că toată întreţinerea care trebuia acordată de pârâtă să fie suportată din banii reclamantei.

Pe tot parcursul existenţei contractului de întreţinere pârâta a acordat reclamantei întreţinere într-o măsură foarte mică în raport de necesităţile ultimei în sensul că în timp de 6 ani pârâta nu a scos-o din casă, aceasta neputându-se deplasa singură, alimentele erau cumpărate din pensia reclamantei, pârâta contribuind cu prepararea. Starea de fapt este dovedită prin martorele U. T. şi Ţ.G. care au mai arătat că şi datoriile reclamantei erau plătite tot din pensia acesteia dar şi cu o contribuţie mică a pârâtei. Tot aceste martore au mai arătat că pârâta o înjura pe reclamantă, îi vorbea urât şi se plângea că nu mai moare şi că din vara acestui an pârâta a plecat în Germania şi nu a lăsat pe nimeni să o îngrijească pe reclamantă în locul ei, aceasta din urmă primind ajutor de la vecini fără o înţelegere a acestora cu pârâta. Din declaraţiile martorelor de mai sus rezultă că pârâta nu a mai respectat nici obligaţiile contractuale şi nici cele stabilite prin sentinţa civilă nr.3465/2002 a Judecătoriei Oneşti.

Potrivit art.1020 Cod civil condiţia rezolutorie este subînţeleasă întotdeauna în contractele sinalagmatice în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său şi în conformitate cu art.1021 Cod civil „în acest caz contractul nu este desfiinţat de drept, partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa convenţia sau să ceară desfiinţarea ei”.

Din analiza textelor de mai sus rezultă că rezoluţiunea poate opera, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiţii:

a) una din părţi să nu-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate;

b) neexecutarea să-i fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia.

Având în vedere că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul de mai sus din culpa acesteia, instanţa va constata că acţiunea reclamantei este fondată, urmând în temeiul art.1021-1022 va admite acţiunea şi va dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr.1849/2000. Fiind dovedită culpa procesuală a pârâtei, în temeiul art.274 Cod procedură civilă aceasta va plăti reclamantei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu apărător.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanta M. M., domiciliată în Oneşti, … împotriva pârâtei R. M., cu ultimul domiciliu cunoscut în Oneşti, ….

Dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr.1849/19.X.2000.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă obligă pârâta să-i plătească reclamantei 800 lei onorariu apărător.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9.XII.2008.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Red. N.P.V. – 19.12.2008

Tehnored. C.M. – 19.12.l2008

Etichete: