Top

Revendicare, grăni?uire

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 2709/270/2009 revendicare+grăniţuire

Înreg. 19.05.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1546

Şedinţa publică din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – …

Grefier – …

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect revendicare + grăniţuire, formulată de reclamanţii ….. şi ……., împotriva pârâţilor ……., …., ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat ….. reprezentând reclamanţii şi avocat ……. reprezentând pârâtul ……., lipsă reclamanţii, pârâţii şi curator ……..

Procedura completă.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de şedinţă după care;

Avocat ………, depune la dosar o cerere din partea expertului parte ………., prin care acesta solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de lucrarea de expertiză depusă la dosar.

Avocat …….. arată că instituţia expertul parte este specifică dreptului funciar, precizând totodată că expertul a fost prezent în teren.

Avocat ….., arată că procedura civilă prevede această instituţie, iar dacă instanţa a încuviinţat înseamnă că acesta are dreptul de a depune concluzii. Partea nu poate fi prejudiciată. Expertul parte poate fi cel mult amendat.

Avocat ….., arată că expertul Trânc Vasile, s-a raportat doar la cea de-a doua schiţă pe care a făcut-o …….., măsurătorile nu au fost făcute cum trebuia, ci s-a depăşit şi a ieşit pe prund. Partea nu poate fi prejudiciată.

Instanţa arată că nu este întemeiată cererea formulată de expertul parte Socaci Ştefan. El a acceptat să fie expert parte la cererea făcută de pârâtul ..

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtelor …. şi …….. invocată de reclamanţii prin apărător, în şedinţa din 21.10.2009.

Avocat ……. arată că-şi menţine excepţia, precizând că pârâtele nu au calitate procesuală pasivă.

Avoat …….., arată că lasă la aprecierea instanţei.

La solicitarea instanţei, dacă mai sunt alte cereri de formulat, avocat ………., arată că expertul a făcut măsurători inexacte, a ieşit pe prund şi solicită o nouă contraexpertiză.

Instanţa respinge cererea, constatând că expertul a respectat obiectivele stabilite.

Avocat …….., arată că nu mai are alte cereri de formulat şi solicită acordarea cuvântului pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat ……., arată că reclamantul …… şi soţia acestuia au cumpărat suprafaţa de teren în anul 2008, conf. contractului de vânzare-cumpărare. În momentul în care au cumpărat, au constatat că între suprafaţa de teren pe care o aveau şi ce era în procesul-verbal de punere în posesie, le lipseşte parte din teren. Reclamanţii au costatat că pârâţii le-au luat o parte din teren şi au convenit cu aceştia să le dea în spate o suprafaţă echivalentă cu cea luată din terenul de la stradă. Însă pârâţii s-au răzgândit, iar reclamanţii au promovat acţiunea. La măsurătorile cadastrale au rezultat 1.291 m.p.. S-a observat pe schiţă că pârâţii au mutat gardul. Deşi pârâţii ar fi trebuit să aibă o suprafaţă de teren de 1589 m.p. aceştia stăpânesc o suprafaţă de 1.606 m.p. teren. Faţă de cele precizate, avocat …….., solicită admiterea în parte a acţiunii, să se îndrepte linia de hotar cu suprafaţa de 43 m.p. teren şi să fie obligat pârâtul la cheltuieli de judecată.

Avocat ……, arată că pârâţii au dorit să încheie act de vânzare-cumpărare, iar dacă reclamanţii nu au plătit preţul cerut, s-au răzgândit. Construcţiile aflate pe linia de hotar au fost edificate de mai bine de 30 de ani. Expertul nu a demonstrat că asta este suprafaţa ocupată. Reclamanţii doresc să-şi aducă în proprietate o suprafaţă de teren pe care nu au avut-o de când au cumpărat terenul. Din expertiza Trânc Vasile, rezultă că linia de hotar este cea menţinută. Nu s-a dovedit faptul ocupării. Nu mai este realizat obiectul acţiunii, motiv pentru care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Avocat ………, precizează că construcţia aflată pe hotar este de fapt un şopron, care este gata să se dărâme, acestea nu sunt construcţii care să impună o demolare. În cele trei expertize, rezultă linia de hotar este dreaptă.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Constată că reclamanţii ….. şi …….., au chemat în judecată pe pârâţii …., …… şi … pentru a fi obligaţi să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de aprox. 100 m.p. curţi-construcţii şi arabil, situat în com. …… jud. Bacău, să se stabilească linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamanţilor şi cel al pârâţilor şi să fie obligat pârâtul să ridice construcţiile ridicate pe terenul reclamanţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare se arată că pârâtul …….. a ridicat construcţii pe terenul proprietatea reclamanţilor, dar, conf. Certificatului de moştenitor nr.113/09.09.2008 pârâţii sunt în coproprietate după mama lor, ……………

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-a efectuat o expertiză tehnică, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr.2001/02.10.2008 la Biroul Notarului Public Vrânceanu Constantin, din Oneşti, documentaţii cadastrale cu nr. cadastral 581, T.P. nr.41865/28.09.1995, reclamanţii au cumpărat suprafaţa de 316 m.p. teren intravilan din T.53/76, P.12 şi suprafaţa de 987 m.p. teren extravilan din T.35, P.2445/14.

Suprafaţa potrivit titlului de proprietate este de 1303 m.p., iar potrivit documentaţiei cadastrale este de 1.291 m.p.

În teren, se precizează în raportul de expertiză topo-cadastru, reclamanţii stăpânesc suprafaţa de 1.240 m.p., identificat în perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1 din schiţa anexă raportului de expertiză (fila 80 dosar).

Pârâţii, în calitate de moştenitori ai defunctei ………., deţin T.P. nr.42713/19.01.1999, în care figurează suprafaţa de 1.500 m.p. în T.53/77, P.29 şi P.30.

Potrivit acestor două parcele există două documentaţii cadastrale: d.c. cu nr.596- suprafaţă 200 m.p. şi d.c. cu nr.595- suprafaţă 1389 m.p. Total – 1.589 m.p..

În teren pârâţii stăpânesc suprafaţa de 1.606 m.p., identificat în perimetrul 3, 2, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Se constată că pârâţii stăpânesc suplimentar faţă de titlu suprafaţa de 106 m.p.

A mai consemnat expertul în raportul de expertiză că reclamanţii revendică de la pârâţi suprafaţa de 43 m.p., identificată în perimetrul 3, 2, 1, 16, 31, 30, 29, 3 în schiţa anexă fila 80 dosar, suprafaţă ce face parte din documentaţia cadastrală cu nr. cadastral 581 a reclamanţilor.

Asupra suprafeţei de teren de 1.500 m.p. din T.P. nr.42713/19.01.1999, pârâţii au căzut de acord conform tranzacţiei încheiate între ei, înţelegere care a fost consfiinţită prin sentinţa civilă nr.2032/26.06.2009, pronunţată în dosarul nr.2799/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, suprafaţa respectivă revenind pârâtului …..

Reclamanţii, prin apărător, au invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor …. şi … Faţă de situaţia anterior arătată, excepţia urmează a fi admisă.

Conf. raportului de expertiză tehnică linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor şi a pârâtului ……. se va stabili pe aliniamentul punctelor 29-30-31-16-15-14-13-12 din schiţa anexă raportului de expertiză tehnică- fila 80 dosar.

În consecinţă, va fi obligat pârâtul …… să-şi ridice construcţiile edificate pe suprafaţa de teren de 43 m.p., precizaţi mai sus.

Faţă de considerentele expuse şi de dispoziţiile art. 480 şi 584 din Cod civil, instanţa va admite în parte acţiunea reclamanţilor, în sensul că va fi obligat pârâtul …….. să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 43 m.p. teren, identificat în perimetrul 3-2-1-16-31-30-29-3 din schiţa anexă raportului de expertiză tehnică-fila 80 dosar, care face parte componentă din prezenta;

Se va stabili linia de hotar dintre proprietăţile reclamanţilor şi a pârâtului … pe aliniamentul arătat anterior şi va fi obligat pârâtul …… să-şi ridice construcţiile edificate pe suprafaţa de teren precizată mai sus.

Se va respinge, pentru lipsa calităţii procesuale pasive, acţiunea formulată de reclamanţi împotriva pârâtelor ……. şi …..

În conf. cu art. 274 Cod procedură civilă va fi obligat pârâtul …… să achite reclamanţilor suma de 865 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii …….. şi Morariu ..…, domiciliaţi în …, jud. Bacău împotriva pârâtului ………., cu acelaşi domiciliu.

Respinge, pentru lipsa calităţii procesuale pasive, acţiunea formulată de reclamanţi împotriva pârâtelor Surugiu Virgina, domiciliată în com. …… sat ……, jud. Bacău şi ……, domiciliată în …….., jud. Bacău.

Obligă pârâtul ………. să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 43 m.p. teren, identificat în perimetrul 3-2-1-16-31-30-29-3 din schiţa anexă raportului de expertiză tehnică-fila 80 dosar, care face parte componentă din prezenta.

Stableşte linia de hotar dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul punctelor 29-30-31-16-15-14-13-12 din schiţa anexă raportului de expertiză- fila 80 dosar.

Obligă pârâtul să-şi ridice construcţiile edificate pe suprafaţa de teren precizată mai sus.

Obligă pârâtul …….. să achite reclamanţilor suma de 865 lei, cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.05.2010.

Etichete: ,