Top

Acţiunea în revendicare şi grăniţuire

Domeniu:graniţuire

Tip:sentinta

Nr/data:185/17.02.2011

Autor :Judecatoria Adjud

Acţiunea în revendicare şi grăniţuire

Prin cererea înregistrată sub nr. 755/173/2010 la Judecătoria Adjud reclamanţii P.R. şi P. V. au chemat in judecata pe pârâţii P C. s.a.pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună : 1) stabilirea liniei de hotar care desparte proprietăţile părţilor; 2) pârâţii să fie obligaţi să respecte dreptul de proprietate şi posesie asupra fâşiei de teren pe care au acaparat-o din proprietatea reclamanţilor, respectiv aproximativ 12 mp.

In motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că sunt proprietarii imobilului casă de locuit si teren aferent in suprafaţa de 900 mp., imobil situat in mun. Adjud, str. Al. I. Cuza nr. 18, jud. Vrancea cu vecinii : N – Banea Alecu, S – Gheorghiu Mihai, E – str. A i Cuza, V – str. Garoafei. Dovada proprietăţii o fac cu Ordinul Prefectului nr. 68/1996 şi Anexa 1 la acesta. Au mai arătat că în anul 2005 pârâţii au cumpărat de la Banea Ilie imobilul învecinat la Nord cu reclamanţii , iar ulterior in mod abuziv au desfiinţat vechile semne de hotar care separau proprietăţile părţilor şi cu aceasta ocazie au ocupat o fîşie lungă de 30 m. pe o lăţime de 40 cm. din spatele casei reclamanţilor, in suprafaţa totala de 12 mp. Au solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

In dovedire au solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiză tehnică.

Pârâţii au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională .

In motivarea întâmpinării au arătat că nu au mutat niciun semn de hotar şi nu au acaparat nicio suprafaţă de teren de la reclamanţi care sunt în eroare. Pârâţii au fost de acord cu capătul de cerere privind grăniţuirea pe linia de hotar deja stabilită, dar nu si cu cel privind revendicarea.

In motivarea cererii reconvenţionale pârâţii au solicitat obligarea reclamanţilor să-şi mute ţeava de gaz prin faţa casei acestora, aceasta aflându-se în prezent în curtea pârâţilor fără acceptul lor ; au mai solicitat obligarea reclamanţilor să lase o fereastră doar pentru aerisire in spatele casei acestora , cerere întemeiată în drept pe disp. art. 611 – 612 Cod civil.

In apărare şi dovedire au solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza tehnica si cercetare la fata locului.

Reclamanţii au formulat întimpinare la cererea reconvenţională a pârâţilor prin care au solicitat respingerea acesteia ca nefondată . In motivare au arătat că ţeava de gaz nu este a lor personal si este poziţionata pe peretele casei lor , iar fereastra de la bucătărie are sticla mată şi nu îi pot vedea pe pârâţi. In apărare au solicitat proba cu înscrisuri.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele :

Conform Ordinul Prefectului nr. 68/1996 (f.11) , Anexa 1 la acesta (f.9) şi hotărârea nr. 8 din 23.04.1996 a Comisiei judeţene pt. aplicarea dispoziţiilor Lg.112/1995(f.8) reclamanţii au în proprietate imobilul compus din casă şi teren aferent în suprafaţă de 900 mp. situat în mun. Adjud, str. Al. I. Cuza , nr. 18, jud. Vrancea cu vecinii : N – pârâţii(fost Bania Alecu) , S – Gheorghiu Mihai, E – str. Al. I Cuza, V – str. Al. I. Cuza (fostă str. Garoafei) . Acest teren a aparţinut autorilor reclamantei-Simion pe care l-au dobândit în anul 1945 conform actului de vânzare cumpărare de la fila 6 dosar ; în acest act se menţionează că terenul are o dimensiune de 14 ml lăţime la faţă, respectiv la str. Al.I.Cuza.

Conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1165/1999 de către BNP Veronica Chiriac(f.93) pârâţii au cumpărat de la numita Bania Amalia proprietatea învecinată la Nord de reclamanţi, respectiv imobilul compus din casă şi teren aferent în suprafaţă de 435,5 mp. situat în mun. Adjud, str. Al. I. Cuza , nr. 16A. Conform schiţei anexe la contract(f.94) coroborată cu schiţa de la fila 96 dosar şi schiţa anexă la autorizaţia de construire nr. 225/12.08.2009 eliberată pe numele pârâţilor(f.99,105) lăţimea la strada Al.I.Cuza a terenului pârâţilor este de 13 ml.

Conform raportului de expertiză tehnică topometrică efectuată in cauză(f.70,71) reclamanţii au in prezent în posesie suprafaţa de 825,36 mp.( mai puţin decât cei cca. 900 mp. din actul de proprietate) cu o lăţime la stradă de 13,60 m faţă de 14 m. , în timp ce pârâţii au in prezent în posesie suprafaţa de 450,60 mp.(cu 15,1 mp. mai mult decât în actul de proprietate) cu o lăţime la stradă de 13 m.; dar din declaraţia socrului pârâtului-D.şi constatările personale ale expertului(f.70,80-82) coroborat cu declaraţia martorului Banea Ilie(f.54) rezultă că pârâţii au cedat 0,40 m. lăţime din terenul lor vecinului din partea de Nord(restaurant) acesta din urmă dându-le teren în spate , rezultând astfel că terenul pârâţilor are în realitate o lăţime la stradă de 13,40 ml , deci mai mult cu diferenţa de 0,40 ml. ce le lipseşte reclamanţilor. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a mai rezultat că intre autorii reclamanţilor-socrii reclamantului(în declaraţiile de la filele 54, 55 dosar din eroare s-a trecut socrii pârâţilor ) şi autorii pârâţilor- vânzătoarea Bania şi soţul acesteia a existat o înţelegere în sensul să nu se facă gard în spatele casei reclamanţilor deoarece s-ar fi îngustat spaţiul dintre casa reclamanţilor şi cea a autorilor pârâţilor şi nu se mai putea trece cu maşina de lemne , casa reclamanţilor nefiind construită în hat ci în interiorul proprietăţii acestora cu 30-40 cm.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa reţine că într-adevăr suprafaţa de teren pretinsă de reclamanţi în spatele casei acestora de 40 cm. lăţime este proprietatea acestora şi nu a pârâţilor care probabil nu au cunoscut despre înţelegerea dintre autorii părţilor, această dezinformare neavând relevanţă în cauza dedusă judecăţii. Expertul tehnic topometrist Popovici Apostol, prin schiţa de la fila 78, a identificat suprafaţa de teren în litigiu , aceasta având o suprafaţă de 12,80 mp, precum şi linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, aceasta aflându-se la 0,40 ml de peretele casei reclamanţilor şi la 0,30 ml de limita fundaţiei casei(f.71). Instanţa nu va avea în vedere „nedumeririle” d-lui expert exprimate ulterior depunerii raportului de expertiză, acestea fiind nepertinente , în timp ce concluziile raportului de expertiză tehnică sunt conforme cu probele administrate care au stat la baza constatărilor efectuate de expert, în timp ce „nedumeririle” sale au la bază presupuneri, suspiciuni ce nu se coroborează cu materialul probator administrat în cauză.

Pentru motivele expuse, instanţa, in baza art. 480 si urm si 584 C.civ., urmează sa admită acţiunea în revendicare şi grăniţuire, să oblige pârâţii să lase in deplina proprietate si paşnica folosinţă reclamanţilor suprafaţă de 12,80 mp teren situat în mun. Adjud, str. Al.I.Cuza, nr.16(18), jud. Vrancea, imobil identificat de către expert Popovici Apostol prin schiţa de la fila 78 dosar, şi să stabilească linia de hotar dintre proprietăţile părţilor conform aliniamentului marcat cu linie roşie întreruptă de către expert.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională , faţă de concluziile raportului de expertiză(f.71) şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că această cerere este vădit nefondată, şicanatorie , fereastra din spatele casei reclamanţilor fiind una de aerisire şi nu de vedere, iar ţeava de gaz , groasă de 24 mm., este montată la 6 cm de peretele casei , deci în interiorul proprietăţii reclamanţilor.

In baza art. 274,276 C.pr.civ. instanţa urmează sa oblige pârâţii să plătească reclamanţilor cheltuieli de judecată în suma de 1.030,30 lei, la calcularea acestora instanţa urmând a avea în vedere că in ceea ce priveşte grăniţuirea cheltuielile se suporta pe jumătate conform art. 584 teza finala C.civ. , neavând relevanţă că pârâţii au fost de acord cu această cerere .

Etichete: