Top

Anulare act

Asupra prezentei cereri;

Prin cererea înregistrată sub nr. ……. pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanţii SI şi SM în contradictoriu cu pârâţii SE şi SE au solicitat să se constate nulitatea absolută parţială a contractului de donaţie autentificat sub nr. ….. şi obligarea pârâţilor la grăniţuirea proprietăţilor lor învecinate.

Ulterior, la termenul de judecată din ….. reclamanţii şi-au precizat acţiunea în sensul că solicită a se judeca şi cu donatorii MV şi MO

Cererea a fost legal timbrată.

În motivarea cererii reclamanţii arată că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ….. au cumpărat de la vânzătorul MV suprafaţa de teren de 110 mp situat în ….. că abia în anul …. au luat la cunoştinţă că tot în anul …. vânzătorul MV a donat pârâţilor suprafaţa de teren de 985 mp situat în ….. conform contractului de donaţie nr. …. din …… De asemenea, reclamanţii arată că în suprafaţa de 985 mp teren donat este inclusă şi proprietatea lor de 110 mp teren pe care l-au cumpărat de la vânzătorul MV conform contractului de vânzare-cumpărare nr. …., precum şi că în contractul de vânzare-cumpărare nu s-au precizat cu exactitate vecinătăţile terenului cumpărat şi din această cauză au apărut neînţelelgeri cu privire la delimitarea proprietăţilor lor.

În drept reclamanţii au invocat prevederile art. 962 şi urm. C.civ. şi art. 584 C.civ.

În apărare reclamanţii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei cu expertiză topo-cadastru.

Pârâţii au formulat întâmpinare în care solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi lipsită de interes iar pe fond respingerea cererii ca nefondată.

Excepţia inadmisibilităţii a fost respinsă de instanţă prin încheierea din …..(fila 60) iar excepţia lipsei de interes a fost unită cu fondul cauzei.

Pe fondul cererii pârâţii susţin că anterior încheierii contractului de donaţie donatorii MV şi MO au vândut prin contractul nr. …. reclamanţilor un teren de 110 mp învecinat cu cel care face obiectul contractului lor de donaţie, că raţiunea instituirii nulităţii absolute în caz de donaţie a bunului altuia este aceea ca donatorul se poate abţine de la a dobândi proprietatea bunului altuia, ceea ce contravine principiului irevocabilităţii, că acest lucru presupune ca donatorul să ştie de faptul că bunul nu se află în patrimoniul său; pârâţii susţin şi că în cazul de faţă donatorul a acţionat în calitate de proprietar al bunului donat şi în cazul în care se dovedeşte că a fost donat şi bunul reclamanţilor acestora din urmă le revine sarcina să dovedească faptul că la momentul încheierii contractului acesta nu avea calitatea de proprietar, cunoştea acest fapt şi în mod intenţionat a donat un bun pe care nu îl mai deţinea în totalitate. În continuare pârâţii susţin că între cele două suprafeţe de teren nu există nici o suprapunere şi că în fapt reclamanţii stăpânesc o suprafaţă mai mare de teren decât cea din contract şi până în ….nici nu au existat neînţelegeri în legătură cu suprafeţele de teren deţinute de fiecare din părţi.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză topo-cadastru.

Cu privire la excepţia lipsei de interes urmează a fi respinsă în condiţiile în care reclamanţii, în calitate de proprietari ai suprafeţei de 110 mp din ….. justifică pe deplin interesul în promovarea prezentei acţiuni pentru clarificarea situaţiei juridice a terenului pe care l-au cumpărat întrucât pentru acelaşi teren există suprapuse două acte de proprietate, respectiv contractul de vânzare-cumpărare nr. ….. şi contractul de donaţie nr. …..

Pe fondul cauzei, analizând probele administrate instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentic nr. ….. încheiat la Notariatul de Stat Judeţean B.(fila 5) pârâtul MV a vândut reclamanţilor SI şi SM suprafaţa de 110 mp teren situat în …. cu vecinii: proprietatea MV teren de stat, conform porţiunii haşurate cu roşu din schiţa anexă(fila 6 dos.). În contract se menţionează că suprafaţa de teren care se vinde a fost dobândită de vânzător conform Ordinului nr. …… emis de Prefectura B. şi transcris sub nr. ….. la Notariatul de Stat Judeţean B. În schiţa anexă la acest contract(fila 6) este evidenţiată atât suprafaţa care se înstrăinează de 110 mp cât şi suprafaţa totală de 985 mp aflată în proprietatea vânzătorului MV.

Ulterior, prin contractul de donaţie autentificat sub nr. ….. MV şi MO au donat pârâţilor SE şi SN o construcţie reprezentând atelier service auto împreună cu suprafaţa totală de 985 mp teren aferent construcţiei pe care donatorul a dobândit-o prin acelaşi Ordin al Prefectului …..

Atât din expertiza topo-cadastru DL(filele 108-110, 125, 146, 158-159) cât şi din expertiza topo efectuată de expertul CP(filele 33-36 dos. vol. II) instanţa reţine că terenul din contractul de donaţie nr. …. cuprinde şi terenul din contractul de vânzare-cumpărare nr. ….. încheiat anterior de MV şi că cele două terenuri se suprapun.

În cauză are relevanţă numai care era suprafaţa de teren pe care MV o avea efectiv în proprietate conform Ordinului nr. …. emis de Prefectul B. şi nu situaţia că în realitate întinderea terenului stăpânit de autorul părţilor era mult mai mare decât în actul său de proprietate, aşa cum se evidenţiază în schiţa anexă la ordinul prefectului(fila 10 dos. vol. II), dat fiind că în zonă era o reţea de termoficare care separa terenul în două trupuri. Astfel, deşi pârâtul MV era proprietarul a numai 985 mp de teren a înstrăinat iniţial 110 mp reclamanţilor iar ulterior a donat pârâţilor SN şi E. 985 mp, totalizând o suprafaţă de 1095 mp. Potrivit principiului de drept „nemo dat quod non habet” şi „nemo plus juris ad alium transffere potest quam ipse habet” pârâtul MV nu putea dona ceea ce nu mai avea în proprietate. Reclamanţii de altfel au fost diligenţi şi au efectuat lucrările de publicitate imobiliară înscriind în fostul Registru de transcripţiuni şi inscripţiuni dreptul lor de proprietate asupra terenului de 110 mp(sub nr. …..) cu deplin efect de opozabilitate asupra terţilor, inclusiv asupra pârâţilor în cauză. Pârâtul MV a donat propriu-zis „lucrul altuia” ceea ce atrage nulitatea absolută a contractului de donaţie dar numai cu privire la terenul de 110 mp care fusese înstrăinat încă din …. reclamanţilor.

În consecinţă, pentru considerentele care au fost expuse va admite acţiunea precizată şi va constata nulitatea absolută parţială a contractului de donaţie autentificat sub nr. ….. în ce priveşte suprafaţa de teren de 110 mp teren situat în ….., cu vecinătăţile: la nord – trotuar de acces la strada ….., la est – SN şi E., la sud – garaje(OG şi TF), la vest – Consiliul Local B., identificat pe conturul 1-2-3-4 în schiţa anexă la raportul de expertiză CP.

În temeiul art. 584 C.civ., va admite capătul de cerere de grăniţuire şi va stabili linia de hotar între proprietăţile reclamanţilor SI şi SM şi proprietatea pârâţilor SN şi SE pe aliniamentul 2-3 din schiţa anexă la raportul de expertiză CP.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., va obliga pârâţii să plătească reclamanţilor cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 1820,30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu de expert.

Etichete: