Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plangere contraventionala

Data speţă: 10.12.2010

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 08.04.2010 sub nr. 5592/180/2010, petenta SC V. C. SRL a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta, în contradictoriu cu intimata CNADNR SA ROMÂNIA, DRDP Iaşi, sa se constate nulitatea procesului-verbal de contravenţie nr. 0073113/17.03.2010 incheiat de intimata şi să se dispună anularea acestuia si exonerarea de plata amenzii aplicate.

In motivarea in fapt a plangerii petenta a aratat ca situaţia de fapt contravine realităţii, întrucât societatea a achitat la începutul anului 2010 contravaloarea rovinietelor pentru tot parcul auto al acesteia, inclusiv pentru auto cu nr. de înmatriculare xxx cu semiremorca yyy (factura nr.00002910/29.01.2010, factura nr.00002899 şi factura nr.00002906, din aceeaşi dată), apreciind că s-a strecurat o greşeală a funcţionarului în momentul eliberării rovinietelor. Mai arată petenta faptul că au fost achitate taxele de drum pentru o perioada de 1 an de zile, pentru fiecare vehicul, făcând, astfel, dovada bunei credinţe.

Solicită, în principal, anularea procesului-verbal de contravenţie, iar în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate şi a despăgubirii stabilite cu sancţiunea avertismentului.

La dosar au fost depuse fotocopii de pe urmatoarele inscrisuri.

Intimata a formulat în termen legal intampinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bacău, având în vedere locul săvârşirii contravenţiei, faţă de care competenţa de soluţionare revine Judecătoriei Buhuşi, iar pe fond a solicitat respingerea plângerii.

Prin sentinţa civilă nr.8359/180/2010 pronunţată în dosarul nr. 5592/180/2010 al Judecătoriei Bacau, a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Buhuşi, unde a fost înregistrată sub nr.1540/199/2010.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. . 0073113/17.03.2010 întocmit de lucrătorii intimatei Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România SA., , petenta SC V. C. SRL a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 4500 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi sancţionată de art.8 alin.2 din acelaşi act normativ, reţinându-se în sarcina sa că in data de 17.03.2010, ora 10.12, autovehiculul transport marfa inmatriculat sub nr. xxx cu semiremorca yyy, deţinut de petenta a circulat fară rovinieta pe raza loc.O..

Verificând, în conformitate cu prevederile art.34 al.1 din OG nr.2/2001, legalitatea procesului verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire însă la temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei nr. 0056421/08.03.2010, instanţa reţine următoarele: potrivit art. 8, al.1 lit. a din OG 15/2002, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) fiind prevăzut în anexa nr. 2.

Conform art. 1^1, asa cum a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010, „ rovinieta valabilă este:

(ii) pentru utilizatorii persoane juridice – documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul „Conform cu originalul”.

După cum rezultă din actele depuse la dosar, respectiv anexa facturiii fiscale nr. COMR0000296/29.01.2010 emisa de distribuitorul autorizat C.N. POŞT ROMÂNĂ S.A. (f.8), petenta achiziţionase roviniete valabile pe o perioada de 12 luni, la pozitia 1 din anexă apărând auto inmatriculat cu nr. xxx cu perioada de valabilitate a rovinietei cuprinsa intre 11.02.2010-10.02.2011.

Pe de altă parte, conform dispoziţiilor imperative ale art.16 din O.G.nr.2/2001, (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: (…) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite (…)”.

Conform menţiunilor inserate în cuprinsul procesului-verbal, fapta reţinută în sarcina petentei este aceea că „ a circulat fără rovinietă valabilă pe DN 2 (E 85), din direcţia B.în direcţia R.”, fără a preciza la care din cele doua vehicule – autoutilitara cu nr. xxx sau semiremorca cu nr. yyy ori ambele- se afla în situaţia respectivă.

Aşa fiind, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentei nu există în realitate, atat timp cât s-a făcut dovada plăţii contravalorii taxei de drum, dubiul profitând , în acest caz, petentei.

Pentru aceste motive, va admite plangerea contraventionala formulată de către petenta SC V. C. SRL impotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei nr. 0073113/17.03.2010 întocmit de lucrătorii intimatei Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România SA; va dispune anularea procesului verbal atacat; va exonera petenta de plata amenzii aplicate.

Etichete: