Top

Pretentii

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 426/270/2010 PRETENTII

Înreg. 19.01.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1677

Sedinta publica din data de 25.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect pretentii, privind pe reclamanta ….., în contradictoriu cu …. , Consiliul Local …. , Directia Regionala de ……,C.E.C. …….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reclamanta asistata de avocat ……., lipsind celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: avocat ….. pentru reclamanta depune la dosar în xerocopii : sentinta civila nr. 3696/1986, lista inventariere, proces – verbal din 27.05.1987 în doua exemplare, proces – verbal din 30.05.1987, încheiere pronuntata în dos. 2/1986 a JUDECATORIEI GH. GHEORGHIU DEJ si precizeaza ca nu are alte cereri de formulat.

Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptii si pe fond.

Avocat ……… pentru reclamanta, având cuvântul pe exceptii, lasa solutia la aprecierea instantei. Având cuvântul pe fond, solicita admiterea actiunii, având în vedere actele depuse la dosar, faptul ca imobilul a fost cumparat de catre reclamanta cu venituri licite. Solicita a se dispune restituirea imobilului si a C.E.C. – ului indisponibilizat la acea data. Totodata, solicita admiterea capatului de cerere privind daunele morale, fata de faptul ca reclamanta se judeca de aproximativ 20 ani. Solicita sistarea popririi dispuse pe numele reclamantei pentru sumele de bani la care aceasta a fost obligata, cu cheltuieli de judecata si onorariu de avocat,

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND

Asupra cauzei civile de fata;

Prin actiunea formulata la data de 6.12.2007, sub nr. 6693/270/2007, reclamanta …… solicita restituirea unui apartament si a unei garsoniere situata în Onesti de care a fost „jefuita” si solicita despagubiri.

Ulterior, reclamanta îsi precizeaza actiunea, cheama în judecata ….. ….. Consiliul Local …. Directia Regionala de ………Bacau si CEC ….. si revendica apartamentul situat în …… si garsoniera proprietatea sa situata în ……….. Mai solicita reclamanta sa fie sistata poprirea pe pensie si cere daune în valoare de 250.000 lei.

La termenul de judecata din data de 14.03.2008 s-a pus în vedere reclamantei sa timbreze actiunea cu suma de 16.186 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar, dar la termenul de judecata din data de 28.03.2008, reclamanta precizeaza ca nu achita taxa judiciara de timbru.

Fata de aceasta situatie, în conformitate cu art. 20 al. 3 din legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, actiunea a fost anulata prin sentinta civila nr. 928/28.03.2008.

Hotarârea judecatoreasca a fost recurata de catre reclamanta si prin decizia civila nr. 518/29.05.2009 a Tribunalului BACAU, recursul a fost admis , iar sentinta civila a fost casata cu trimitere spre rejudecare la Judecatoria ONESTI.

Ca sa hotarasca astfel, instanta de control judiciar a constatat ca:

Potrivit art. 129 (2) cod procedura civila judecatorul va pune în vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin în calitatea lor din proces…” prin urmare instanta de judecata avea obligatia ca, pe lânga informarea reclamantei cu privire la obligatia acesteia de a achita taxa de timbru, sa îi aduca la cunostinta posibilitatea de a beneficia de asistenta juridica gratuita în situatia în care starea sa materiala nu îi permite suportarea acesteia fara a-i fi pusa în pericol întretinerea.

Ori instanta de fond neîndeplinindu-si aceasta obligatie a încalcat dispozitiile art. 129 alin. 5 cod procedura civila potrivit caruia judecatorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza”.

La rejudecare, cauza a fost înregistrata sub nr. 426/270/2010.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea de la fila 73 dosar 6697/270/2007, reclamanta a precizat ca solicita:

1. restituirea garsonierei, a sumei de 100.000 lei despagubiri pentru bunurile confiscate de comunism, a sumei de 12.180 lei reprezentând poprire, a sumei de 200.000 lei reprezentând contravaloare usa capitonata, gresie, faianta, parchet, balcon închis, instalatie sanitara, apometre;

2. daune morale în suma de 250.000 lei;

3. cheltuieli de judecata în suma de 250.000 lei;

4. sistarea popririi.

Pârâta Compania Nationala ……. a formulat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Pârâtul Consiliul Local ……. a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a solicitat respingerea actiunii.

În conformitate cu dispozitiile art. 137 cod procedura civila, instanta va da rezolvare mai întâi exceptiilor invocate:

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana pârâtului si cel care este subiect pasiv al raportului juridic dedus judecatii. Altfel spus, calitatea procesuala pasiva apartine celui obligat celui fata de care se poate realiza interesul respectiv.

Compania Nationala ……. S.A. ofera produse si efectueaza servicii privind: trimiteri postale, acte de procedura, emitere de carduri, coletarie, copiere de acte, corespondenta interna si internationala, servicii financiare specializate, emitere de mandate, etc. Nici un capat de cerere formulata de reclamanta nu se poate realiza de catre aceasta pârâta. Aceasta companie a prestat diferitilor agenti servicii de trimiteri postale si de emitere de mandate, dar nu este implicata în raportul obligational dedus judecatii.

Pentru aceste motive, exceptia va fi admisa, iar actiunea reclamantei va fi respinsa fata de Compania Nationala …… pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Cât priveste pârâtul Consiliul Local … acesta are calitate procesuala pasiva în ce priveste restituirea bunurilor preluate abuziv de stat în perioada comunista, asa cum a precizat reclamanta, motiv pentru care, exceptia formulata de acesta va fi respinsa.

În conformitate cu dispozitiile art. 315 al. 1 cod procedura civila, în caz de casare, hotarârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Drept urmare, instanta i-a pus în vedere reclamantei ca poate benefica de ajutor public judiciar, potrivit art. O.U.G. 51/2008, iar aceasta a formulat cerere în acest sens.

Prin încheierea din 16.03.2010, s-a retinut ca:

Fata de precizarile aduse actiunii introductive (filele 73,74 dosar 6693/270/2007) se impune reconsiderarea taxei judiciare de timbru datorate de reclamanta, astfel:

1. Capatul de cerere privind despagubiri în valoare de 100.000 lei pentru bunurile confiscate în comunism este scutit de plata taxei judiciare de timbru prin art. 15 lit. r Legea 146/1997.

2. Capatul de cerere privind restituirea sumei de 12.180 lei, retinuta ca urmare a unei popriri este supusa taxei judiciare de timbru.

3. capatul de cerere privind despagubiri în suma de 200.000 lei pentru imobilele ce i-au fost confiscate este scutit de plata taxei judiciare de timbru conform art. 15 lit. r Legea 146/1997.

4. Capatul de cerere privind daunele morale în suma de 250.000 lei este scutit de plata taxei judiciare de timbru prin art. 15 lit. f Legea 146/1997.

5. Capatul de cerere privind plata sumei de 250.000 lei cheltuieli de judecata este supus taxei judiciare de timbru.

6. Capatul de cerere privind sistarea popririi este supus taxei judiciare de timbru.

Prin urmare, taxa judiciara de timbru datorata pentru pretentiile în valoare de 262.190 lei este de 6.732,9 lei.

Vazând si dispozitiile art. 6 O.U.G. 51/2008, instanta a admis cererea petentei si a acordat ajutor public judiciar, cumulat, sub forma scutirii de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 6.732,9 lei si a asistentei prin avocat.

La stabilirea ajutorului public judiciar, în aceasta forma s-au avut în vedere dispozitiile art. 7 O.U.G. 51/2008 potrivit carora ajutorul public judiciar se poate acorda separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevazute de art. 6, fara a putea depasi, în total, în cursul unei perioade de un an, suma echivalenta cu 12 salarii minime brute pe tara la nivelul anului în care a fost formulata cererea de acordare. Potrivit Legii salarizarii unice, salariul minim garantat în plata pentru anul 2010 este de 705 lei (705 lei x 12 luni = 8.460 lei).

Pentru petenta, cele doua forme de ajutor public judiciar acordate prin prezenta nu depasesc suma maxima prevazuta de art. 7 O.U.G. 51/2008.

Pe fondul cauzei, instanta va retine ca prin sentinta civila nr. 3696/7.10.1986 a Judecatoriei GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, a fost admisa sesizarea comisiei de cercetare de pe lânga judecatorie si s-a constatat ca numita ….. a dobândit în mod ilicit bunuri si valori în suma de 322.000 lei. S-a dispus si trecerea în proprietatea statului a apartamentului situat în municipiul GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, str. ……. si s-a mentinut sechestrul pe libretul CEC 18901 si pe celelalte bunuri.

Reclamanta nu a indicat temeiul legal al restituirii locuintei, dar instanta, analizând prevederile legale în materie, constata ca nu se circumscrie niciunui reper legislativ.

Astfel, dispozitiile legale privind masurile reparatorii în natura sau prin echivalent acordate prin lege în perioada 20.12.1989 – mai 2010, sunt:

– reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor cu destinatie agricola, forestiera sau de alta natura(Decretul – lege nr. 42/1990, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, O.U.G. nr. 198/1999, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 268/2001, Legea nr. 247/2005);

– retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale si cultelor religioase din ROMÂNIA(O.U.G. nr. 83/1999; O.U.G. nr. 94/2000);

– alte masuri reparatorii pentru bunuri mobile sau imobile preluate de stat în mod abuziv ori, dupa caz, trecute în proprietatea altui stat( Legea nr. 109/1996, Legea nr. 9/1998, Legea nr. 182/2000, O.U.G. nr. 190/2000);

– regimul juridic al actiunilor în justitie privind restituirea în natura sau prin echivalent a bunurilor trecute în proprietatea statului ori preluate în orice mod ( O.U.G. nr. 88/1997, Legea nr. 213/1998, O.U.G. nr. 40/1999, O.U.G. nr. 206/2000).

Trecerea în proprietatea statului a locuintei reclamantei s-a facut ca urmare a aplicarii Legii 18/1968, lege în vigoare la data când s-au efectuat cercetarile si când a fost dispusa aceasta masura.

Asa fiind, se va respinge actiunea reclamantei privind: restituirea garsonierei, a bunurilor confiscate si a despagubirilor.

Reclamanta nu a dovedit cheltuielile de judecata pretinse, motiv pentru care se va respinge si acest capat de cerere.

Reclamanta nu a dovedit care drepturi subiective i-au fost încalcate, astfel încât instanta constata ca nu se justifica acordarea daunelor morale. De altfel, reclamanta a obtinut un apartament ca echivalent al daunelor suferite în timpul comunismului, pe care l-a vândut , apoi a cumparat o garsoniera care, ulterior i-a fost executata silit de catre executorul judecatoresc.

Nu a fost dovedita existenta vreunei popriri prezente, motiv pentru care si acest capat de cerere va fi respins.

Instanta va constata ca ajutorul public judiciar nu este solicitat abuziv, ci cu buna – credinta, dovada fiind comportamentul diligent avut în timpul procesului. Astfel, se va face aplicarea dispozitiilor art. 19 al 1 O.U.G. 51/2008 în sensul în care cheltuielile vor ramâne în sarcina statului.

Se va dispune plata onorariului de avocat din oficiu în suma de 100 lei catre avocat ……..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive formulata de pârâta Directia Regionala ……..

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive formulata de pârâtul Consiliul Local …….

Respinge actiunea formulata de reclamanta …. – domiciliata în ….. împotriva pârâtilor …., Consiliul Local ….. C.E.C……

Respinge actiunea formulata de reclamanta ……, împotriva pârâtei Directia Regionala de ….., pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Conform art. 19 O.U.G. 51/2008 cheltuielile avansate de stat, prin acordarea de ajutor public judiciar, ramân în sarcina acestuia.

Dispune plata din fondul M.J.L.C. catre B.A. ONESTI a sumei de 100 lei reprezentând onorariu de avocat din oficiu (avocat …..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 25.05.2010.

Etichete: