Top

Partaj succesoral

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 6127/270/2010

ÎNREG. 16.09.2010 partaj succesoral

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 9.11.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ….

Grefier – ……

La ordine a venit spre soluţionare cererile reconvenţionale disjunse de acţiunea principală, cereri formulate de reclamantele-pârâte …….. şi .., având ca obiect ieşirea din indiviziune după defuncta … şi după defunctul …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat …, pentru reclamantul ….., avocat …., pentru pârâtele …, …. şi …., substituind pe avocat titular ….. avocat …., pentru pârâtul …… şi pârâta …. personal, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat ….. solicită suspendarea cauzei în baza art. 244 al. 1 pct. 1 întrucât dezlegarea acestei pricini atârnă de stabilirea existenţei sau inexistenţei unui drept care face obiectul altei cauze. Depune în acest sens certificat de grefă din care rezultă că pe rolul instanţei există dosarul nr. 6586/270/2010, având ca obiect constatare nulitate act, specificând că s-a solicitat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor şi nulitatea absolută parţială a contractului de întreţinere, dosarul având termen la data de 2.03.2011.

Instanţa pune în discuţie cererea de suspendare formulată de avocat …..

Avocat ….. şi avocat …. precizează că trebuie să studieze acea acţiune pentru a se putea pronunţa.

Pârâta … ştie de existenţa acelui dosar. Lasă cererea de suspendare la aprecierea instanţei.

Instanţa respinge cererea de suspendare a cauzei formulată de avocat …

Instanţa, faţă de limitele casării, dă cuvântul pe încheiere privind cererile de partaj succesoral:

Avocat …… precizează că se pune problema completării încheierii interlocutorii, cu privire la casă şi la terenul de 600 m.p., de fapt 463 m.p. Atât casa, cât şi terenul sunt identificate în certificatul de moştenitor nr. 96/1990 de pe urma defunctului .., autorul comun al părţilor. … a înstrăinat cota de ? lui .., acesta urmând să aibă 2/4, deci ? din masă. …. a avut patru moştenitori, soţie şi trei descendenţi. Certificatul de moştenitor este încă valabil şi reprezintă legea părţilor. Casa vine la moştenirea lui ….. în cotă de ?, din care ? este înstrăinat lui …, acesta urmând să aibă o cotă de 5/8 în baza contractului de întreţinere, plus 3/24 cota legală din moştenirea tatălui, aşadar 15/24 + 3/24 = 8/24 cota ce revine lui …., celelalte trupuri urmând să culeagă diferenţa. Niciunul dintre aceste bunuri, nici casa, nici terenul nu au aparţinut lui ……, sunt bunuri proprii ale lui ……… Solicită pronunţarea unei încheieri interlocutorii care să conţină acest punct de vedere, conform principiului „pacta sunt servanda”, certificatul de moştenitor fiind legea părţilor şi prevederile acestuia fiind foarte clare.

Avocat ….. precizează că aşa cum rezultă din decizia de casare, problema care trebuie lămurită este cea a suprafeţei de 463 m.p. şi a cotei ce revine moştenitorilor. Din actele aflate la dosarul cauzei rezultă că terenul este bun propriu al lui …. Solicită completarea încheierii în acest sens, cu cota de ? din această suprafaţă, cota de ? fiind înstrăinată prin contract de întreţinere. Construcţia este bun comun al lui …. şi a lui … Solicită a se reţine cota de 3/8 din imobilul construcţie, cota de 5/8 fiind înstrăinat prin contractul de întreţinere.

Avocat …. apreciază că la prima încheiere a fost o scăpare cu privire la teren, iar instanţa poate reaprecia. Menţiunile din certificatul de moştenitor nu s-au bazat pe acte, ci pe declaraţii, dar din probele administrate în dosar rezultă că acel imobil a fost construit pe … şi ….. fiecare având o cotă de ?. Solicită desemnarea în cauză a unui expert constructor care să evalueze acest bun, cu propuneri de lotizare în mai multe variante.

Pârâta ….. precizează că …… decedat în ianuarie 1949, iar ….. s-a căsătorit cu …..la o lună după decesul ….., în februarie 1949. S-a făcut ulterior acel contract de întreţinere, dar casa a fost construită de …..cu … în 1946. Precizează că la eliberarea certificatului de moştenitor, toată lumea a fost bulversată şi nu şi-au dat seama ce au semnat. Terenul îi aparţinea lui ……, dar construcţia a fost realizată împreună cu Sofia.

Instanţa a rămas în pronunţare pe încheiere.

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin încheierea din 11.11.2008 pronunţată în dosarul nr. 2881/270/2007 al Judecătoriei Oneşti s-a reţinut că:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 18.05.2007 sub nr. 881/270/2007, reclamantul …., domiciliat în ……, jud. Bacău a chemat în judecată pe pârâţii: …., domiciliată în …. jud. Bacău, …, domiciliat în ….., …, domiciliată în ….., …., domiciliată în ….., …….., ……, cu domiciliile necunoscute, solicitând pe calea acţiunii oblice, partajarea suprafeţei de 3594,61 m.p. teren situat în comuna ……,şi perfectarea vânzării-cumpărării pentru această suprafaţă de teren.

În motivare se arată că prin înscrisul sub semnătură privată numit „chitanţă”, încheiat la data de 23.03.2007 reclamantul a cumpărat de la pârâtul ….. şi mama sa, …., suprafaţa de 3594,61 m.p. teren situat în comuna …. Între timp ….. a decedat, iar reclamantul a realizat amenajări pe teren.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1075,974,728 Cod civil şi art. 673/1 şi următ. Cod procedură civilă.

Cererea este timbrată cu 19 lei şi 467 lei taxă judiciară de timbru şi 4,5 lei timbru judiciar.

Pârâta ….. a depus întâmpinare(fila 43) prin care a formulat excepţia lipsei procesuale active a reclamantului, deoarece înţelegerea încheiată cu cei doi coindivizari este o simplă promisiune de vânzare, iar convenţia nu poate fi opusă celorlalţi coindivizari.

Întâmpinarea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 115 Cod procedură civilă.

Pârâtul ……….. a depus cerere(fila 46 dosar) de completare a masei succesorale şi, pe calea cererii reconvenţionale, a solicitat partajarea averii defuncţilor …. şi ……

Cererea a fost timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

Pârâta …… a depus întâmpinare(fila 52 dosar) prin care a contestat calitatea de bun succesoral pentru unele terenuri, afirmând că unele aparţin fie numitului .. (primul soţ al defunctei …..), fie numitei ……

Prin cererea reconvenţională, timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar a solicitat ieşirea din indiviziune asupra averii defunctei Marţafoiu Sofia.

Pârâta …. a depus întâmpinare prin care a precizat că terenul din pct. „Ţarnă” aparţine succesiunii .., primul soţ al defunctei …… iar terenul de 400 m.p. din pct.”Marţafoiu” nu aparţine defunctei … ci numitei .., prima soţie a defunctului ……

Pârâta … a depus întâmpinare(fila 61 dosar) prin care face precizări asupra calităţii de moştenitor a părţilor din proces şi a calităţii de bunuri succesorale pentru terenurile cerute la masa de împărţit.

Prin cererea reconvenţională timbrată cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar a solicitat ieşirea din indiviziune asupra averii defunctei ..

Pârâtul … a depus o nouă întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat constatarea prescripţiei achizitive pentru construcţii.

Prin cererea de la fila 78 dosar pârâta .. a solicitat completarea masei succesorale cu suprafaţa de 3600 m.p. înserat în T.P. 76393/1993, teren deţinut de S.C. …S.A. Oneşti, pe care a chemat-o în judecată în calitate de terţ detentor.

În cauză s-au administrat probele cu acte, martori, interogatorii, expertiză tehnică, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La decesul lui de cujus …(fostă marţafoi), survenit la data de 27.01,1949, au rămas ca moştenitori legali cu vocaţie succesorală ..(decedat la data de 25.08.1949) în calitate de soţ supravieţuitor şi ….(decedat la 17.05.2004) în calitate de descendent gradul I, fiu.

Masa succesorală se compune din suprafaţa de 386 m.p. teren situat în satul ….

Cota de partajat va fi de ? pentru soţul supravieţuitor şi ? pentru descendent.

La decesul lui de cujus …,survenit la data de 25.08.1989, au rămas ca moştenitori legali cu vocaţie succesorală … (decedată la data de 6.05.2007), în calitate de soţie supravieţuitoare, …, ……., ….(decedat la data de 17.05.2004) în calitate de descendenţi gradul I, fiică şi fii.

Masa succesorală se compune din: suprafaţa de 448 m.p. teren intravilan, situat în satul Hârja; suprafaţa de 658 m.p. teren arabil, situat în pct. „Ţarna Hîrjei”, sat Hîrja; suprafaţa de 3580 m.p. fâneţe, situat în sat Hîrja, la pct. Curături; suprafaţa de 5385 m.p. fâneţe, situat în satul Hîrja, pct.”Fesca Sus”; suprafaţa de 4100 m.p. fâneţe situat în satul Hîrja, pct. Dealul Vadului; suprafaţa de 3222 m.p. fâneţe situat în satul Hîrja; cota de ? de la succesiunea …(fostă Marţafoi).

Cotele de partajat vor fi de ? pentru soţia supravieţuitoare şi câte 1/3 din restul de ? pentru fiecare descendent, tulpina Cristea Gheorghe(Cristea Madelona Dorina, Belu Cristea Corina, Cornu Lavinia) care vor rămâne în indiviziune.

La decesul lui de cujus .., survenit la data de 6.05.2007, au rămas ca moştenitori legali cu vocaţie succesorală …, .., …, în calitate de descendenţi gradul I, fiice şi fiu.

Masa succesorală se compune din: cota de ? din succesiunea .; suprafaţa de 429 m.p. teren arabil, situat în satul Hîrja; suprafaţa de 304 m.p. teren arabil situat în satul Hîrja; suprafaţa de 3600 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei Bogdăneşti T-4 P-14/9; suprafaţa de 1146 m.p. teren arabil, situat în satul Hîrja, pct. Ţarna; suprafaţa de 389 m.p. teren arabil situat în satul Hîrja, pct. Ţarna Hîrjei; suprafaţa de 3000 m.p. fâneţe situat în satul Hîrja, pct. „Dealul Boului” şi suprafaţa de 4000m.p.fâneţe situat în satul Hîrja, pct. Bolovanul.

Cota de partajat va fi de 1/3 pentru fiecare descendent.

În dosarul nr. 2881/270/2007 al Judecătoriei Oneşti a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 1463/12.05.2009 prin care:

– A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului ..

– A fost admisă acţiunea reclamantului …..

– Au fost admise cererile reconvenţionale formulate de pârâţii …., ., .., ….

– S-a dispus ieşirea părţilor din indiviziune, prin atribuire de loturi.

– A fost respins capătul de cerere privind constatarea prescripţiei achizitive, formulată de pârâtul ….

– Au fost acordate şi cheltuieli de judecată.

Hotărârea de mai sus a fost recurată de pârâtele .., …… şi .., iar prin decizia civilă nr. 391/R/30.04.2010 a Tribunalului Bacău, instanţa de control judiciar a admis recursul şi a casat în parte încheierea din data de 11.11.2008 şi sentinţa civilă recurată numai sub aspectul nepronunţării instanţei asupra cererilor reconvenţionale formulate de către … (fila 53) şi ……( fila 62 dosar fond) prin care s-a solicitat ieşirea din indiviziune după defuncta …… pentru cota de ? din imobilele construcţii şi după defunctul …. pentru cota de ? din imobilele construcţii şi suprafaţa de 600 m.p. teren aferent construcţiilor şi a trimis cauza spre rejudecare numai în aceste limite.

Ca să hotărască astfel, instanţa de recurs a reţinut că:

Prin cererea reconvenţională existentă la filele 52-54 dosar fond, pârâta …. a solicitat ieşirea din indiviziune de pe urma defunctei ……, decedată în anul 1948, precizându-se că din masa bunurilor succesorale fac parte următoarele: ? dintr-o casă cu două camere şi sală; ? dintr-un grajd cu trei încăperi, ? din două bucătării din lemn; ? din mici dependinţe, construcţii situate pe suprafaţa de 600 m.p. teren ce a aparţinut defunctului ….. primit zestre de la părinţii săi.

S-a solicitat de asemenea ieşirea din indiviziune şi după defunctul ….. în ceea ce priveşte cealaltă cotă de ? din construcţiile menţionate anterior şi în ceea ce priveşte drepturile succesorale cuvenite de pe urma defunctei …….

Prin cererea reconvenţională formulată de pârâta ….. (fila 61 dosar fond) s-a solicitat ieşirea din indiviziune după defuncta …… şi după defunctul …… în ceea ce priveşte construcţiile.

Nici în considerentele încheierii din data de 11.11.2008 şi nici în dispozitivul acesteia, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra bunurilor solicitate (construcţii şi suprafaţa aferentă de 600 m.p.) a fi constatate ca făcând parte din masa succesorală rămasă la decesul lui …… şi ……., în sensul apartenenţei sau nu la succesiunile celor doi defuncţi.

De precizat este faptul că terenul în suprafaţă de 600 m.p., aferent construcţiilor, a fost individualizat de către expertul desemnat în cauză în cuprinsul schiţei nr. 1 la raportul de expertiză (fila 310 dosar fond) ca fiind suprafaţa de teren intravilan – curţi construcţii în suprafaţă măsurată de 463 m.p. cu următoarele vecinătăţi – D.N. 11, drum acces, Ţuţuianu Constantin, lotul nr. 1.

Nepronunţarea instanţei de fond asupra bunurilor menţionate anterior echivalează cu necercetarea fondului în ceea ce priveşte cererile formulate pe cale reconvenţională.

La rejudecare dosarul a fost înregistrat sub nr. 6127/270/2010.

În conformitate cu dispoziţiile art. 315 al. 1 Cod de procedură civilă, hotărârea instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului, iar conform alineatului al 3-lea, după casare, instanţa de fond va judeca din nou, ţinând seama de toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată.

Astfel, potrivit certificatului de moştenitor nr. 96/5.03.1990 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Oneşti (fila 8 dosar), la decesul lui de cujus ……, survenit la data de 25.08.1989, au rămas:

I. Cota parte de ? din locuinţă din lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din două camere, sală, grajd cu trei încăperi, acoperit cu azbociment, două bucătării acoperite cu tablă şi mici dependinţe, precum şi suprafaţa de 400 m.p. teren construcţie, imobile situate în com. …., învecinate cu Ţuţuianu Neculai, Ghiu Gheorghe, drumul satului ş.a.

II. Suprafaţa de 895 m.p. arabil în pct. Ţarnă, comuna Oituz.

III. Suprafaţa de 3580 m.p. fânaţ în pct. Curătură.

IV. Suprafaţa de 5370 m.p. fânaţ la pct. Fesca.

V. Suprafaţa de 5370 m.p. fânaţ la pct. Dealul Vadului.

VI. Suprafaţa de 358 m.p. arabil în satul Hîrja, com. Oituz, învecinat cu: Drînguleţ Vasile, Ciocan Vasile ş.a.

VII. Suprafaţa de 3222 m.p. fânaţ în satul Hîrja învecinat cu: Bejan Gheorghe, Leru Constantin ş.a.

Ca modalitate de dobândire, prin acelaşi certificat s-a reţinut că: Imobilele de mai sus au fost dobândite astfel: locuinţa prin construire din anul 1950 în timpul căsătoriei, iar terenurile prin înzestrare din 1949, cu ocazia căsătoriei de la părinţii săi ….. şi ….., stăpânind public, paşnic şi ca deplin proprietar fără a mai poseda acte de proprietate.

Cu toate acestea, pârâtele …., ….., ……, …. şi …… au susţinut şi au probat că imobilele construcţii susmenţionate au fost construite de defunctul ….. cu prima soţie ….

Au confirmat această stare de fapt martorii ……., ….., …., ….: … şi …..a şi-au construit o casă, care a ars imediat după plecarea nemţilor, în 1944, aşa cum au ars mai multe case din com. …., însă şi-au reconstruit casa, grajdul şi dependinţele, astfel că, la decesul ….. fostă ….., în luna ianuarie 1949, aceasta a fost depusă în casa nouă. Cu cea de-a doua soţie, ….., defunctul ……. s-a căsătorit la scurt timp, în luna februarie 1949 şi au locuit în casa, grajdul şi dependinţele reconstruite cu prima soţie, Sofia.

Conform art. 88 din legea nr. 36/1995, până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau a bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. În esenţă, deci, certificatul de moştenitor constituie un mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor, a cotei ce revine fiecărui moştenitor şi a compunerii masei succesorale. Acest mijloc de dovadă nu este însă absolut, putând fi combătut pe calea acţiunii în anulare de către cei care se consideră vinovaţi (art. 88 din legea nr. 36/1995).

Dar instanţa nu este sesizată cu o cerere în anulare a certificatului de moştenitor nr. 96/5.03.1990 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Oneşti sau constatare a nulităţii acestuia.

Într-adevăr, între moştenitorii prezenţi în faţa notarului care şi-au recunoscut reciproc calitatea de moştenitori, cotele de moştenire şi componenţa masei succesorale, realizând deci un acord de voinţe, certificatul de moştenitor are valoarea unei convenţii; de aceea, niciunul dintre aceşti moştenitori, inclusiv pârâta ……, nu poate combate elementele cuprinse în certificatul de moştenitor.

Fără îndoială, certificatul de moştenitor este susceptibil de a fi afectat de cauze de nulitate absolută, dar în lipsa unui capăt de cerere cu acest obiect, instanţa nu va depăşi limitele cererii cu care a fost învestită.

Întrucât, aşa cum s-a mai arătat, certificatul de moştenitor are valoarea unei convenţii, părţile trebuie să se supună principiului forţei obligatorii a actului juridic civil, întemeiat tocmai pe raţiunea care stă la baza textului legal care-l consacră expres: interesul general de a asigura stabilitate raporturilor juridice născute din acte juridice. Dacă părţile ar putea să nu ţină seama şi să nu se conformeze consimţământului dat, s-ar ajunge la o domnie a nesiguranţei în circuitul civil.

Nu în ultimul rând, consemnările din certificatul de moştenitor nr. 96/5.03.1990 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Oneşti vor sta la baza modificării încheierii din data de 11.11.2008 şi în virtutea imperativului moral al respectării cuvântului dat: în anul 1990, părţile prezenta în faţa notarului au consimţit la o anumită situaţie de fapt, care, la acest moment, nu va putea fi răsturnată.

Aşa fiind, în temeiul art. 6737 Cod de procedură civilă, se va dispune completarea încheierii din data de 11.11.2008 pronunţată în dosarul nr. 2881/270/2007 al Judecătoriei Oneşti, în sensul că se vor completa masele succesorale de pe urma defuncţilor ….. şi …… cu imobilele-construcţii şi cu terenul în suprafaţă de 463 m.p. (găsit la măsurători), aşa cum au fost menţionate în certificatul de moştenitor nr. nr. 96/5.03.1990 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Oneşti: construcţii, ca bunuri comune ale soţilor, şi terenul, ca bun propriu al defunctului …..

Se va numi un expert constructor care va întocmi şi lotizarea finală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D I S P U N E :

În baza art. 6737 Cod de procedură civilă completează încheierea din 11.11.2008, pronunţată în dosarul nr. 2881/270/2007 al Judecătoriei Oneşti, în sensul că:

II. Masa succesorală după defunctul ….. se completează cu:

– cota de ? din locuinţa de lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din două camere şi sală, grajd cu trei încăperi, acoperit cu azbest, două bucătării acoperite cu tablă, mici dependinţe, situate în …. ….., megieşite cu drumul de acces, DN 11, Ţuţuianu Constantin; cealaltă cotă de ? aparţine soţiei supravieţuitoare …..;

– suprafaţa de 463 m.p. teren, situat în ……, conform schiţei nr. 1 din Raportul de Expertiză Tehnică ing. Butnaru Mihai.

III. Masa succesorală după defuncta …… se completează cu:

– cota de ? din construcţiile de la succesiunea defunctului …, ca bunuri proprii.

Numeşte expert constructor, cu un onorariu de 700 lei, care va întocmi lucrarea finală. Pentru terenuri va avea în vedere Raportul de Expertiză Tehnică ing. Butnaru Mihai, inclusiv pentru evaluarea terenului în suprafaţă de 463 m.p.

Cu recurs odată cu fondul.

Termen fond: 30.11.2010. Vor fi citaţi pârâta ……. şi terţul detentor.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9.11.2010.

Etichete: