Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 7267/270/2010 – contestatie la executare –

Înreg. 10.11.2010

SENTINTA CIVILA NR. 3622

Sedinta publica din data de 14.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – ……….

Grefier – ……

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea …….în contradictoriu cu intimata Agentia ….., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns contestatoarea personal si consilier juridic …… reprezentând intimata.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Contestatoarea depune la dosar precizari la actiunea formulata, adeverinta nr. 3343/13.12.2010 eliberata de Colegiul Tehnic „Petru Poni” din care reiese faptul ca nu i s-a încheiat contract individual de munca, taxa judiciara de timbru în valoare de 19 lei si timbru judiciar în valoare de 0,50 lei. Precizeaza ca nu are alte probe de formulat decât înscrisurile de la dosar.

Consilier juridic …… depune la dosar copia cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj formulata de catre contestatoare. Nu are alte cereri.

Instanta, constatând ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Contestatoarea, având cuvântul, precizeaza ca a lucrat într-adevar dar a fost platita cu ora deoarece nu i s-a încheiat contract de munca. A fost la Oficiul Fortelor de munca unde a completat un formular dar nu i s-a spus ca se suprapun cotizatiile si a încasat ajutor de somaj doar 4 luni. Precizeaza ca nu are posibilitatea sa returneze banii.

Consilier juridic ……, având cuvântul, precizeaza ca orice solicitant care beneficiaza de ajutor de somaj în momentul în care se încadreaza este obligat sa anunte. Contestatia este netemeinica si nelegala, iar ca persoana fizica contestatoarea a avut contract de numire si a realizat venituri. Conform Legii 76/2002 indemnizatia de somaj este un venit de înlocuire a veniturilor care se pierd si potrivit art. 5 pct.4 pentru a beneficia de indemnizatia de somaj o persoana nu trebuie sa aiba loc de munca, nu trebuie sa realizeze venituri sau daca realizeaza venituri acestea sa nu depaseasca indicatorul de referinta. Solicita respingerea contestatiei.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca contestatoarea ….. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 517/28.06.2010 emisa de ……

În motivare contestatoarea arata ca nu a încheiat nici un contract individual de munca cu unitatea scolara.

Prin întâmpinarea depusa de intimata se solicita respingerea actiunii motivat de faptul ca contestatoarea a primit indemnizatie de somaj în mod nejustificat, pe o perioada de câteva luni în care s-a angajat ca profesor suplinitor.

Din actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele:

Contestatoarei i-a fost stabilit la data de 14.05.2008 dreptul la indemnizatie de somaj, conform Legii nr. 76/2002 completata si modificata, primind o indemnizatie lunara în cuantum de 484 lei.

Ulterior cuantumul indemnizatiei de somaj s-a modificat, astfel ca contestatoarea a primit aceasta indemnizatie corespunzator cu modificarile intervenite. Deoarece aceasta nu a anuntat ca s-a angajat, a primit indemnizatie de somaj si pe perioada în care avea calitate de salariat la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, dupa cum urmeaza:

– oct. 2008 – 436 lei (corespunzator a 25 zile)

– nov. 2008 – 514 lei

– dec. 2008 – 514 lei

– ian. 2009 – aprilie 2009 – 559×4 luni= 2236 lei

– mai 2009 – 229 lei (pâna pe data de 14). Total 3929 lei.

Asa cum s-a aratat mai sus contestatoarea a fost angajata ca profesor suplinitor calificat la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onesti, situatie ce rezulta si din adresele nr. 97/2008 respectiv 651/2009, emise de acest colegiu.

Conform art. 5 pct.IV lit.c coroborat cu art. 17 si 34 lit.b din Legea nr. 76/2002 pentru a beneficia de indemnizatie de somaj o persoana nu trebuie sa aiba loc de munca sau venituri.

Conform art. 41 din Legea 76/2002 persoana care nu are loc de munca si beneficiaza de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeaza trebuie sa declare acest fapt la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru a se sista plata indemnizatiei de somaj, ceea ce contestatoarea nu a facut.

Daca contestatoarea a prestat o activitate ca suplinitor este evident ca a existat un raport de munca materializat fie prin contract fie prin decizie de numire pe post, or conform art. 16 Codul muncii chiar în cazul în care un contract nu s-a încheiat în forma scrisa se considera ca el a fost încheiat prin consimtamântul partilor pe perioada nedeterminata.

Asa fiind nu poate fi primita apararea contestatoarei. De altfel, aceasta se apara invocând o nelegalitate si anume faptul ca a lucrat într-o institutie fara acte legale.

Concluzionând, contestatoarea a primit cu titlu necuvenit indemnizatie de somaj si este datoare sa restituie aceste sume, motiv pentru care decizia nr. 517/28.06.2010 privind recuperarea sumei de 3929 lei este întemeiata si urmeaza a fi respinsa contestatie.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea contestatoarei ……., domiciliata în ……., judetul Bacau în contradictoriu cu …., cu sediul în …….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 14.12.2010.

Etichete: