Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr.8158/270/2010 contestatie la executare

Înreg. la 23.12.2010

SENTINTA CIVILA NR.299

Sedinta publica din data de 31 ianuarie 2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ..

Grefier – .

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovate de contestatoarea S.C ….., cu sediul în …… împotriva intimatilor S……, cu sediul în …..si BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC ……, cu sediul în … , având ca obiect contestatie la executare.

La primul apel nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Cauza a fost lasata la a doua strigare, la sfârsitul sedintei de judecata.

La a doua strigare a cauzei au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca s-a solicitat de catre contestatoare judecarea cauzei si în lipsa prin cererea de chemare în judecata, s-a pus în vedere contestatoarei prin reprezentant sa depuna la dosar dovada ca este reprezentantul societatii si sa achite 579,7 lei reprezentând cautiune pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Instanta având în vedere ca s-a solicitat de catre contestatoare prin cererea de chemare în judecata judecarea cauzei si în lipsa, constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 8158/23.12.2010 contestatoarea …. a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii …..si BEJ ……., solicitând anularea executarii silite precum si a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 234/2010 al BEJ ……, anularea titlului executoriu, suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei, obligarea la plata cheltuielilor de judecata si restituirea taxei judiciare de timbru.

În motivarea în fapt a acestei contestatii contestatoarea a aratat, în esenta, ca executarea împotriva sa a fost începuta în baza unui titlu executoriu bilet la ordin, însa a primit o notificare de la creditoare prin care a fost înstiintata ca trebuie sa plateasca si penalitati de întârziere, desi aceste penalitati nu sunt cuprinse în biletul la ordin, nefiind asadar o creanta, lichida si exigibila. De asemenea contestatoarea arata ca nu pot fi considerate cheltuieli de executare onorarii si alte sume care nu au fost avansate de catre creditoare, neputând sta la baza întocmirii unui titlu executoriu cum este procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare. Contestatoarea a solicitat si suspendarea executarii silite deoarece s-a început procedura de vânzare la licitatie a imobilului proprietatea avalistului, imobil care este singura proprietate a avalistului în care acesta locuieste împreuna cu familia.

Contestatia este motivata în drept pe dispozitiile art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila si art. 403 alin. 1.

Cererea este depusa însotita de înscrisuri în fotocopie.

Cererea este legal timbrata cu taxa de timbru în cuantum de 204 lei si timbru judiciar de 1 leu.

Intimata SC …. SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nelegala si netemeinica, motivat de faptul ca între parti s-au derulat relatii comerciale în temeiul unui contract semnat de ambele parti, obligatia de plata fiind garantata cu un bilet la ordin în alb pe care ulterior creditoarea l-a completat cu suma debit restanta si penalitatile aferente calculate conform dispozitiilor contractuale, bilet la ordin care însa a fost refuzat la plata. A mai aratat intimata ca debitoarea a achitat la diferite intervale de timp anumite sume din debit, însa la data punerii în executare silita a biletului la ordin debitul restant era de 3759,22 lei la care se adauga penalitatile ce decurg din contract. Solicita si respingerea cererii de suspendare a executarii pentru neplata cautiunii, iar pe fond, pentru ca acest capat de cerere nu este argumentat juridic.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Creditoarea si debitoarea au încheiat contractul de furnizare marfa inclusiv cartele valorice electronice înregistrat sub nr. 8235/24.11.2009, iar pentru garantarea obligatiei de plata a contravalorii marfii vândute debitoarea a predat în data de 26.11.2009 un bilet la ordin avalizat seria BTRL3BT 854270, în alb, asa cum rezulta din anexa 1 – v3 (fila 32), anexa ce face parte integranta din contract, si care este semnata si de catre debitoarea contestatoare.

Debitoarea nu a achitat contravaloarea facturilor restante, motiv pentru care creditoarea a introdus la plata biletul la ordin mentionat anterior la data de 26.05.2010, însa a fost refuzat la plata.

Valoarea înscrisa în biletul la ordin este de 6557,10 lei, din care, precizeaza creditoarea, 4159,22 lei debit si 2397,88 lei penalitati de întârziere calculate conform clauzelor contractuale.

Situatia facturilor restante, în valoare totala de 4159,22 lei, se afla atasata la fila 35 dosar, fiind precizata si data scadentei fiecarei facturi.

Creditoarea a solicitat declansarea procedurii de punere în executare a biletului la ordin, formându-se dosarul de executare nr. 234/2010.

Motivul invocat de debitoare în cadrul acestei contestatii este acela ca creditoarea a solicitat si obligarea debitoarei la plata sumei de 5826,21 lei reprezentând penalitati contractuale de întârziere, însa titlul executoriu pus în executare este biletul la ordin si nu contractul încheiat între parti. Instanta nu poate retine acest motiv invocat de debitoare având în vedere ca din procesul verbal de constatare din 7.12.2010 întocmit de executorul judecatoresc (fila 5) rezulta clar ca suma reprezentând penalitatile nu poate fi încasata de creditoare în baza titlului executoriu bilet la ordin în temeiul caruia s-a declansat executarea silita, urmând ca executarea silita sa continue pentru suma cuprinsa în biletul la ordin din care scade suma achitata de catre debitoare.

Debitoarea contesta si legalitatea biletului la ordin însa nu invoca nici un motiv de nelegalitate a acestuia.

În ceea ce priveste sustinerea contestatoarei ca nu trebuie incluse în cheltuielile de executare onorariul executorului, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 3717 alin. 2 Cod proc civ „cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt în sarcina debitorului urmarit”, o astfel de cheltuiala fiind si onorariul executorului judecatoresc în lumina dispozitiilor art. 37 din Legea nr. 188/2000, care prevede la alin. 1 ca „executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii”.

Având în vedere aceste considerente, instanta va respinge prezenta contestatie le executare.

Privitor la cererea de suspendare a executarii silite, instanta, având în vedere solutia pronuntata în contestatia la executare, va respinge aceasta cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea …., cu sediul în …. împotriva intimatilor S….., cu sediul în ….j si BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC …., cu sediul în …..

Respinge cererea privind suspendarea executarii silite în dosarul de executare nr.234/2010 al BEJ ….

Respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor de judecata si de restituire a taxei judiciare de timbru.

Definitiva.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 31.01.2011.

Etichete: