Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 75/270/2011 contestatie executare

Înreg. la 06.01.2011

SENTINTA CIVILA NR.499

Sedinta publica din data de 14 februarie 2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – …

Grefier – ….

Astazi a avut loc pronuntarea în dosarul civil nr.75/270/2011, promovat de contestatoarea …. domiciliata în ….. împotriva intimatei ….. , cu sediul în ……. , având ca obiect contestatie executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura de citare este legal îndeplinita.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 14 februarie 2011 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra prezentei contestatii, constata :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 75 din 06.01.2011 contestatoarea …… a solicitat în contradictoriu cu intimata ….. contestatie la titlul executoriu nr. 1315/31.12.2010 emis de intimata în baza somatiei nr. 254/31.12.2010.

În motivarea în fapt contestatoarea a aratat ca titlul executoriu a fost emis pentru neplata contributiei pentru asigurari sociale de sanatate pentru veniturile obtinute din activitati independente aferente anului 2005, perioada în care a fost angajata la SC …… SRL, societate care a calculat si virat la buget atât contributia din partea salariatului cât si a angajatorului, iar în anul 2005 erau în vigoarea prevederile OUG 150/2002 care nu impun cumularea veniturilor obtinute în vederea platii contributiei de sanatate, obligativitatea platii contributiei asupra tuturor veniturilor obtinute fiind introdusa în 2006 prin Legea nr. 95/2006 în baza careia s-a emis de altfel si decizia de impunere pe anul 2005, desi legea nu era în vigoare în anul mentionat. Un alt motiv invocat de catre contestatoare este acela ca din anul 2005 pâna în 2010 nu a primit nici o adresa din partea ….. prin care sa fie înstiintata de existenta acestor obligatii de plata pentru a avea posibilitatea sa-si plateasca contributiile fara penalitati si dobânzi, considerând ca i-a fost încalcat dreptul de a fi informata conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 95/2006.

Cererea a fost motivata în drept pe dispozitiile OUG 105/2002 si Legii nr. 95/2006.

Cererea a fost depusa însotita de înscrisuri în fotocopie.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în cuantum de 52 de lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Intimata, legal citata, a formulat si depus întâmpinare (fila 12) prin care a sustinut ca aceasta contestatie, fiind împotriva unui act administrativ fiscal, este de competenta instantei de contencios administrativ, sustinere interpretata de instanta ca exceptie a necompetentei materiale a acestei instante; pe fond intimata a solicitat respingerea contestatiei având în vedere faptul ca decizia de impunere a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale în materie, invocând dispozitii din Legea nr. 95/2006, Ordinul 617/2007, deciziile Curtii Constitutionale nr. 705/2007 si nr. 1304/2009.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin decizia de impunere nr. 26740/15.12.2010 (fila 19) emisa de intimata s-a stabilit cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata la veniturile obtinute din activitati independente în sarcina debitoarei contestatoare ca fiind suma de 510 lei din care suma de 276 lei reprezinta contributia pentru asigurari sociale de sanatate, iar suma de 234 lei reprezinta accesorii (majorari de întârziere).

În baza acestei decizii de impunere intimata a emis titlul executoriu nr. 1315/31.12.2010 (fila 23), iar în baza acestui titlu executoriu a fost emisa somatia nr. 254/31.12.2010 prin care contestatoarea a fost somata sa achite suma debit în termen de 15 zile de la primirea somatiei, în caz contrar urmând a se trece la procedura executarii silite.

Singura aparare a contestatoarei este aceea ca aceasta nu datora contributie la bugetul asigurarilor sociale de sanatate pentru anul fiscal 2005 pentru veniturile obtinute din activitati independente, având în vedere ca în acel an a platit asemenea contributie raportat la salariul realizat, obtinând venituri din salarii, fiind incidente prevederile OUG 150/2002 si nu cele ale Legii nr. 950/2006, aceasta din urma neputând fi aplicata retroactiv.

Într-adevar, instanta retine ca în mod corect trebuie aplicate prevederile legii în vigoare în anul pentru care s-a stabilit obligatia platii contributiei, fiind bine cunoscut principiul neretroactivitatii legii. Astfel, analizând dispozitiile art. 51 alin. 2 din OUG 150/2002, în vigoare în anul 2005, instanta retine ca „Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:

a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii liberale sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente;

c) veniturilor din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se încadreaza la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a) – d).”

Interpretând acest text de lege, nu rezulta ca achitarea contributiei aferente veniturilor din salarii exclude obligatia platii contributiei aferente veniturilor obtinute din activitati independente. Doar în cazul veniturilor prevazute la lit. e din textul legal citat se plateste contributia aferenta numai în cazul în care nu se realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a-d, pentru veniturile de la lit. a si b existând obligatia legala de a plati contributia în cuantumul prevazut pentru ambele categorii de venituri.

Instanta considera ca faptul de a mentiona în titlul executoriu si în somatie prevederi din legea actuala, nr. 95/2006, nu reprezinta un viciu de executare având în vedere ca pe fondul stabilirii obligatiei de plata aceasta exista si în anul pentru care s-a calculat contributia. În situatia în care contestatoarea nu a declarat veniturile realizate din activitati independente, în mod corect a procedat intimata solicitând datele respective de la ANAF, în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Instanta nu poate retine nici sustinerea contestatoarei ca nu a fost informata de intimata conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 95/2006, asupra nivelului de contributie si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale, ca fiind un motiv de contestatie la executare, eventuala nerespectare a intimatei a acestei obligatii legale nefiind de natura a duce la nulitatea titlului executoriu sau a vreunui act de executare.

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge prezenta contestatie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge contestatia formulata de contestatoarea ….. domiciliata în …. împotriva intimatei ……

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 16.02.2011.

Tags: