Top

Uzucapiune de la 10-20 de ani respinsa. Lipsa just titlu.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.04.2008 sub nr.1638/202/2008 , reclamanţii P. G ,V.C şi V . P, au solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii I. F şi I .Ş să se constate că au dobândit proprietatea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 177 m.p. situat în Călăraşi, prin uzucapiunea de 10 ani.

In motivarea acţiunii au arătat că prin actul autentificat sub numărul 4883/14.04.1993 au dobândit în cote de 1 proprietatea imobilului situat in str. Crângului ,nr.9, compus din casă de locuit şi teren in suprafaţă de 800 m.p. cu următorii vecini; E- str. Crângului,V –D. V,S- A . M şi N-C. G .

Mai arată că in realitate terenul aferent casei de locuit cu vecinătăţile menţionate este mai mare cu 177 m. p. aşa cum rezultă din măsurători.

Având în vedere că din anul 1993 şi până în prezent au figurat in evidenţele Primăriei Călăraşi cu suprafaţa de 1000 m.p. ,asupra căruia au exercitat o posesie utilă, paşnică şi continuă ,netulburaţi de nimeni ,au achitat taxele şi impozitele la zi ,solicită admiterea acţiunii .

În drept,se invocă dispoziţiile art.1847,1895,1897,c.pr.civ.

In dovedirea cererii au fost anexate următoarele înscrisuri: adresa nr.3911/1970 ,act de vânzare –cumpărare nr.14/22.feb.1968,act de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.4883/14.apr.1993 ,certificat de atestare fiscală ,plan de situaţie.

În cauză instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri,proba testimonială cu 2 martori,declaraţiile acestora fiind ataşate la dosarul cauzei,proba cu expertiza tehnică-imobiliară,raportul de expertiză fiind depus la dosarul cauzei (f.25-32).

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 14.04.1993 reclamanţii, au dobândit printr-un act de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.4883/14.04.1993 la Notariatul de Stat Judeţean Călăraşi de la pârâţi ,în cote de câte 1 fiecare, suprafaţa de 800p teren loc de casă împreună cu casa aflătoare pe acest teren construită din chirpici,învelită cu tablă , formată din 6 camere şi o verandă totul situat între vecinii E- str. Crângului,V – D V,S- A M i N-C.

Acest imobil fusese dobândit de pârâţi în baza certificatului de moştenitor 259/1967/D.S.259/1967 şi în baza actului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 14/1968 şi transcris sub numărul 7/1968 la Notariatul de Stat Călăraşi,act de vânzare –cumpărare prin care numiţii A T, AT. Nicolae,au vândut pârâţilor drepturile acestora de proprietate din suprafaţa totală de 1000mp situată în oraşul Călăraşi,

În drept, instanţa reţine faptul că uzucapiunea ,ca mod de dobândire a proprietăţii ,poate fi de două feluri: uzucapiunea de 30 de ani şi uzucapiunea de 10 până la 20 de ani,aceasta din urmă fiind reglementată de prevederile art.1895 C. civil , potrivit căruia: ” Cel ce câştigă cu bună-credinţă şi printr-o justă cauză un nemişcător determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dacă adevăratul proprietar locuieşte în circumscripţia tribunalului judeţean unde se află nemişcătorul, şi prin douăzeci de ani dacă locuieşte afară din acea circumscripţie.”

Din analiza textului de lege rezultă că pentru a opera această uzucapiune trebuie să fie îndeplinite cumulativ,următoarele condiţii: să existe o posesie utilă asupra lucrului ,posesia utilă să se întemeieze pe just titlu,posesia să dureze de la 10 până la 20 de ani, posesia să fie de bună credinţă.

Prin just titlu se înţelege potrivit prevederilor art. 1847 C. civil un act translativ de proprietate ,care provine de la altcineva decât proprietarul ,deci de la un non dominus .Just titlu este un act juridic translativ de proprietate ,adică o operaţiune juridică, un negotium ,care are ca scop să transfere proprietatea.

În speţa dedusă judecăţii ,reclamanţii solicită a se constata dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 10 ani asupra suprafeţei suplimentare de 177 mp, teren pe care aceştia o deţin în realitate apreciind că just titlul îl reprezintă actul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.4883/14.04.1993 la Notariatul de Stat Judeţean Călăraşi .

Actul prin care pârâţii,în calitate de proprietari,conform actului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 14/1968 şi transcris sub numărul 7/1968 la Notariatul de Stat Călăraşi,act de vânzare –cumpărare, au înstrăinat reclamanţilor P Ghşi Vâlcea Constanţa suprafaţa de 800 mp teren loc de casă împreună cu casa aflătoare pe acest teren construită din chirpici,învelită cu tablă ,formată din 6 camere şi o verandă totul situat între vecinii E- str. Crângului,V – D V,S- A M şi N- C Gh,constituie prin el însuşi un act valabil pentru transmiterea proprietăţii ,fiind suficient el însuşi să ducă la dobândirea proprietăţii ,fără să fie nevoie de trecerea timpului şi neputând fi asimilat unui just titlu ,în accepţiunea art. 1847 C. civil,întrucât provine de la adevăraţii proprietari.

Pentru suprafaţa suplimentară de 177 mp pe care aceştia o deţin în realitate conform raportului de expertiza topografică realizat în cauză şi declaraţiilor martorilor audiaţi ,reclamanţii nu deţin just titlu,asupra acestei suprafeţe exercitând o posesie fără titlu,motiv pentru care pentru a se constatat dobândirea dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra acestei suprafeţe de teren este necesar să se fi exercitat de reclamanţi o posesie utilă de 30 de ani.

Or,în cauză aceştia nu stăpânesc terenul decât de 10 ani de zile ,perioada în care au posedat nefiind suficientă pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

De subliniat faptul că aşa cum reiese din analiza documentelor depuse la dosarul cauzei ,pârâţii au înţeles să transfere reclamanţilor Pleşa Gheorghe şi Vâlcea Constanţa prin act de întreţinere numai suprafaţa de 800 mp din totalul de 1000 mp (din măsurători 977 mp) ,pe care îl deţineau conform actului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 14/1968 şi transcris sub numărul 7/1968 la Notariatul de Stat Călăraşi, păstrând pentru ei suprafaţa de 177 mp asupra căreia reclamanţii solicită a li se constata un drept de proprietate prin uzucapiune.

Nefiind îndeplinite una din condiţiile cumulative cerute de lege pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10 ani,instanţa nu va mai proceda la analiza îndeplinirii sau nu în cauză a celorlalte condiţii, şi va respinge acţiunea reclamanţilor ca neîntemeiată.

Etichete: