Top

Plângere contravenţională. Valoarea probatorie a planşei fotografice este diminuată şi de natura a exonera petentul de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa daca sunt încălcate prevederile art. pct. 3.5.1 din Norma de metrologie legală 021-05 NML „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)” care prevede ca o condiţie esenţială pentru valabilitatea aceteia a fi evidenţiată imaginea autovehiculului, din care să poată fi vizualizat numărul de înmatriculare al acestuia.

Prin sentinţa civilă nr. 405/15.05.2008, Judecătoria Lieşti a respins ca nefondată plângerea

formulată de petentul V.C., împotriva procesului verbal de contravenţie întocmit de către I.P.J.

Galaţi.

Instanţa de fond a reţinut că petentul a circulat cu viteza de 117 km/h. Din planşa

fotografică rezultă fără dubiu acest lucru.

Petentul a invocat nelegalitatea procesului verbal de constatare a contravenţiei motivat de

faptul că acesta nu conţine menţiunile prevăzute de pct. 3.5.1. din Norma de Metrologie Legală

NML 021-05 dar instanţa a reţinut că din probele administrate şi anume procesul verbal de

constatare a contravenţiei, copia buletinului de verificare metrologică a aparatului radar şi planşa

fotografică rezultă cu certitudine că acesta a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa, iar

plângerea formulată nu a fost dovedită cu nici o probă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs petentul.

S-a criticat soluţia primei instanţe pe motiv că instanţa de fond a apreciat greşit probatoriul

administrat.

Prin decizia civilă nr. 791/17.10.2008 Tribunalul Galaţi, analizând legalitatea sentinţei

recurate prin prisma motivelor invocate a constatat că recursul este fondat, a modificat sentinţa

civilă recurată şi în rejudecare a admis plângerea formulată de către petent.

S-a reţinut că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre nelegală, reţinând vinovăţia petentului

şi respingând ca nefondată plângerea contravenţională. Din planşa foto existentă la dosarul instanţei

de fond nu se putea vedea imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de

înmatriculare al acestuia, proba ce nu a fost avută în vedere la pronunţarea hotărârii recurate.

Etichete: