Top

DISP.ART.242 PCT.1 ALIN.2 C.P.C. PREVEDE UN CAZ DE SUSPENDARE A CAUZEI OBLIGATORIU.

DREPT CONTRAVENŢIONAL

Dosar nr. 1586/324/2008

Sentinţa civilă nr. 1149/4.06.2008

DISP.ART.242 PCT.1 ALIN.2 C.P.C. PREVEDE UN CAZ DE

SUSPENDARE A CAUZEI OBLIGATORIU.

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tecuci la

nr.1586/324/2008 petentul L.M. a solicitat anularea procesului verbal de

constatare şi sancţionarea contravenţiei seria CC nr.0096215/2008.

Prin procesul verbal a cărui anulare o cere, petentul a fost

sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 200 lei pentru

contravenţia prev. de art.120 alin.1 lit.i din HG nr.139/2006.

S-a reţinut că la data de 08.05.2008, contravenientul a

condus autovehiculul Dacia nr.1520 JCA pe DE 581 din direcţia Cosmeşti

către Tecuci, depăşind autovehicul nr.VS-12-UNG pe linia continuă.

Petentul a susţinut prin plângerea sa că a depăşit pe linia

întreruptă.

Prin sentinţa civilă nr.1149/4.06.2008 Judecătoria Tecuci a

respins plângerea, ca nefondată.

S-a reţinut în motivarea hotărârii că petentul nu a combătut

cu nicio probă situaţia de fapt reţinută în procesul verbal de contravenţie.

Impotriva acestei hotărâri,a declarat recurs petentul L.M.,

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că la data rămânerii

cauzei în pronunţare, părţile au lipsit, nefiind solicitată judecarea cauzei în

lipsă, conform disp.art.242 C.p.c. şi în acest mod, prin trecerea la judecarea

cauzei, i s-a încălcat dreptul la apărare.

Prin decizia civilă nr.906/2008 a tribunalului Galaţi s-a admis

recursul şi s-a casat sentinţa civilă nr.1149/2008 a Judecătoriei Tecuci

dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

La data de 04.06.2008, instanţa a rămas în pronunţare şi a

soluţionat plângerea deşi niciuna din părţi nu s-a prezentat la judecarea

cauzei şi nici nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa de recurs a reţinut că, instanţa de fond era obligată

să suspende cauza întrucât art.242 pct.1 alin.2 C.p.c. prevede un caz de

suspendare a cauzei obligatoriu, fiind vorba de o normă cu caracter imperativ

şi nu dispozitiv.

S-a mai reţinut că s-a încălcat petentului dreptul la apărare,

fiind încălcat astfel şi principiul contradictorialităţii.

Tags: