Top

CONTRAVENŢII. ÎNCHEIEREA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIEI ÎN LIPSA CONTRAVENIENTULUI ŞI A UNUI MARTOR CARE SĂ ATESTE ACEST ASPECT. NULITATE ABSOLUTĂ. CONDIŢII.

Prin sentinţa civilă nr.2825/6 mai 2005 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosar nr.337/2005 s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petenta SC M. SRL Galaţi împotriva procesului-verbal de contravenţie nr.0901696/7.12.2004 încheiat de agentul constatator din cadrul I.T.M Brăila.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal menţionat s-a aplicat petentei amenda totală de 65.000.000 lei din care 45.000.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.16 lit.a din Legea nr.130/1999 şi 20.000.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.276 al.1 lit.a din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, constatându-se în fapt că:

1) petenta-contravenientă a refuzat să pună la dispoziţia organului de control al.ITM Brăila, documentele solicitate prin înştiinţarea de control nr.5601/23.11.2004; data săvârşirii faptei 24.11.2004, ora 9,00, la punctul de lucru din Brăila, şos.B.

2) petenta-contravenientă a primit la muncă pe numita D. V. fără a-i întocmi contract individual de muncă; data săvârşirii faptei 20.11.2004, locul săvârşirii faptei – magazin alimentar Brăila, şos.B.

3) petenta-contravenientă a primit la muncă pe numita P.A.M. fără a întocmi contract individual de muncă; data săvârşirii faptei – magazin alimentar Brăila. Şos.B.

In procesul-verbal de contravenţie depus în copie s-a consemnat că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat la sediul agentului constatator la orele 19,00, fără martori deoarece nu erau de faţă martori care să nu fie agenţi constatatori.

Prin plângerea formulată petenta a învederat instanţei, prin reprezentantul său legal N.F.V. că la data când a fost convocat la sediul agentului constatator a fost plecat din localitate în urma unui deces din familie, fapt dovedit cu copiile de pe certificatul de deces a numitului N.A. şi bilete CFR, iar numita L.M. în calitate de şef punct de lucru Brăila nu s-a putut prezenta din motive medicale, fiind internată în urma unui preinfarct, fapt dovedit cu actele medicale depuse în copie.

Prin aceeaşi plângere petenta mai precizază că a încheiat contracte individuale de muncă cu numitele D.V. şi P.A.M. încă de la 18.11.2004 şi respectiv 22.11.2004, date la care au fost şi depuse la ITM Galaţi şi înregistrate în evidenţele contabile pe state de plată, solicitând în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea avertismentului.

Prin precizările depuse la dosar la data de 17.03.2005 petenta a mai solicitat să se constate că nu s-au respectat disp.art.19 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prin încheierea procesului-verbal de contravenţie fără un martor, motiv pentru care a solicitat anularea acestuia.

Prin precizările depuse la dosar, agentul constatator a învederat instanţei că susţinerile petentei privind faptul că avea încheiate contracte de muncă nu sunt adevărate fapt dovedit cu declaraţiile numitelor D.V. şi P.A.M., date la data de 23.11.2004, anexate în copie la dosar, iar lipsa martorului la încheierea procesului-verbal chiar şi în lipsa contravenientului nu constituie motiv de nulitate, dacă potrivit art.19 al.3 din O.G.nr.2/2001 în cuprinsul procesului s-au consemnat motivele care au dus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Verificând legalitatea procesului-verbal de contravenţie sus menţionat, instanţa va constata că acesta a fost legal întocmit şi face dovada deplină a datelor consemnate în el până la proba contrară deoarece lipsa martorului la încheierea procesului-verbal chiar şi în lipsa contravenientului nu constituie motiv de nulitate, dacă potrivit art.19 al.3 din O.G.nr.2/2001 în cuprinsul procesului s-au consemnat motivele care au dus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Susţinerile petentei referitoare la imposibilitatea de a se prezenta la solicitarea agentului constatator nu sunt reale deoarece din certificatul de deces al defunctului N.A., ruda reprezentantului societăţii, rezultă că acesta a murit la Galaţi şi avea posibilitatea de a se prezenta, domiciliul defunctului fiind în str.R., jud.G., unde se află şi sediul declarat al petentei.

Petenta a depus în copie contractele de muncă ale numitelor D.V. şi P.A.M., contracte în care se menţionează ca dată a încheierii 18.11.2004 şi respectiv 22.11.2004, dar contractele sunt înregistrate la contravenţie la data de 14.12.2004 către petentă prin poştă (aşa cum rezultă din ştampila poştei de pe plicul anexat în copie) şi mult peste termenul de 5 zile prev.de art.9 al.2 din Legea nr.130/1999.

In consecinţă instanţa a constatat că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie contestat corespunde realităţii iar faptele aşa cum au fost reţinute întrunesc elementele contravenţiei prev.de art.16 lit.a din Legea nr.130/1999 – refuzul petentei de a prezenta documentele organelor de control ale agentului constatator şi ale contravenţiei prev.de art.276 al.1 lit.d teza I din Legea nr.53/2003, în sensul că nu avea întocmite contractele individuale de muncă pentru cele două persoane numite în procesul-verbal, respectiv D.V. şi P.A.M. aspect dovedit cu declaraţiile date de aceste persoane la data de 23.11.2004; de altfel se poate observa că semnăturile acestora din contractele individuale de muncă depuse în copie nu corespund cu cele din declaraţiile date în faţa reprezentantului agentului constatator.

Pentru considerentele expuse mai sus instanţa a constatat că plângerea formulată de petenta SC M. SRL Galaţi nu este fondată şi a respins-o ca atare.

Impotriva acestei sentinţe, în termen legal a formulat recurs petenta SC M. SRL Galaţi, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

S-a precizat că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că procesul-verbal de contravenţie a fost legal întocmit şi că situaţia de fapt corespunde realităţii, întrucât agentul constatator nu a respectat disp.art.19 din O.G.nr.2/2001.

Recurenta a arătat că la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie reprezentantul societăţii nu se afla în localitate iar instanţa de fond şi-a format convingerea numai pe baza declaraţiilor date de cele două angajate în faţa agentului constatator, fără a fi audiate în condiţii procedurale. La data controlului existau încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, conform disp.art.16 din Codul Muncii şi art.1 al.2 din Legea nr.130/1999.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, dar şi din oficiu potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, tribunalul constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit disp.art.19 al.1 şi 3 din O.G. nr.2/2001, aprobată prin Legea nr.180/2002, în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre astfel de împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

In acest sens, tribunalul reţine în cauză că procesul-verbal nr.0901696/7.12.2004 a fost încheiat în lipsa reprezentantului societăţii contraveniente, la sediul I.T.M. Brăila, orele 19, fiind consemnată împrejurarea că nu erau martori care să nu aibă calitatea de agenţi constatatori.

Faptele sancţionate au fost constatate însă în urma controlului efectuat la sediul SC M. SRL Galaţi la data de 23.11.2004, astfel încheierea procesului-verbal după aproximativ două săptămâni, în afara orelor de program şi în lipsa unui martor care să ateste lipsa contravenientului reprezintă o încălcare a dispoziţiilor exprese ale art.19 din O.G.nr.2/2001.

Motivul menţionat de agentul constatator nu este pertinent şi nu denotă imposibilitatea obiectivă a confirmării către un martor imparţial a situaţiei reţinute.

Scopul legii este de a asigura o protecţie efectivă a drepturilor contravenientului sancţionat în lipsă, în vederea evitării arbitrariului.

Faţă de considerentele expuse, tribunalul constată că procesul-verbal de contravenţie contestat este nelegal, producând petentei o vătămare sancţionată cu nulitate.

In consecinţă, instanţa a apreciat că motivele de recurs invocate în acest sens sunt întemeiate, fără a se mai impune analizarea fondului cauzei.

În consecinţă potrivit disp.art.312 al.2 şi 3 Cod procedură civilă tribunalul a admis ca fondat recursul declarat de recurenta SC M. SRL Galaţi, a modificat sentinţa atacată iar în rejudecare a admis plângerea şi a anulat procesul-verbal de contravenţie.

Etichete: