Top

Contract de mandat. Condiţii de încetare în caz de deces al mandatarului. Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat, mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori.

Vasilache Dumitrache, Vasilache Virgil şi Dragomir Gabriela, în calitate de moştenitori legali ai defunctei Vasilache Maria au formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 564/R/21.06.2006 a Curţii de Apel Galaţi.

În motivarea cererii arată că, Curtea de Apel a soluţionat cauza la data de 22.06.2006. În această cauză figura ca parte în proces Vasilache Maria care decedase la data de 13.06.2006, astfel că instanţa de recurs nu a dispus introducerea în cauză a moştenitorilor .

Mai invocă faptul că instanţa nu a procedat la stabilirea corectă a calităţii procesuale a părţilor şi în ce calitate vin la moştenire, soluţionând recursul, instanţa a supus analizei doar aspecte procedurale fără a antama fondul cauzei prin prisma motivelor de recurs.

Curtea a reţinut contestaţia nefondată pentru următoarele considerente;

Potrivit dispoziţiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ. hotărârile pot fi atacate cu contestaţie în anulare când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost legal îndeplinită potrivit cerinţelor legii.

Defuncta Vasilache Maria, în dosarul nr. 1661/44/2006 a avut calitatea de recurentă. La termenul când au avut loc dezbaterile în fond 21.06.2006, partea legal citată a fost reprezentată de avocat ales, conform împuternicirii avocaţiale, încheiate în baza contractului de asistenţă juridică nr. 26/2006.

Conform dispoziţiilor art. 89 alin. 2 C.proc.civ. înfăţişarea părţii în instanţă, în persoană sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedură.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 C. proc. civ. mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat, mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori.

Cum contestatorii, moştenitori ai defunctei Vasilache Maria, nu au făcut dovada că au retras mandatul avocatului ales, reţine că la termenul la care au avut loc dezbaterile în fond procedura de citare a fost legal îndeplinită în conformitate cu dispoziţiile legale menţionate.

Etichete: