Top

Îndeplinirea condiţiilor pentru înmânarea actului de procedură, respectiv a comunicării hotărârii judecătoreşti pentru exercitarea căii de atac, conform dispoziţiilor art. 100 C.proc.civ.

Recurentul a formulat recurs şi o cerere de repunere în termenul de recurs, susţinând că a fost în imposibilitatea de a respecta termenul legal de 15 zile de declarare a recursului întrucât hotărârea instanţei de apel i-a fost în mod nelegal comunicată prin afişare fără a se indica locul şi motivul afişării şi fără a se încerca înmânarea acesteia unei persoane.

Curtea a constatat recursul declarat de pârât tardiv, iar cererea de repunere în termenul de recurs nefondată pentru următoarele motive:

Din dovada de primire şi procesul-verbal de predare din dosarul nr.1204/2006 al Tribunalului Galaţi rezultă că recurentului i-a fost comunicată decizia civilă nr.281/2006 la data de 30.06.2006, hotărârea fiind afişată pe uşa locuinţei destinatarului.

Contrar susţinerilor recurentului, pe dovada respectivă s-a făcut menţiunea (prin sublinierea rubricilor de pe formular) atât a locului afişării cât şi a motivului pentru care s-a procedat în acest mod, respectiv întrucât în ciuda investigaţiilor făcute nu s-a putut afla când destinatarul putea fi găsit la domiciliu.

Actul nu putea fi predat unei alte persoane decât destinatarul cu excepţia situaţiei în care la adresa acestuia ar fi fost găsită o rudă sau o altă persoană care locuieşte împreună cu el ori care îi primeşte în mod obişnuit corespondenţa. Cum la domiciliul recurentului nu a fost găsită nici o persoană, în mod corect s-a dispus afişarea actului pe uşa imobilului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie.

Cum comunicarea actelor şi afişarea acestora este o procedură reglementată în mod expres de lege şi cum în speţă aceasta a fost îndeplinită cu respectarea cerinţelor impuse de legiuitor, termenul de declarare a recursului urmează a fi calculat de la data afişării actului la uşa locuinţei pârâtului, dată de la care se consideră că acesta a luat cunoştinţă de conţinutul hotărârii.

Având în vedere că cererea de recurs a fost expediată de pârât la data de 26.07.2006, potrivit ştampilei de pe plicul ataşat la dosar, Curtea urmează a constata că termenul de 15 zile de declarare a recursului, prevăzut de art. 301 Cod procedură civilă a fost depăşit, astfel încât recursul urmează a fi respins ca tardiv.

Cererea de repunere în termenul de declarare a recursului este nefondată întrucât recurentul nu a făcut dovada existenţei unei împrejurări mai presus de voinţa sa, conform art. 103 Cod procedură civilă, care să-l fi pus în imposibilitatea de a declara recursul în termen.

Etichete: