Top

Condiţiile de validitate a contractului de antrepriză. Aplicarea regulilor de drept comun prev.de art.46 din Codul civil

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Brăila sub nr.6668/2005 reclamanta Artamon Nadia a chemat în judecată pe pârâtul Puşcaşu Gheorghe pentru a fi obligat la refacerea acoperişului de deasupra apartamentului proprietatea sa.

Reclamanta şi-a motivat cererea arătând că pârâtul i-a făcut o lucrare de acoperire a apartamentului necorespunzătoare din punct de vedere tehnic. A mai susţinut că a formulat şi plângere penală, care a fost respinsă.

În dovedirea acţiunii a depus rezoluţia nr.485/II/2/2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila prin care i s-a respins plângerea, adresa nr. 41939/22.11.2004 a Consiliului Local Brăila, rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale împotriva pârâtului, precum şi factura fiscală nr.3745620/06.07.2004 şi chitanţa nr.8111086/6.07.2004 emise pentru materiale de construcţie.

În termen legal reclamanta şi-a precizat şi şi-a întregit acţiunea, în sensul că a solicitat chemarea în judecată şi a pârâţilor SC Construct P&G SRL, Sîrghie Puiu, Bran Radu, Andone Ionel, Trache Stoian si Chelaru Dumitru pentru a fi obligaţi în solidar să efectueze lucrările de refacere a acoperişului, în conformitate cu memoriul tehnic si autorizaţia de construcţie în termen de o lună de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu plata de daune cominatorii de 5.000.000 lei ROL/zi de întârziere, cu posibilitatea transformării daunelor cominatorii în daune moratorii.

A susţinut că deoarece hidroizolaţia acoperişului apartamentului său s-a deteriorat puternic, a apelat la pârâta SC Construct P&G, unde administrator este pârâtul Puşcaşu Gheorghe. Acesta a acceptat executarea lucrării, pârâtul Sîrghie Puiu i-a facut un deviz, dar lucrarea executată nu a respectat proiectul.

Ulterior, reclamanta şi-a completat cererea, solicitând daune morale în valoare de 2.000.000.000 lei ROL.

Pârâtul Puşcaşu Gheorghe a depus întâmpinare prin care a invocat lipsa timbrajului şi lipsa calităţii sale procesuale pasive, deoarece lucrarea nu a fost executată de el, ci de alte persoane, după orele de program.

Pârâta SC Construct P&G SRL Brăila a invocat prin întâmpinare prematuritatea introducerii acţiunii şi faptul că este netimbrată, iar în concluziile scrise a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.11.2005, rectificată prin încheierea din data de 15.06.2006 şi neapelată, instanţa de fond a respins excepţia prematurităţii cererii şi a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Puşcaşu Gheorghe.

Judecătoria Brăila a soluţionat acţiunea prin sentinţa civilă nr.3393/15.06.2006, în sensul că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Puşcaşu Gheorghe, a admis în parte cererea formulată de reclamanta Artamon Nadia împotriva pârâţilor Sîrghie Puiu, Bran Radu, Andone Ionel, Trache Stoian, Chelaru Dumitru şi SC Construct P&G SRL Brăila, iar pârâţii Sîrghie Puiu, Bran Radu, Andone Ionel, Trache Stoian si Chelaru Dumitru au fost obligaţi în solidar să finalizeze lucrarea de execuţie a învelitorii blocului AF 1 situat in Brăila, str. Şcolilor nr.90, în dreptul apartamentului nr. 24, proprietatea reclamantei, conform expertizei tehnice ce face parte integrantă din hotărâre, sub sancţiunea daunelor cominatorii de 50 lei RON/zi, calculate de la 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea obligaţiei, cu materialele puse la dispoziţie de reclamantă.

De asemenea, a respins ca nefondată cererea îndreptată împotriva pârâtei SC Construct P&G SRL, a anulat ca netimbrat capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata sumei de 200.000 lei RON reprezentând daune morale şi a respins ca nefondată cererea privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentinţe reclamanta Artamon Nadia a declarat apel, criticând-o pentru faptul că instanţa s-a pronunţat asupra altui obiect decât cel al cererii cu care a fost investită, întrucât s-a solicitat ca pârâţii să efectueze lucrări de refacere, iar instanţa s-a pronunţat asupra unor lucrări de finalizare.

S-a mai susţinut că în mod greşit acţiunea formulată împotriva SC Construct P&G SRL a fost respinsă ca nefondată şi s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Puşcaşu Gheorghe, deoarece acesta din urmă a recunoscut că reclamanta s-a adresat societăţii al cărei director este pentru executarea lucrării, iar muncitorii care au executat lucrarea sunt angajaţii acestei societăţi.

Anterior primului termen de judecată apelanta a depus o cerere prin care a reiterat ultimul motiv de apel, arătând că nu se poate reţine că pârâţii au executat lucrarea în timpul liber, fără legătură cu activitatea societăţii, atât timp cât pârâtul Puşcaşu Gheorghe, directorul acesteia, a dat dispoziţie pârâtului Sîrghie Puiu să o ajute pe reclamantă.

Totodată, a completat motivele de apel, susţinând că sentinţa este nelegală şi netemeinică pentru faptul că respingerea ca nefondată a acţiunii faţă de SC Construct P&G SRL este în contradicţie cu cele menţionate în considerentele hotărârii şi pentru că dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii contradictorii, pe de o parte fiind admisă acţiunea faţă de SC Construct P&G SRL, iar apoi fiind respinsă faţă de aceeaşi pârâtă ca nefondată.

Prin decizia civilă nr.210/20.10.2006, Tribunalul Brăila a admis apelul, a anulat în tot sentinţa şi a reţinut procesul spre judecare.

Pentru a pronunţa această decizie s – au reţinut următoarele:

Aşa cum reiese din dispozitivul sentinţei apelate , instanţa de fond s-a pronunţat în mod contradictoriu asupra cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtei SC Construct P&G SRL Brăila,în sensul că a admis în parte cererea formulată de reclamantă împotriva unora dintre pârâţi, printre care şi SC Construct P&G SRL , iar continuarea dispozitivului a respins ca nefondată cererea îndreptată împotriva aceleiaşi pârâte.

Chiar din considerentele sentinţei reiese că soluţia pe care instanţa urma să o pronunţe cu privire la pârâta SC Construct P&G SRL Brăila era de respingere ca nefondată a cererii, faptul că dispozitivul hotărârii conţine dispoziţii contradictorii , constituie motiv de nulitate a sentinţei , deoarece face imposibilă executarea ei.

Ca urmare, motivul de apel invocat de reclamantă cu privire la acest aspect este fondat.

În plus, tribunalul a constatat că instanţa de fond nu a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive pe care pârâta SC Construct P&G SRL Brăila a invocat-o prin concluziile scrise.

În urma rejudecării s-a dat d.c. nr. 259/2006 a Tribunalului Brăila prin care s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Puşcaşu Gheorghe iar pe fond ceilalţi pârâţi – persoane fizice au fost obligaţi în solidar să finalizeze lucrarea de execuţie a învelitorii bl. AF1, în dreptul ap. 24 proprietatea reclamantei cu materialele puse la dispoziţie de aceasta şi conform raportului de expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Au fost obligaţi aceşti pârâţi şi la plata de daune cominatorii de 50 lei RON pentru fiecare zi de întârziere. S-a respins cererea faţă de SC Construct P&G SRL ca nefondată, ca şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a se pronunţa această decizie s-au reţinut următoarele:

Deoarece din cauza degradării hidroizolaţiei s-au produs infiltraţii la planşeul de peste etajul 4, al blocului reclamantei, toţi proprietarii de la acest etaj au comandat un proiect pentru realizarea unei şarpante de lemn şi învelitoare din tablă, pentru care s-a eliberat autorizaţia de construire nr.628/13.08.2003.

Conform proiectului şarpanta trebuia realizată unitar pe întreg tronsonul blocului, însă în realitate fiecare proprietar a executat independent şarpanta şi învelitoarea din plăci de azbociment ondulat şi nu din tablă, cum prevedea documentaţia.

Reclamanta a fost ultima care a demarat lucrarea, contractând în acest scop pe pârâtul Puşcaşu Gheorghe, administratorul societăţii de construcţii P&G SRL.

Pârâtul nu a fost de acord cu executarea lucrării de către societate, având contracte de construcţie mari pe diferite şantiere din ţară, însă la insistenţele reclamantei a dat dispoziţie pârâtului Sîrghie Puiu să o ajute.

Din coroborarea răspunsurilor date de pârâtul Sîrghie Puiu şi de reclamantă la interogatoriu rezultă că acest pârât a mers cu reclamanta şi au achiziţionat materiale în valoare de 20.000.000 lei ROL, lucrarea fiind executată de pârâţii Bran Radu, Andone Ionel, Tache Stoian si Chelaru Dumitru, angajaţi la SC Construct P&G SRL, după orele de program. Înainte de finalizarea lucrării reclamanta nu a fost de acord cu soluţia de îmbinare propusă de pârâţi, ci apreciind că lucrarea trebuia executată din azbociment, conform proiectului şi că era prea înaltă a propus o altă variantă de executare care, aşa cum reiese din răspunsurile pârâţilor la interogatoriu, era imposibil de realizat după părerea lor. Întrucât reclamanta a solicitat refacerea întregii lucrări, aceasta nu a mai fost terminată.

Faţă de cele arătate de pârâţi la interogatoriu şi de cele reţinute în rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale, nu reiese că pârâtul Puşcaşu Gheorghe, în calitate de persoană fizică, s-ar fi angajat să efectueze lucrarea sau că ar fi participat la efectuarea ei. Faptul că a fost contactat de către reclamantă în acest scop, în calitate de director al SC Construct P&G SRL, nu este de natură să atragă obligarea lui la efectuarea lucrării, întrucât nu a existat nici o convenţie între el şi reclamantă în acest sens.

În consecinţă, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de acest pârât.

Cu privire la acţiunea formulată împotriva pârâţilor Sîrghie Puiu, Bran Radu, Andone Ionel, Trache Stoian si Chelaru Dumitru, tribunalul a reţinut că aceştia au recunoscut la interogatoriu că s-au obligat să execute lucrarea, ceea ce dovedeşte existenţa relaţiilor contractuale cu reclamanta. Astfel, achiziţionarea de către pârâtul Sîrghie Puiu împreună cu reclamanta a materialelor necesare implică faptul că a avut acces la documentaţia de construire. Lucrarea a fost executată împreună cu ceilalţi pârâţi şi cu toate că nici Sîrghie Puiu, nici Andone Ionel şi nici Bran Radu nu au recunoscut la interogatoriu că ar fi primit bani de la reclamantă pentru lucrare, prin rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale s-a constatat că au primit 8.000.000 lei ce au fost împărţiţi între ei.

Ca urmare, sunt aplicabile dispoziţiile art.1073 Cod civil conform cărora creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, în caz contrar având dreptul la dezdăunare.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză rezultă că singura abatere de la proiect a fost aceea că acoperişul nu a fost din tablă, ci din plăci de azbociment. Potrivit răspunsurilor date de părţi la interogatoriu se reţine însă că abaterea nu este imputabilă pârâţilor, ci reclamantei care pretinde că în proiect era prevăzut azbociment, ceilalţi proprietari executându-şi partea de acoperiş tot din azbociment.

Drept consecinţă, ţinând seama şi de faptul că expertul a constatat că lucrarea nu trebuie refăcută, ci doar terminată prin executarea a încă unor operaţiuni, tribunalul a apreciat că nu este întemeiată cererea reclamantei privind obligarea pârâţilor la refacerea acoperişului, aceştia putând fi obligaţi doar la finalizarea lucrării.

Întrucât art.1075 Cod civil prevede că orice obligaţie de a face se schimbă în dezdăunări în caz de neexecutare din partea debitorului, tribunalul a obligat în solidar pe pârâţii Sîrghie Puiu, Bran Radu, Andone Ionel, Trache Stoian si Chelaru Dumitru la plata de daune cominatorii în cazul în care nu vor executa lucrarea în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

S-a respins acţiunea faţă de SC Construct P&G SRL suma de 19.000.000 lei ROL la care reclamanta a făcut referire la interogatoriu priveşte preţul materialelor şi nu preţul contractului. În plus, Hotărârea de Guvern nr.1192/1990 pentru protecţia populaţiei împotriva unor practici ilicite în activitatea de proiectare, execuţie si întreţinere de lucrări de construcţii prevede obligativitatea încheierii contractului de antrepriză numai în forma scrisă, ceea ce conduce la concluzia că existenţa unui astfel de contract se poate proba numai cu înscrisul constatator.

Întrucât reclamanta nu a timbrat capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata daunelor morale, tribunalul a anulat ca netimbrată această cerere.

În ce priveşte cererea de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, tribunalul a respins-o ca nefondată deoarece, a apreciat că pârâţii nu se află în culpă procesuală atât timp cât reclamanta este cea care nu le-a permis să termine lucrarea.

Împotriva d.c. nr. 259/2006 a declarat recurs reclamanta pentru că printr-o interpretare greşită a probelor instanţa de apel a ajuns la concluzia eronată că pârâţii ar fi executat lucrarea în timpul liber (motivul 1).

Al doilea motiv de recurs face trimitere la art.304 pct.9 C.pr.civ. invocându-se faptul că-n mod greşit s-a apreciat că înţelegerea verbală dintre reclamantă şi pârâta SC Construct P&G SRL , nu are valoare juridică. Forma scrisă este cerută ,, ad probationem,, şi nu ,, ad validitatem,, iar pârâţii au recunoscut respectiva convenţie verbală. În plus instanţele au reţinut că pârâtul Puşcaşu este cel care a dat dispoziţie angajaţilor săi să execute lucrarea, situaţie în care soc. răspunde în calitate de comitent pentru faptele prepuşilor săi conform disp.art. 1000 alin.3 C.civ.

Al treilea motiv de recurs vizează tot art.304 pct.9 constând în aceea că în apel s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Puşcaşu deşi s-a ajuns la crearea unei situaţii mai grele în propria cale de atac, contrar disp.art. 296 C.civ.

În mod greşit s-a respins capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată deşi acţiunea s-a admis în parte.

Prin întâmpinare intimata SC Construct P&G SRL a solicitat respingerea recursului pentru că nu există dovada scrisă pentru vreo relaţie contractuală cu reclamanta şi că simpla recomandare a persoanei fizice Puşcaşu nu antrenează aplicare art.1000 alin.3 C.civ.

În urma analizării probelor, prin decizia civilă nr.194/R/2007 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantei şi modificându-se decizia Tribunalului Brăila a fost obligată pârâta SC Construct P&G SRL Brăila în solidar cu ceilalţi pârâţi să finalizeze lucrarea începută la acoperişul apartamentului nr.24 proprietatea reclamantei şi la plata de daune cominatorii de 50 RON pe fiecare zi întârziere.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut faptul că antrepriza este un contract sinalagmatic,cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesivă şi consensual.

Legea nu cere nici o formă specială pentru validitatea lui, pentru că HG 1192/1990 a fost abrogat de HG 233/2004 .Ca atare pentru dovada existenţei contractului se vor aplica regulile de drept comun. Art.1191 alin.1 C.civ. prevede că dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare depăşeşte suma de 250 lei, nu se poate face decât prin act autentic sau prin act sub semnătură privată.

Dar, art.46 C.civ. prevede că-n cazul unui raport juridic comercial( ca-n speţă pentru că intimata SC Construct P&G SRL este comerciant ) obligaţiile comerciale şi liberaţiunile se pot proba ,, cu martori, chiar şi-n cazurile prev. de art. 1191Ccivşi prin orice alte mijloace de probă admise de legea civilă,,.

Ori, din răspunsurile la interogatoriu ale părţilor şi din Rezoluţiile Parchetului de pe lângă Jud.Brăila din 01.04.2005 şi din 19.05.2005 ( pronunţate în dos. 4483/P/2004), rezultă clar că recurenta a discutat cu reprezentantul legal al intimatei SC Construct P&G SRL ,că aceasta a insistat ca firmă să-i facă lucrarea,că din dispoziţia intimatului Puşcaşu celălalt intimat Sârghie a făcut un calcul estimativ al valorii materialelor,că tot intimatul Sârghie a şi venit de cca 2 ori la faţa locului pentru a vedea cum e executată lucrarea, că ceilalţi muncitori lucrau în afara orelor de program (deşi poate ar trebui să poarte denumirea de ore suplimentare) dar şi-n timpul programului, că intimatul Puşcaşu i-a primit ratele şi nu putem reţine apărarea puerilă că a făcut oficiu de depozitare când există la tot pasul bănci, că ceilalţi intimaţi nu au fost plătiţi de recurentă pentru această lucrare,, particulară,,.

Toate aceste elemente ne indică faptul că între recurentă şi intimata SC Construct P&G SRL s-a încheiat un contract de antrepriză având ca obiect efectuarea acoperişului de deasupra apartamentului Artamon Nadia contract pentru a cărui validitate forma scrisă nu e cerută de lege aşa cum s-a dovedit.

Cum intimata SC Construct P&G SRL nu şi-a executat în totalitate obligaţia ( nu a finalizat lucrarea ) în baza disp.art. 1073 C.civ. urmează a fi admisă acţiunea şi faţă de această parte.

Etichete: