Top

Lipsa semnăturii pe cererea de apel. Aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin.2 şi art.287 cod procedură civilă

Prin cererea cu nr. 7355/C/2005 înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi reclamanta SC Cancaz SA Galaţi a solicitat evacuarea pârâţilor Bradea Petruţa, Croitoru Dorina, Croitoru Rodica şi Croitoru Gheorghe din apartamentul cu nr. 44, bl. C 4 A, micro 13 B situat în mun. Galaţi.

În fapt a susţinut următoarele:

Reclamanta este proprietara imobilului din care se solicită evacuarea. Acest apartament a fost repartizat pârâtului Croitoru Ion şi folosit de familia acestuia. Prin sentinţa civilă nr. 1975/28.02.2006 s-a dispus desfacerea căsătoriei pârâţilor Croitoru Ion şi Croitoru Petruţa, beneficiul contractului de închiriere fiind atribuit pârâtei Bradea Petruţa. Aceasta nu a solicitat încheierea unui nou contract de închiriere, motiv pentru care ocupă apartamentul fără titlu. Pe de altă parte locatarii nu au respectat obligaţia de plată a chiriei şi în raport de această conduită se justifică evacuarea din imobilul folosit fără titlu.

Prin întâmpinare, pârâţii au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat în raport de decizia civilă nr. 815/1997 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi. Pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii cu motivarea că reclamanta a refuzat încheierea unui nou contract de închiriere şi nu a acceptat plata chiriei, motiv pentru care locatarii şi-au executat obligaţia contractuală expediind sumele aferente prin mandat poştal.

Judecătoria Galaţi prin sentinţa civilă nr. 1891/14.03.2006 a respins excepţia autorităţii de lucru judecat şi a admis acţiunea. A dispus evacuarea pârâţilor din apartament.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut următoarele:

Excepţia autorităţii de lucru judecat nu este întemeiată deoarece în cauză nu este îndeplinită tripla condiţie privind identitate de părţi, obiect şi cauză (în dosarul nr. 3192/1996 s-a invocat faptul că nu a fost înnoit contractul de închiriere în speţa de faţă se solicită evacuarea).

Pe fond s-au considerat că pârâţii ocupă apartamentul proprietatea reclamantei ca simpli toleraţi. Pârâta Bradea Petruţa nu a dovedit că a efectua demersuri pentru încheierea unui nou contract de închiriere cu reclamanta şi ca urmare ocupă apartamentul fără titlu locativ. În cauză nu se poate vorbi despre tacita relocaţiune în lipsa unui contract de locaţiune. Pe de altă parte deşi au beneficiat de spaţiul de locuit pârâţii nu au plătit chiria aferentă. Chitanţele cu care au încercat să facă dovada plăţii anterioare desfacerii căsătoriei dintre Bradea Petruţa şi Croitoru Ion şi o parte din ele se referă la plata întreţinerii. Ca urmare susţinerea reclamantei în sensul că pârâţii nu au plătit c/val. folosinţei apartamentului a fost considerată reală şi dovedită.

Reţinând că în această cauză sunt aplicabile disp. art. 23 şi 25 alin.2 Legea 114/1996, acţiunea în evacuare a fost apreciată ca fiind întemeiată.

Împotriva sentinţei civile nr. 1891/14.03.2006 pronunţată de Judecătoria Galaţi au declarat apel pârâţii Bradea Petruţa, Croitoru Dorina, Croitoru Rodica şi Croitoru Gheorghe care au reiterat excepţia autorităţii de lucru judecat.

Au susţinut că reclamanta nu a dorit încheierea unui nou contract de închiriere deşi a încasat chiria aferentă şi expediată prin mandat poştal.

Intimata – reclamantă prin concluziile orale expuse cu ocazia dezbaterilor a solicitat respingerea apelului ca nefundat cu motivarea că între părţi nu s-a încheiat un contract de locaţiune iar pârâţii deşi ocupă spaţiul de locuit nu au achitat chiria aferentă.

La data de 9 noiembrie 2006 tribunalul a invocat excepţia nulităţii cererii de apel formulată de pârâta Croitoru Corina pentru lipsa semnăturii acestuia.

Prin decizia civilă nr.432 din 16 noiembrie 2006 Tribunbalul Galaţi, a admis apelul declarat de pârâţii Bradea Petriţa, Croitoru Rodica şi Croitoru Gheorghe, împotriva sentinţei civile nr.1891 din 14 martie 2006 pronunţată de Judecătoria Galaţi.

A schimbat în tot sentinţa civilă nr.1891 din 14 martie 2006 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare a respins ca nefondată acţiunea.

A anulat pentru lipsa semnăturii , apelul declarat de pârâta Croitoru Dorina, împotriva aceleiaşi sentinţe.

A fost obligată intimata-reclamantă să plătească apelanţilor pârâţi suma de 306, 3 RON cheltuieli de judecată în apel.

S-a reţinut în motivarea deciziei că pârâţii ocupă imobilul în baza titlului locativ recunoscut prin decizia civilă nr.815 din 14 noiembrie 1997 a Curţii de Apel Galaţi şi în aceste condiţii nu se poate dispune evacuarea fără anularea titlului locativ.

Cu privire la plata chiriei s-a apreciat că pârâta Bradea Petriţa a dovedit plata prin mandat poştal.

In atare condiţii s-a reţinut că nu poate fi constatată nerespectarea obligaţiei contractuale prev. de art.23 şi 25 alin.2 din Legea nr.114/1996.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.C. Cancaz S.A. Galaţi, criticând-o pentru nelegalitate pentru următoarele motive:

-greşit s-a dispus prin dispozitiv respingerea acţiunii şi în ceea ce o priveşte pe apelanta Croitoru Dorina, care nu a semnat cererea de apel , astfel că hotărârea instanţei de fond este definitivă şi executorie faţă de aceasta .

– greşit a dispus instanţa de apel, anularea apelului pârâtei Croitoru Dorina, care a fost citată la o adresă greşită.

– instanţa de apel nu s-a pronunţat cu privire la principalul motiv de apel invocat, respectiv excepţia autorităţii lucrului judecat.

– greşit s-a reţinut că s-a făcut dovada plăţii chiriei şi că pârâţii deţin titlu locativ valabil în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Prin decizia civilă nr. 231/R din 19.04.2007 a Curţii de Apel Galaţi, a fost admis recursul reclamantei şi casându-se decizia pronunţată de Tribunalul Galaţi a fost trimisă cauza spre rejudecare la această instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut faptul că lipsa semnăturii, poate fi împlinită în condiţiile art.133 alin.,2 cod pr.civilă , aşa cum prevăd dispoziţiile art.287 cod pr.civilă.

In speţă, apelanta pârâtă Croitoru Dorina a fost citată eronat, la adresa din Micro 13 B Bloc C/4 ap.44 , în loc de Bloc C/4 A , astfel că aceasta nu s-a putut prezenta în instanţă, pentru a semna cererea de apel, potrivit dispoziţiilor art.133 alin.2 cod pr.civilă.

Etichete: