Top

CIVIL-COMPENSAREA DE DREPT A CREANŢELOR ART. 1144 COD CIVIL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.03.2009 sub nr. …/200/2009 reclamanta SC CONSTAM METAL SA a chemat în judecată pe pârâţii SC ARCOM CONSTRUCT SRL şi VIN, solicitând instanţei să îi oblige pe aceştia la plata sumei de 28.862,86 lei reprezentând contravaloare facturi marfă la care se adaugă penalităţile aferente în procent de 0,35% pe zi întârziere calculate conform prevederilor contractuale până la achitarea debitului.

Reclamanta arată că în fapt, în luna aprilie 2007 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. 89/12.04.2007 între SC CONSTAM METAL ŞI INDUSTRIE SA (actuala denumire fiind SC CONSTAM METAL SA) şi SC ARCOM CONSTRUCT SRL, reprezentat de numitul VIN. În baza acestui contract a fost livrată marfă (ceresit, parchet, plintă parchet, gresie, faianţă, vată minerală, ghips carton) în valoare de 7.419,92 lei pentru care au fost emise factura nr. 136777/28.05.2007 în valoare de 3.161,06 lei, factura nr. 137204/05.06.2007 în valoare de 3.256,77 lei şi factura nr. 139998/31.07.2007 în valoare de 1.002,09 lei. Deşi în conformitate cu prevederile art. 6 din contractul nr. ../12.04.2007 aceasta marfă trebuia achitată în termen de 45 de zile de la emiterea facturii, plata nu a fost încă efectuată. În conformitate cu prevederile art. 25 din acelaşi contract, numitul VIN s-a obligat solidar cu societatea SC ARCOM CONSTRUCT SRL pentru plata către vânzător a sumelor de bani datorate în baza contractului, neputând opune beneficiu de discuţiune şi diviziune. „Garantul prezentat de cumpărător va răspunde solidar împreună cu cumpărătorul de executarea obligaţiilor asumate”, conform art. 1652 cod civil şi art. 42 cod comercial.

În conformitate cu dispoziţiile art.720 C.pr.civ. pârâţii au fost convocaţi la conciliere, adresa fiind înregistrată sub nr. 176/21.01.2009. Aceştia nu s-au prezentat la conciliere la sediul reclamantei, deşi au primit convocarea la conciliere în data de 23.01.2009 conform confirmării de primire prin fax. În consecinţă, reclamanta solicită instanţei admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la sumei de 28.862,86 lei la care să se adauge penalităţile de întârziere în procent de 0,35% calculate pentru depăşirea cu peste 7 zile a termenului de plată contractual până la achitarea integrală a debitului, conform prevederilor art. 24 din contractul de vânzare cumpărare încheiat.

În drept, reclamanta îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 969, 1073 precum şi pe dispoziţiile art. 1652 şi urm. cod civil şi pe prevederile art. 42 cod comercial.

În dovedirea acţiunii, reclamanta solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu interogatoriul părţilor.

La termenul de judecată din data de 10.04.2009 pârâta SC ARCOM CONSTRUCT SRL a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea cererii introductive de instanţă şi admiterea cererii reconvenţionale, cu obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de întâmpinare, pârâta consideră că debitul de 7.419,92 lei nu este real, deoarece avea cunoştinţă că a achitat o parte din el. Susţine că oricum acest debit urma să fie stins, prin compensaţie convenţională şi legală, având în vedere că în aceeaşi perioadă, pârâta executa lucrări de prestări servicii în beneficiul reclamantei. Bunurile pe care le aproviziona de la reclamantă erau compensate cu sumele pe care aceasta le datora, operaţiunea aceasta fiind o practică frecventă i curentă între societăţile noastre. Arată că pe această temă s-a purtat şi corespondenţă între părţi, situaţie în care cererea reclamantei nu este de înţeles. Conform art. 1143 şi urm. cod civil, trebuia să se stingă de drept acest debit până la concurenţa stingerii datoriei. În momentul respectiv, reclamanta datora pârâtei suma de 17.771,80 lei din care trebuia compensată suma de 7.419,92lei, pe care o solicită. Stingându-se debitul principal, nu pot fi calculate nici penalităţile solicitate de reclamantă. De altfel, penalităţile au un cuantum excesiv şi nu pot fi cerute, având în vedere prevederile art. 1069 cod civil. Mai mult, solicită reducerea acestora la un nivel rezonabil, urmând să se ţină cont şi de prevederile art. 5 cod civil.

Pe cale de cerere reconvenţională, pârâta solicită instanţei să dispună obligarea reclamantei la plata sumei de 17.771,80 lei, la care se adaugă penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere, care vor fi calculate conform art. 11.2 din contractul nr. 1834/2004/2007 încheiat între părţi. În baza acestui contract pârâta a executat anumite lucrări pentru reclamantă, care a refuzat să efectueze plata acestora, deşi erau în întârziere de drept, cu menţiunea că a procedat şi la punerea în întârziere deşi nu era necesară.

În dovedirea cereri pârâta a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, cu interogatoriul, cu expertiza de specialitate.

În drept îşi întemeiază susţinerile pe prevederile art. 112 şi urm. C.pr.civ., art. 119 şi urm. C.pr.civ., art. 5, art. 969, art. 1073 şi urm. cod civil.

La data de 14.05.2009 reclamanta SC CONSTAM METAL SA a depus la dosarul cauzei note scrise ca răspuns la întâmpinarea şi cererea reconvenţională formulată de pârâtă. Reclamanta arată că faţă de susţinerile din întâmpinare, cum că pârâta consideră că debitul de 7.419,92 lei nu este real, deoarece avea cunoştinţă că a achitat o parte din el, aceasta din urmă poate proba acest lucru arătând în acest sens chitanţa, ordinul de plată sau orice altă modalitate prin care consideră că s-a făcut plata. Cât despre faptul că debitul nu este real, reclamanta susţine că din cele 4 facturi 3 sunt facturi fiscale ce reprezintă contravaloare marfa achiziţionată de la societatea reclamantă pe bază de contract de vânzare cumpărare, facturi însuşite la plată, prezentând semnătură de primire, iar una dintre ele reprezintă contravaloare penalităţilor calculate pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate. În contractul de vânzare cumpărare nr. ../12.04.2007 nu este prevăzută ca modalitate de plată compensarea ci plata cu ordin de plată, numerar, bilet la ordin sau fila cec şi mai ales în cuprinsul facturilor emise se prevede că se achită cu OP şi menţionează pentru fiecare factură în parte data emiterii, scadenţa: 27.06.2007, 05.07.2007, 30.08.2007. Art. 10 din contract prevede că societatea cumpărătoare poate formula observaţii în scris privitoare la datele trecute în factură în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, în caz contrar factura va fi considerată ca având bun de plată din partea acestuia. Toate facturile prezintă semnătură de primire şi nu fost contestate în termenul din contract. Astfel nu se poate vorbi de o convenţie între părţi, pentru ca aceasta nu a fost şi nu există nici un document în acest sens. Nu există nici o practică frecventă şi curentă între cele două societăţi cu privire la compensarea datoriilor. Toată corespondenţa care s-a purtat a fost în legătură cu datoria pârâtei neachitată până în prezent, şi referitor la contractul de prestări servicii, prin care reclamanta îşi exprima nemulţumirea faţă de serviciile prestate, defectuoase de altfel, care nu respectau devizele stabilite, contract care a fost reziliat în anul 2007. Referitor la penalităţi, reclamanta arată că pârâta, în dosarul nr. …./114/2008 aflat pe rolul Tribunalului Buzău a solicitat anularea clauzei penale, solicitare ce a fost respinsă de către instanţă prin sentinţa din data de 06.01.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă. Această solicitare, având în vedere faptul că instanţa s-a pronunţat deja asupra ei, se bucură de autoritatea de lucru judecat şi nu mai poate constitui capăt de cerere în acest dosar.

Faţă de cerere reconvenţională reclamanta arată că: între cele două societăţi a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 1834/20.04.2007 având ca obiect realizarea unei Căi de rulare Macara Portal – Constam Metal. Anexa nr. 2 la acest contract o reprezintă un deviz linie Macara Portal unde sunt prevăzute toate etapele şi procesele care urmau să fie efectuate şi finalizate de către SC ARCOM CONSTRUCT SRL. Durata de execuţie era de 3 luni şi investiţia trebuia finalizată la data de 15.07.2007. Termenul nu a fost respectat, aşa cum reiese din adresele trimise numitul VIN, forţa de muncă aplicată era insuficientă, lucrările parţiale care au fost executate nu erau conforme cartei tehnice a investiţiei, nu era respectat traseul real al fundaţiei. Astfel că la data de 01.10.2007, părţile contractante, de comun acord, au încheiat nota de reziliere a contractului. Reclamanta susţine că nu are cunoştinţă de situaţia de lucrări pentru perioada de 01.05.2007 – 27.09.2007 ataşată de pârâtă la cererea reconvenţională, că i-a fost comunicată o altă situaţie de lucrări pentru aceeaşi perioadă dar care prezenta o valoare mai mică, de 12.566,8 lei. Această situaţie le-a fost transmisă prin poştă la data de 29.11.2007 aşa cum se poate observa ştampila poştă prioripost cuprinsă în conţinutul plicului. Această situaţie nu a fost niciodată acceptată la plată, în mare parte datorită faptului că mute dintre operaţiuni erau deja achitate din lunile mai, iunie 2007, sau alte lucrări au fost efectuate de către SC CONCIFOR SA .., iar altele nu au fost efectuate. Reclamanta consideră că pârâta solicită suma de 17.771,8 lei în baza unui deviz ce nu prezintă semnătură de primire din partea reclamantei şi nici ştampila aferentă, acest deviz nu a fost comunicat decât împreună cu cererea reconvenţională. Dovada faptului că reclamanta nu datorează nici o sumă către pârâtă este faptul că nu a fost emisă nici o factură fiscală în acest sens şi tot ce a avut de plată s-a plătit (valoarea totală a lucrărilor realizate, facturate şi achitate este de 47.492,20 lei). În conformitate cu prevederile legale, pârâta era obligată să îi predea reclamantei jurnalul lucrării şi procesele verbale întocmite pe parcursul derulării lucrărilor pentru partea din lucrare pe care a efectuat-o. Pentru că la data de 01.10.2007 părţile, de comun acord, au încheiat nota de reziliere înregistrată sub nr. 2914/01.10.2007, reclamanta a fost nevoită să apeleze la serviciile unei societăţi în vederea terminării lucrării, SC UNIVERSAL SERVICE SRL, societate cu care astfel au încheiat şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5/15.09.2008.

Pe baza celor menţionate, reclamanta solicită instanţei admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată şi respingerea cererii reconvenţionale ca nelegală şi nefondată. În susţinerea afirmaţiilor înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu interogatoriu.

La termenul de judecată din data de 10.07.2009 pârâta SC ARCOM CONSTRUCT SRL a depus la dosarul cauzei o notă scrisă prin care arată că înţelege să îşi majoreze câtimea pretenţiilor cu suma de 1000 lei, reprezentând reactualizarea contravalorii lucrărilor efectuate, la preţurile de piaţă din momentul de faţă, urmând ca valoarea concretă să fie stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Solicită ca expertiza să aibă în vedere preţul construcţiei fără uzură şi amortisment, urmând să se efectueze doare reactualizarea sumei, conform preţurilor de piaţă. În drept invocă prevederile art. 132 al. 2 pct. 2 C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 26.02.2010 pârâta SC ARCOM CONSTRUCT SRL a depus la dosarul cauzei note scrise prin care a arătat că înţelege să îşi majoreze câtimea pretenţiilor la suma de 55.235,79 lei, urmând să solicite obligarea părţii adverse la plata acestei sume precum şi acordarea unui nou termen de judecată în vederea timbrării corespunzătoare, ţinând cont şi de modalitatea de eşalonare a plăţii taxei judiciare de timbru stabilite anterior. Diferenţa de taxă judiciară de timbru calculată de pârâtă a fost de 1.569,76 lei. Pârâta solicită instanţei să ţină cont de situaţia financiară a firmei şi să dispună scutirea, reducerea sau eşalonarea plăţii.

La data de 04.03.2010 pârâta SC ARCOM CONSTRUCT SRL a depus la dosarul cauzei note de concluzii prin care a solicitat instanţei să admită în totalitate cererea reconvenţională, aşa cum a fost modificată şi precizată ulterior şi să admită în parte cererea introductivă de instanţă, cu obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere că pârâta a recunoscut existenţa unei creanţe, chiar dacă nu în cuantumul solicitat de către partea adversă.

Precizează că menţine toate apărările şi cererile formulate în scris sau oral, pe care solicită instanţei să le analizeze împreună cu următoarele precizări: din probele administrate rezultă că reclamanta datorează suma de 55235,79 lei, reprezentând debit de bază plus penalităţi contractuale; din această sumă s-a scăzut suma datorată de pârâtă, cu penalităţi de întârziere, în măsura în care compensarea urma să intervină, cf. art. 1444 cod civil. La aceeaşi concluzie a ajuns şi dna. expert Arion Maria, în „răspuns la obiecţiuni” depus la termenul din data de 21.01.2010, pct. 3 din raportul de expertiză efectuat în cauză. Raportul de expertiză este confirmat şi de declaraţiile martorilor, devizele întocmite privind situaţia lucrărilor executate, inclusiv raportul de expertiză tehnică, care confirmă executarea lucrărilor evidenţiate în raportul de expertiză contabilă.

În concluzie pârâta solicită admiterea cererii sale, să se constate că în urma achitării obligaţiilor reciproce, prin compensare, partea adversă îi datorează suma de 55235,79 lei, precum şi cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru, onorariu de avocat, onorariu experţi. Subliniază faptul că a agreat această soluţie, inclusiv în cadrul procedurii de conciliere directă, astfel încât nu i se poate reţine culpa procesuală, având în vedere corectitudinea poziţiei adoptate.

Reclamanta SC CONSTAM METAL SA a depus la dosarul cauzei note scrise prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată cu obligarea pârâtei ARCOM CONSTRUCT SRL la plata sumei de 7419,92 lei şi a penalităţilor aferente de 0,35% pentru fiecare zi de întârziere, respectiv suma de 23.654 lei.

În ceea ce priveşte raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză, reclamanta reiterează concluzia de invalidare a rezultatelor acesteia, în conţinutul său regăsindu-se mai multe menţiuni care nu corespund realităţii, făcând ca rezultatul final al acesteia să fie profund viciat. Expertul nu a ţinut cont nici măcar de operaţiunile recunoscute de comun acord între părţi. De exemplu există un înscris proces verbal prezentat atât acestuia cât şi instanţei , în care părţile recunoşteau ca defectuoasă o parte din lucrare, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din aceasta, însă în lucrarea efectuată, la capitolul lucrări greşit executate nu se găseşte nici o referire la aceste lucruri. Expertiza construcţii conţine lucrări pentru care serviciile nu au fost executate, respectiv servicii de transport pentru care nu există documente justificative sau lucrări care au fost executate de alte societăţi care au înlocuit pe reclamantă în executarea lucrării respective.

Reclamanta consideră că omologarea acestui raport de expertiză nu face decât să consemneze o stare de fapt care nu corespunde nici pe departe situaţiei reale, eroare în care se află instanţa prin pronunţarea unei sentinţe în considerarea acesteia fiind evidentă.

În subsidiare, reclamanta solicită instanţei să constate că atât prin cererea de chemare în judecată cât şi prin cererea reconvenţională se solicită sume de bani certe şi exigibile. Indiferent de voinţa părţilor trebuie dată eficienţă maximă voinţei legiuitorului în sensul aplicării dispoziţiilor art. 1144 şi 1145 cod civil, care reglementează compensaţia legală. Astfel, art. 1144 arată: „compensaţia se operează de drept, în puterea legii şi chiar când debitorii n-ar şti nimic despre aceasta, cele două datorii se sting reciproc în momentul când ele se găsesc existând deodată şi până la concurenţa cotităţilor lor respective”.

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care , prin sentinţa nr. 4979/14.10.2005 a dat eficienţă acestor dispoziţii. Aplicând dispoziţiile articolelor amintite mai sus, se impune a se observa că datoriile reciproce, atâta timp cât se constată că se datorează, s-au compensat până la concurenţa celei mai mici de la data scadenţei. Ca urmare orice calcul de penalităţi după această dată nu se mai impune a fi efectuat, debitele fiind stinse.

Astfel, debitele solicitate de pârâta reclamantă se consideră a fi stinse încă de la data scadenţei lor, respectiv data de 30.10.2007, având în vedere că facturile reclamantei erau mai vechi, fiind scadente la datele de 18.07.2007, 26.07.2007 şi 20.09.2007. Aşadar aplicarea corectă a dispoziţiilor legale ne conduce la o singură concluzie: debitul solicitat de reclamantă a produs penalităţi până la data de 29.10.2007. La data de 30.10.2007 suma solicitată s-a compensat cu suma solicitată de pârâtă până la concurenţa celei mai mici. După efectuarea calculelor suma rezultată ar putea teoretic să producă penalităţi de întârziere.

Ca urmare, reclamanta solicită instanţei ca în soluţia pe care o va pronunţa să ţină cont de punctul ei de vedere, acesta fiind formulat având în vedere doctrina şi practica în materie.

În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: ordin de plată nr. 372/04.03.2009 (f. 5), sold clienţi la data de 02.03.2009 (f. 6), convocare în vederea concilierii directe (f. 7), confirmare de primire (f. 8 – 9), contract de vânzare cumpărare nr. 89/12.04.2007 (f. 10 – 13), factura din 29.04.2006 (f. 14), creanţe clienţi la data de 25.04.2008 (f. 15), factura din data de 28.05.2007 (f. 16), factura din data de 05.06.2007 (f. 17), factura din data de 31.07.2007 (f. 18), împuternicire (f. 19), certificat de înregistrare nr. 1085595/15.02.2008 (f. 35), certificat de înregistrare menţiuni din data de 12.12.2007 (f. 36), încheierea nr. 34128/11.12.2007 (f. 37), act adiţional la actul constitutiv al SC CONSTAM METAL ŞI INDUSTRIE SA (f. 38), împuternicire (f. 39), contract de prestării servicii (f. 44 – 46), deviz linie macara portal (f. 47 – 49), situaţie de lucrări 01.05.2007 – 27.09.2007 (f. 50 – 51), împuternicire avocaţială (f. 52), împuternicire avocaţială de substituire (f. 53), sentinţa nr. 1/06.01.2009 (f. 57 – 58), adresă nr. 3782/12.12.2007 (f. 59), situaţie de lucrări 01.05.2007 – 27.09.2007 (f. 60 – 61), împuternicire avocaţială (f. 65), contract de prestării servicii (f. 68 – 70), notă de reziliere (f. 71), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (f. 72), adresa nr. 3782/12.12.2007 (f. 75), situaţie de lucrări 01.05.2007 – 27.07.2007 (f. 83 -84), factura fiscală nr. 8609852/06.12.2007 (f. 90), factura fiscală nr. 3/26.04.2007 (f. 90), factura nr. 6/02.07.2007 (f. 91), centralizator lucrări cale de rulare macara (f. 92), situaţie de plată cale rulare macara luna mai 2007 (f. 93), factura nr. 9/14.08.2007 (f. 94), adresa nr. 2400/14.08.2007 (f. 95), situaţie de plată 01.06.2007 – 30.06.2007 (f. 96 – 97), proces verbal de predare primire amplasament nr. 1/2008 (f. 98), proces verbal de trasare a lucrărilor nr. 2/2008 (f. 99), proces verbal de lucrări ascunse nr. 3 (f. 100), minută din 06.08.2007 (f. 101 – 104), proces verbal nr. 4 (f. 105 – 107), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5/15.09.2008 (f. 108), bilet de ieşire din spital (f. 126), ordin de compensare nr. 3851162/19.03.2007 (f. 127), factura nr. 6/02.07.2007 (f. 128), situaţie de plată cale rulare macara luna mai 2007 (f. 129), centralizator lucrări cale de rulare macara (f. 130), rest de plată 05.02.2008 (f. 131), facturi prestări servicii 05.02.2008 (f. 132), împuternicire (f. 137), împuternicire avocaţială din 15.10.2007 (f. 163), împuternicire (f. 201), proces verbal definitiv la stadiul lucrărilor investiţiei (f. 208 – 2010).

Instanţa a mai administrat şi proba testimonială cu martorii AE, SG şi SD, declaraţiile acestora fiind ataşate la filele 160, 161 şi respectiv 162 din dosar; precum şi proba cu expertiza în specialităţile construcţii şi contabilitate.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În baza contractului de vânzare cumpărare nr. 89/12.04.2007 încheiat între părţi, reclamanta SC Constam Metal SA a livrat pârâtei SC Arcom Construct SRL materiale de construcţii. În acest sens s-au emis factura fiscală nr. 136777/28.05.2007 în valoare de 3161,06 lei, factura fiscală nr. 137204/05.06.2007 în valoare de 3256,77 lei, factura fiscală nr. 139998/31.07.2007 în valoare de 1002, 09 lei. Valoarea totală a facturilor este de 7419,92 lei, care nu a fost achitată de către pârâtă.

Pentru neplata la termen a acestor facturi reclamanta a calculat penalităţi de 0,35 % pe zi de întârziere, conform clauzei penale înscrise în contract, în art. 24 , de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 02.03.2009.

De asemenea la data de 30.04.2008 a emis factura nr. 12007 în valoare de 6202, 74 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Între aceleaşi părţi, respectiv între SC Constam Metal SA, în calitate de beneficiar şi SC Arcom Construct SRL, în calitate de antreprenor, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 1834/20.03.2007, având ca obiect realizarea de către antreprenor a lucrărilor cale rulare macara portal – Constam Metal SA. Termenul de executare a lucrărilor era de 3 luni, urmând a fi finalizate la data de 15.07.2007.

În art. 5.1 din contract s-a stabilit că valoarea lucrărilor ce fac obiectul contratului, este de 127871 lei fără TVA , valoare ce a fost stabilită conform devizului Ofertă – anexa 2.

Potrivit art. 6.1 din contract antreprenorul va prezenta la terminarea lucrărilor situaţii de lucrări cu cantităţi rezultate din executarea lucrărilor, cantităţi certificate prin semnătură de către beneficiar împreună cu factura acestora.

În baza contractului au fost emise de SC Arcom Construct SRL mai multe situaţii de lucrări de lucrări. Una în 02.07.2007 în valoare de 40439 lei care a fost confirmată şi semnată de către beneficiarul SC Constam Metal SA şi alta în data de 14.08.2009 în valoare de 6701 lei care a fost confirmată şi semnată de către beneficiarul SC Constam Metal SA. Valoarea facturilor emise de către SC Arcom Construct SRL au fost în sumă de 45118,2 lei care au fost achitate la scadenţă de către SC Constam Metal SA.

SC Arcom Construct SRL a emis o situaţie de lucrări în perioada 01.05.2007 -27.09.2007 în valoare de 57685 lei, care nu a fost confirmată de către beneficiarul SC Constam Metal SA.

Lucrările executate în baza acestui contract nu au fost finalizate de SC Arcom Construct SRL.

La data de 30.10.2007, când SC Arcom Construct SRL, a încetat lucrările, ambele părţi au încheiat un proces verbal în care s-a constatat stadiul lucrărilor executate de SC Arcom Construct SRL la obiectivul, cale rulare macara portal – Constam Metal SA

Prin raportul de expertiză în specialitatea construcţii întocmit de expert Rotaru Mioara s-a stabilit că valoarea totală a lucrărilor corespunzător executate de către SC Arcom Construct SRL la obiectivul, cale rulare macara portal – Constam Metal SA – Aleea Industriilor nr. 5 Buzău, până la data de 30.10.2007, data rezilierii contractului dintre părţi, au fost de 62075 lei, din care s-a achitat suma de 45118,20 lei, rămânând de achitat suma de 16956,80 lei.

Aşadar la data de 30.10.2007 reclamanta pârâtă SC Constam Metal SA datora pârâtei reclamante SC Arcom Construct SRL suma de 16956,80 lei, reprezentând contravaloare lucrări efectuate de către pârâta reclamantă în beneficiul reclamantei pârâte, în baza contractul de prestări servicii nr. 1834/20.03.2007.

Instanţa apreciază că la data de 30.10.2007 creanţa de 16956,80 lei datora, de către reclamanta pârâtă SC Constam Metal SA pârâtei reclamante SC Arcom Construct SRL era certă, întrucât rezulta din procesul verbal încheiat între părţi la data de 30.10.2007, prin care ambele părţi au constatat stadiul lucrărilor, coroborat cu situaţia de lucrări pentru perioada 01.05.2007 -27.09.2007. Creanţa era lichidă, întrucât cuantumul acesteia, putea fi determinat, în raport de lucrările executate şi consemnate procesul verbal încheiat între părţi la data de 30.10.2007 şi de preţul acestor lucrări stabilit în contract. Creanţa era scadentă, de la data de 30.10.2007, când ambele părţi au constat efectuarea acestor lucrări.

În ceea ce priveşte creanţa datorată de pârâta reclamantă SC Arcom Construct SRL, reclamantei pârâte SC Constam Metal SA în cuantum de 7419,92 lei solicitată prin cererea de chemare în judecată, instanţa constată că şi aceasta este o creanţă certă, întrucât rezultă din factura fiscală nr. 136777/28.05.2007 în valoare de 3161,06 lei, factura fiscală nr. 137204/05.06.2007 în valoare de 3256,77 lei, factura fiscală nr. 139998/31.07.2007 în valoare de 1002, 09 lei.

Creanţa este lichidă cuantumul său rezultă de asemenea din facturi, iar creanţa este exigibilă întrucât a ajuns la scadenţă. Astfel suma de 3161,06 lei, ce rezultă din factura fiscală nr. 136777/28.05.2007 este scadentă la data de 27.06.2007, suma de 3256,77 lei ce rezultă din factura fiscală nr. 137204/05.06.2007, este scadentă la data de 05.07.2007, iar suma de 1002, 09 lei, ce rezultă din factura fiscală nr. 139998/31.07.2007, este scadentă la data de 30.08.2007.

În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere aferente debitului de 7419,92 lei, instanţa constată că în art. 24 contractul de vânzare cumpărare nr. ../12.04.2007 încheiat între părţi, părţile au prevăzut penalităţi de întârziere de 0,35% pe zi de întârziere, pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor dintre părţi.

Instanţa apreciază că penalităţile de întârziere aferente debitului de 7419,92, sunt datorate de la data scadenţei fiecărei facturi, aşa cum s-a arătat mai sus şi până la data de 29.10.2007, cuantumul acestor penalităţi până la această dată fiind de 2904,57 lei, întrucât de la data de 30.10.2007 operează, conform, art. 1144 cod civil, compensarea de drept, a creanţei reclamantei pârâte SC Constam Metal SA, faţă de pârâta reclamantă SC Arcom Construct SRL, în cuantum de 7419,92 reprezentând contravaloare marfă livrată şi în cuantum de 2904,57 lei reprezentând penalităţi de întârziere, cu creanţa de 16956,80 lei datora, de către reclamanta pârâtă SC Constam Metal SA pârâtei reclamante SC Arcom Construct SRL .

În urma compensării celor două creanţe rămâne o diferenţă de 6632,31 lei pe care trebuie să o achite reclamanta pârâtă SC Constam Metal SA, către pârâta reclamantă SC Arcom Construct SRL. La această sumă se vor adăuga se penalităţile de 0,5% pe zi de întârziere, stabilite prin art. 11.2 din contractul de prestări servicii nr. …/20.03.2007 încheiat între părţi, calculate de la data de 30.10.2007 şi până la achitarea efectivă a debitului, penalităţi care însă vor fi limitate la cuantumul debitului de 6632,31 lei, având în vedere că în contract părţile nu au prevăzut posibilitatea ca valoarea penalităţilor să depăşească cuantumul debitului, conform art. 4 alin. 3 din Legea 469/2002 care era în vigoare la data încheierii contractului dintre părţi.

Faţă de aceste considerente, având în vedere dispoziţiile art. 969 cod civil, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată, va admite în parte cererea reconvenţională, în baza art. 1144 cod civil va constata compensate de drept creanţele dintre părţi, urmând ca reclamanta să achite diferenţa rămasă în urma compensării, şi penalităţile de întârziere, aferente acestui debit.

Având în vedere că onorariul de expert a fost achitat numai de către pârâta reclamantă, iar expertiza a profitat ambelor părţi, instanţa va obliga reclamanta pârâtă să achite pârâtei reclamante jumătate din onorariul de expert, urmând ca în baza art. 276 cod procedură civilă a fi compensate restul cheltuielilor de judecată, constând în taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial.

Etichete: