Top

Recurs. Importuri de materii prime în regim de perfecţionare activă.

Importuri de materii prime în regim de perfecţionare activă. Suspendarea de la plata drepturilor de import pentru realizarea de produse pentru reexport, către acelaşi exportator al materiilor prime. Certificate EUR 1 false, invalidate ulterior. Consecinţe privitoare la dreptul organelor vamale de a calcula obligaţii suplimentare de plată şi anularea deciziilor de calculare a obligaţiilor de plată.

Decizia nr. 486/7 mai 2009 s Curţii de Apel Galaţi

Din actele dosarului a rezultat că reclamanta S.C. a importat materie primă de la de la societatea italiană, în regim de perfecţionare activă cu suspendarea de la plata drepturilor de import pentru realizarea de produse compensatoare reexportate aceleaşi societăţi italiene în condiţiile art. 107 alin. 1 şi art. 134 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu scutire de la plata drepturilor de import.

La baza importurilor a stat autorizaţia nr. 335/22789/30.09.2005.

Ulterior, pentru materia primă importată, certificatele de origine EUR 1, au fost invalidate din vina societăţii italiene, bunurile nefiind de origine comunitară.

Tribunalul Vrancea prin sentinţa civilă nr. 572/13 noiembrie 2008 a admis acţiunea reclamantei, anulând deciziile de stabilire a datoriei vamale şi exonerând de la plata sumelor calculate prin aceste acte.

S-a reţinut că invalidarea certificatelor EUR 1 nu a avut loc din vina reclamantei, astfel că acesteia îi sunt aplicabile disp. art. 235 din Legea nr. 86/2006 potrivit cărora în situaţia când tratamentul tarifar favorabil se aplică şi în cazuri în care a luat naştere o datorie vamală, această împrejurare se constată sub condiţia ca persoana în cauză să nu fie acuzată de fraudă sau neglijenţă.

Din actele dosarului a rezultat că invalidarea certificatelor s-a datorat vinovăţiei societăţii italiene.

Recursurile declarate de D.G.F.P. Vrancea şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni vamale Galaţi s-au referit la faptul că, deşi invalidarea certificatelor EUR 1 pentru mărfurile importate nu s-a datorat fraudei sau neglijenţei reclamantei, această împrejurare n-o absolvă de la plata obligaţiilor vamale, neavând relevanţă bună sau reaua credinţă cu care a acţionat.

Reclamanta a importat mărfuri însoţite de documente de origine emise de Autoritatea Vamală Italiană pe care le-a procesat şi reexportat atestând originea română dobândită de produsele compensatoare prin înscrierea pe factură.

În acest condiţii în mod eronat instanţa de fond a constatat că reclamanta poate beneficia în continuare de tratamentul tarifar favorabil prevăzut de art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 86/2006.

Recurentele au invocat şi greşita reţinere în cauză a disp. art. 238 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 neţinând seama că reclamanta a procedat la reexportarea produselor compensatoare, operaţiune realizată prin confirmarea originii române pe factură, conform art. 16 din O.U.G. nr. 192/2001.

Curtea de Apel Galaţi prin Decizia nr. 468/7 mai 2009 a respins recursurile ca nefondate.

S-a avut în vedere că perioada controlului a fost cuprinsă între anii 2005 – 2006, iar referirile recurentelor la dispoziţiile legale aplicabile cauzei s-au constatat a fi fundamental greşite.

Atât instanţa de fond cât şi recurentele au reţinut ca aplicabile dispoziţiile Legii nr. 86/2006.

Or, pentru perioada anului 2005 dispoziţiile legale aplicabile erau ale Legii nr. 141/24 iulie 1997 publicată în M.O. nr. 180/1 august 1997 intrată în vigoare în 60 de zile de la data publicării împreună cu Regulamentul din 9 noiembrie 2001 de aplicare a Codului Vamal, aprobat prin H.G. nr. 1114/2001 în raport de care urmau a fi examinate susţinerile părţilor.

Pentru anul 2006 urmau a fi avute în vedere pe lângă dispoziţiile citate şi dispoziţiile Legii nr. 86/10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al României publicat în M.O. nr. 350/19.04.2006 în vigoare în 60 de zile de la publicare, precum şi Regulamentul de aplicare, aprobat prin H.G. nr. 707/ 7 iunie 2006.

Organele de control neverificând legalitatea operaţiunilor vamale pe perioade, în succesiunea dispoziţiilor legale în domeniu, au avut în vedere alte criterii de apreciere considerate de Curte ca greşite, ceea ce a impus soluţia de respingere a recursurilor şi menţinerea sentinţei tribunalului, sub aspectul anulării actelor vamale şi exonerării de la plata datoriilor vamale.

Etichete: