Top

Plângere contravenţională. Nulitatea cererii pentru neindicarea corectă a numelui petentului.

Dosar nr. 7182/233/2009

Sentinţa civilă nr. 720 din 28.01.2010

Titlu:

Plângere contravenţională. Nulitatea cererii pentru neindicarea corectă a numelui

petentului.

Hotărârea:

Prin acţiunea înregistrată la data de 08.05.2009, petentul M V, în contradictoriu cu

intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI – SERVICIUL POLIŢIEI

RUTIERE, a contestat procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC şi nr.3052729,

întocmit pe 21.04.2009.

În motivarea acţiunii petentul a arătat că nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat

(conducerea unui vehicul cu viteza mai mare decât limita legală).

La dosarul cauzei s-a depus copia procesului verbal (fila 2).

Intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI – SERVICIUL

POLIŢIEI RUTIERE, deşi legal citat, nu formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 28.01.2010 instanţa a pus în discuţie anularea plângerii pentru

incorecta indicare a domiciliului de către petent şi a rămas în pronunţare.

Analizând excepţia nulităţii plângerii invocată din oficiu, instanţa reţine că aceasta

este întemeiată pentru următoarele considerente:

Acţiunea este scutită de taxă de timbru potrivita art.15, lit.i din Legea nr.146/1997 şi în

consecinţă şi de plata timbrului judiciar.

Instanţa este competentă să soluţioneze cauza potrivit art.32, alin.2 din Ordonanţa

nr.2/2001 raportat la art.1, pc.1 şi 3 din Codul de procedură civilă.

În fapt, petentul a contestat legalitatea şi temeinicia procesului verbal seria CC şi

nr.3052729, întocmit pe 21.04.2009, prin care a fost sancţionat contravenţional pentru conducerea

unui vehicul cu viteza mai mare decât limita legală.

Petentul a indicat o adresă de domiciliu, dar citaţia pentru termenul de judecată din

28.01.2010 s-a întors cu menţiunea „destinatar mutat”.

În drept, potrivit art.82, alin.1 C.pr.civ., orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti

trebuie să fie făcută în scris şi să cuprindă arătarea instanţei, numele, domiciliul sau reşedinţa

părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor şi ale reprezentantului, obiectul cererii şi semnătura.

Conform art.112, alin.1 C.pr.civ., petentul are obligaţia să îşi indice corect domiciliul, în caz contrar

neputându-se judeca cererea sa.

În principiu, sancţiunea nerespectării acestei obligaţii este suspendarea judecării cauzei

însă, având în vedere efectul pe care l-ar putea avea acest act procesual, anume exonerarea

petentului de executarea sancţiunii prin prescrierea acesteia, şi considerând că suspendând cauza

instanţa nu doar că ar favoriza petentul ci s-ar şi îndepărta de spiritul legii, potrivit căruia un proces

poate fi câştigat, însă nu şi prin săvârşirea unei fapte contrare legii, instanţa apreciază că

sancţiunea în cauză trebuie să fie anularea plângerii contravenţionale.

În consecinţă, instanţa urmează să admită excepţia şi să anuleze plângerea

contravenţională formulată de petentul M V în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE

POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI – SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE împotriva procesului verbal

de contravenţie seria CC şi nr.3052729, întocmit pe 21.04.2009. Consecinţa este menţinerea

actului contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia nulităţii plângerii contravenţionale pentru nerespectarea art.112, pct.1

C.pr.civ., excepţie invocată din oficiu.

Anulează pentru nerespectarea art.112, pct.1 C.pr.civ., în sensul neindicării corecte a

domiciliului petentului, plângerea contravenţională formulată de către petentul M V, cu domiciliul

indicat în Galaţi, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI

GALAŢI – SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE, cu sediul în Galaţi.

Menţine procesul verbal de contravenţie atacat, având seria CC şi nr.3052729, întocmit pe

21.04.2009.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2010.

Etichete: