Top

Cumulul pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective. Decizia ICCJ nr. 16/18.02.2008.

Reclamantul G.I. a solicitat în contradictoriu cu Casa Judeteana de Pensii Tulcea, anularea deciziei nr. 104826/19.05.2008 ca fiind nelegala si netemeinica si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta civila nr.1922 din 03.09.2008, Tribunalul Tulcea a admis contestatia formulata de contestatorul G.I. în contradictoriu cu Casa Judeteana de Pensii Tulcea, a anulat decizia nr.104826 din 19 mai 2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii ca nelegala si netemeinica si a obligat intimata la 700 lei cheltuieli de judecata catre contestator.

Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut urmatoarele aspecte:

Prin decizia nr.104826/27.12.2006, contestatorul a fost înscris la pensie de invaliditate, conform Legii 19/2000.

Prin decizia nr.104826/19.05.2008, intimata a dispus suspendarea pensiei de invaliditate a contestatorului pe perioada 01.05.2007 – 29.02.2008, în care acesta a realizat venituri.

Prin întâmpinare intimata a aratat ca, în perioada mai sus mentionata pârâtul figureaza ca asigurat, conform art.5 alin.1 pct.II din Legea 19/2000, realizând venituri din activitatea de consilier local, si dupa cum rezulta de altfel si din înscrisul aflat la fila 14 din dosar.

Pârâta considera ca, în conformitate cu prevederile art.94 din Legea 19/2000, pensia de invaliditate gradul II nu poate fi cumulata cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor realizate.

Totodata, prin decizia nr.104826/19.05.2008 s-a dispus, având în vedere disp.art.187 alin. (1) din Legea 19/2000, recuperarea sumei de 4036 lei, reprezentând pensie încasata necuvenit.

Conform prevederilor art.54 lit.b din Legea 19/2000 „pensia de invaliditate gradul II se caracterizeaza prin pierderea totala a capacitatii de munca”.

Conf.prev.art.5 (1) pct.I si II, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.1 din OUG 9/2003; Ӕn sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

II persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la punctul I”.

Potrivit art.94 (1) din Legea 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare:

„Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:

a) copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pâna la vârstele prevazute la art.66 lit.a) si b).

b) nevazatorii;

c) pensionarii pentru limita de vârsta;”

Coroborarea acestor dispozitii legale din legea mentionata nu poate justifica însa excluderea automata de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate cu îndemnizatia de sedinta de care a beneficiat contestatorul în calitatea sa de consilier local, reglementata de art.34 din Legea 393/2004, câta vreme natura juridica a acestei indemnizatii, nu justifica încadrarea sa într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent,susceptibil a se constitui în cumul împreuna cu pensia pentru invaliditate.

Instanta a apreciat ca, indemnizatia de sedinta, nu poate avea alta semnificatie decât aceea a unei remuneratii ocazionale, nepermanenta, lipsita de importanta care sa îi confere o valoare de natura a-i atribui consistenta unei entitati susceptibile de a fi luata în considerare drept componenta a unui cumul cu pensia de invaliditate.

Prin urmare, obtinerea în mod ocazional de catre contestator a 2-3 indemnizatii lunare, reprezentând fiecare pâna la 5% din indemnizatia lunara, dupa caz, a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, nu poate fi asimilata cu realizarea unui venit susceptibil a determina suspendarea platii pensiei si recuperarea sumelor reprezentând c/val. pensiei de invaliditate obtinuta în perioada în care contestatorul a fost consilier local.

Pentru aceste considerente, instanta a admis contestatia, a anulat decizia nr.104826/19 mai 2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea ca nelegala si netemeinica, obligând totodata intimata la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta parata care a formulat urmatoarele critici:

În urma verificarilor în baza de date a institutiei, privind evidenta asiguratilor, creata potrivit datelor furnizate de angajatori, conform art.6 din Legea nr.19/2000, intimatul a realizat venituri în perioada 1 mai 2007 – 29 februarie 2008, fiind asigurat prin efectul legii, conform art.5 alin.1 pct.II din Legea nr.19/2000.

Astfel se poate constata ca în perioada 1.05.2007 – 29.02.2008 reclamantul figureaza ca asigurat conform art.5 alin.1 pct.II din Legea nr.19/2000 realizând venituri din activitatea de consilier local.

În conformitate cu art.94 si 54 din Legea nr.19/2000 prin decizia nr.104826/19.05.2008 s-a dispus suspendarea pensiei si recuperarea sumei de 4036 lei reprezentând pensie încasata necuvenit în perioada 1 mai 2007 – 29 februarie 2008.

Acest cumul se realizeaza în conditiile legii, legea fiind Nr.19/2000, care nu cuprinde dispozitii în acest sens.

Art.94 din Legea nr.19/2000 nu cuprinde dispozitii din care sa rezulte ca pensia de invaliditate se poate cumula cu indemnizatia primita de un consilier local.

Conform art.329 alin.3 din Cod de pr.civila „solutiile se pronunta numai în interesul legii, nu au efect asupra hotarârilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese. Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante”.

Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. LIV (54) din 4 iunie 2007 este obligatorie pentru instante si se refera la art.92 alin.1 lit.b din Legea 19/2000 privind suspendarea pensiei anticipate si pensiei anticipata partiala.

Intimatul fiind beneficiarul unei pensii de invaliditate nu poate invoca decizia LIV(54) /2007 a Î.C.C.J., care se refera la alt tip de pensie.

Pentru aceste motive, se solicita admiterea recursului si respingerea actiunii ca nefondate.

Intimatul si-a precizat pozitia procesuala prin notele scrise depuse la dosar, solicitând respingerea recursului ca nefondat .

Analizând legalitatea sentintei recurate în raport de criticile formulate si de materialul probator administrat, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Prin decizia contestata, CJP Tulcea a dispus la 19.05.2008 suspendarea pensiei de invaliditate gradul II detinuta de reclamant pe perioada cât acesta a îndeplinit functia de consilier, invocând dispozitiile art. 94 din Legea nr. 19/2000 care interzice cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de veniturile obtinute.

Cu toate acestea, activitatea consilierului nu se desfasoara în baza unui contract de munca si între Consiliul local si consilier nu exista raporturi specifice celor dintre angajati-angajatori, fiind vorba doar de un mandat rezultat din alegeri.

De asemenea trebuie luat în calcul si caracterul sporadic al indemnizatiei primita de consilier, deoarece acesta primeste indemnizatia doar atunci când participa la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, astfel ca nu se poate vorbi de un venit permanent, susceptibil de a constitui un cumul împreuna cu pensia de invaliditate de gradul II.

Prin urmare, coroborarea dispozitiilor art. 5 alin.1 pct. II cu art. 94 din legea nr. 19/2000 si art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, nu poate justifica excluderea de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective de consilier local câta vreme aceasta indemnizatie nu reprezinta un venit obtinut dintr-o activitate profesionala.

De altfel, la data emiterii acestei decizii, Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectiile unite – se pronuntase prin decizia nr. 16/18.02.2008 asupra recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilind ca “dispozitiile art. 5 alin.1 pct.II, art.94 alin.1 litera”d” din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, se interpreteaza in sensul ca: persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective “.

Conform art. 329 cod procedura civila, dezlegarea data problemelor de drept judecate prin deciziile pronuntate în interesul legii sunt obligatorii pentru instante.

Fata de aspectele retinute Curtea va respinge ca nefondate criticile formulate de recurenta pârâta si facând aplicarea dispozitiilor art. 312 cod procedura civila va mentine ca legala si temeinica hotarârea atacata.

In baza art. 274 cod procedura civila si fata de dovezile atasate respectiv contractul de asistenta juridica si chitanta cu privire la onorariul de avocat, instanta va obliga recurenta catre intimatul reclamant la plata cheltuielilor de judecata în valoare de 1000 lei.

Etichete: