Top

Pensie de invaliditate gradul II. Cumulul pensiei cu indemnizaţia de şedinţă acordată în exercitarea mandatului de consilier local.

Prin sentinţa civilă nr. 545C/19.09.2008 , dosar nr. 2408/103/2008, Tribunalul Neamţ a admis contestaţia formulată de reclamantul P.G. în contradictoriu cu intimata CJ.P.N.

A anulat decizia nr.07/20.06.2008 pentru recuperare debit şi decizia nr.07/20.06.2008 de încetare a plăţii pensiei emise de intimata CJ.P.N. şi a dispus reluarea în plată a deciziei nr.203736/05.07.2004.

A fost obligată intimata să plătească contestatorului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Începând cu data de 20.05.2004, petentul a beneficiat de pensie de invaliditate, stabilită prin decizia nr.203736 din 05.07.2004 emisă de intimată .

Prin decizia de încetare a plăţii pensiei nr.203736/07 din 20.06.2008, intimata a dispus sistarea plăţii pensiei acordate contestatorului începând cu data de 01.07.2008, în conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.l lit.b din Legea nr. 19/2000 şi ale pct.32 din Ordinul nr.340/2001 a Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, motivat de faptul că acesta a fost încadrat în muncă la data de 01.10.2007.

Pentru aceleaşi considerente de fapt, intimata a emis şi cea de a doua decizie înregistrată sub nr.203736/07 din 20.06.2008 prin care, în temeiul prevederilor art. 187 din Legea nr.19/2000, a dispus recuperarea debitului în sumă de 3.638 lei, reprezentând pensie încasată ilegal în perioada 01.10.2007-01.05.2008 (f.7).

Instanţa a reţinut că nu sunt incidente în cauză dispoziţiile cuprinse în art. 94 al.l din Legea nr. 19/2000 ci cele prevăzute la art. 34-36 din Legea nr. 19/2000.

Mai mult, cauzele de încetare şi suspendare a plăţii pensiei de invaliditate sunt expres şi limitativ prevăzute de legea asigurărilor sociale de stat, printre acestea neregăsindu-se şi cazul pensionarilor de invaliditate gradul II care se află în situaţia prevăzută de art.5 alin.l pct.II din lege. în acest context, s-a reţinut că, în situaţia reglementată prin art.91 alin.l lit.b din Legea nr. 19/2000, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile în temeiul cărora i-a fost stabilit dreptul la pensie, aceasta echivalând, în speţă, cu redobândirea capacităţii de muncă stabilită de medicul expert (art.62 alin.2 lit.c din lege). De asemenea, potrivit, dispoziţiilor art.92 alin.l lit.c, plata pensiei de invaliditate se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu se prezintă, din motive imputabile, la revizuirea medicală periodică.

Drept urmare, s-a apreciat că, consilierii locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II, cu indemnizaţia obţinută pe durata îndeplinirii acestei funcţii elective .

Mai mult decât atât, posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia de şedinţă corespunzătoare acestei funcţii elective a fost rezolvată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în soluţionarea recursului în interesul legii, prin decizia sa nr. 16 din 18.02.2008 pronunţată în dosar nr.72/2007 .

Intimata Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a promovat recurs, criticând hotărârea sub aspectul înlăturării greşite a dispoziţiilor cadru, care prevăd expres situaţiile de cumul a pensiei cu alte venituri, precum şi faptul că soluţia este lipsită de temei legal.

Nu este de acord nici cu plata cheltuielilor de judecată întrucât nu au culpă procesuală, iar în drept a invocat art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă şi a solicitat respingerea contestaţiei.

Curtea, examinând recursul, 1-a reţinut nefondat.

Astfel, raportat la situaţia contestatorului – pensionar de invaliditate gradul II şi exercitarea mandatului de consilier local, prima instanţă a făcut o interpretare şi aplicare corectă a dispoziţiilor legale în materie.

Între consiliul local şi consilier nu există raporturi specifice celor dintre angajator şi salariat sau dintre o instituţie şi funcţionarul public, activitatea alesului local realizându-se în baza unui mandat rezultat din alegeri.

Indemnizaţia prevăzută de art. 34 din Legea nr. 393/2004,1a care au dreptul consilierii locali, nu este decât o remuneraţie ocazională şi nepermanentă, şi care, prin cuantumul ei, nu poate să fie asemănătoare sumelor de bani asimilabile unui venit, având o semnificaţie de natură a determina suspendarea plăţii pensiei sau cumulul acesteia.

Prin urmare, calitatea de consilier local nu poate fi asimilată cu o activitate profesională, după cum nici indemnizaţia aferentă acestei calităţi nu poate fi asimilată cu veniturile realizate.

De altfel, chestiunea a fost tranşată şi de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia în interesul legii nr. 16/18 februarie 2008.

Cu privire la culpa procesuală ce vizează cheltuielile de judecată, dispoziţiile art. 272 Cod procedură civilă nu disting asupra calităţii părţii căzute în pretenţii, astfel că, şi sub acest acesta hotărârea este legală.

Prin urmare, pentru argumentele expuse, Curtea, în baza art. 302 al.l Cod procedură civilă, a respins recursul ca nefondat, obligând recurenta la plata cheltuielilor de judecată efectuate de contestator în recurs, cu transportul, conform bonului de benzină.

Etichete: