Top

COMERCIAL. Insolvenţă. Calitate procesual activă în formularea acţiunii în răspundere a membrilor organelor de conducere. Incidenţa dispoziţiilor art.138 alin.1 din Lg. nr.85/2006. Inadmisibilitatea recursului declarat de creditor

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.4684/2007 lichidatorul judiciar R.Gh a solicitat instituirea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC „M” 94 SRL Buzău, în vederea recuperării creanţelor în sumă de 31.807 lei, societatea fiind dizolvată drept consecinţă a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art.30 alin.1 din Legea nr.359/2004.

Prin sentinţa nr.487/10.02.2008 judecătorul sindic a admis cererea, a constatat dizolvată societatea debitoare şi a menţinut lichidatorul judiciar R.Gh., stabilindu-i totodată termenele corespunzătoare în vederea îndeplinirii activităţii ce decurge din lege.

Pe parcursul procedurii, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar şi respectiv tabelul definitiv consolidat, potrivit căruia societatea debitoare înregistrează următoarele creanţe: 1) – D.G.F.P. Buzău – 35.092 lei, creanţă bugetară ; 2) – SC „E.M.N.” SA 3.327,10 lei, creanţă chirografară.

Potrivit raportului amănunţit privind cauzele şi împrejurările ce au dus la încetarea de plăţi, în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri mobile şi imobile a căror valorificare să ducă la acoperirea creanţelor.

Totodată, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii administratorului debitoarei: R.N., solicitând ca tot pasivul acesteia, în sumă de 38.418 lei, să fie suportat de el, conform dispoziţiilor art. 138 lit.c) din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii, lichidatorul judiciar a susţinut că administratorul debitoarei a dispus în interes personal continuarea unei activităţi ce a condus în mod vădit la încetare de plăţi.

Prin sentinţa nr. 458 din 23.06.2008, s-a dispus închiderea procedurii şi radierea debitoarei din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, precum şi respingerea cererii formulate de lichidatorul judiciar în sensul antrenării răspunderii administratorului debitoarei, lichidatorul judiciar fiind descărcat de orice îndatoriri şi responsabilităţi privind procedura.

Referitor la cererea de antrenare a răspunderii administratorului debitoarei, instanţa a reţinut în fapt şi în drept:

O astfel de răspundere este reglementată de dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006, fiind una personală, care intervine numai atunci când prin săvârşirea faptelor menţionate de text s-a ajuns la starea de insolvenţă. Simpla invocare a unor astfel de prevederi nu atrage, însă, răspunderea în mod automat.

De necontestat, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atragerii acestei răspunderi, dar pe fondul administrării unor dovezi pertinente şi concludente.

Or, în cauza dedusă judecăţii, cererea formulată de lichidatorul judiciar nu a fost susţinută de vreo probă, iar simpla enunţare a pretinsei fapte săvârşite de către administratorul debitoarei nu conduce în mod automat la admiterea cererii de antrenare a răspunderii acestuia.

Nota: Prin decizia 1278 din 28.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual active a recurentei D.G.F.P. Buzău, respingându-se recursul declarat de aceasta ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesual activă.

Hotărând astfel, instanţa de recurs a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 138 alin.1 teza a I-a din Legea nr.85/2006, legiuitorul recunoaşte calitatea procesual activă în formularea acţiunii în răspundere a membrilor organelor de conducere: în principal practicianului în insolvenţă şi numai pe cale de excepţie, în cazurile strict reglementate de art. 138 alin.3 din lege, această acţiune poate fi promovată de către comitetul creditorilor.

Etichete: