Top

Consecinţele recursului exercitat de un creditor individual împotriva hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic în soluţionarea acţiunii în antrenare răspundere patrimonială, prevăzută de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

Prin sentinţa comercială nr.423 din 5 decembrie 2007, pronunţată de judecătorul sindic s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar A.C. IPURL şi în temeiul art.138 lit.a, d din Legea nr.85/2006 s-a dispus ca fostul administrator al debitoarei S. D. să suporte o parte din pasivul S.C. C. F. SRL, în limita sumei de 38442,86 lei.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut , pe baza rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar că fostul administrator al debitoarei S.C. C. F. SRL , nu poate justifica lipsa stocurilor de marfă înregistrate în contabilitate şi lipsa numeralului din casierie, în sumă totală de 381,42 lei.

Aceste fapte au fost circumscrise prev.art.138 lit.a din Lege.

De asemenea, s-a mai reţinut că fostul administrator al debitoarei, cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.82/1991 R, a făcut să dispară documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea (lit.d), producând în acest fel debitoarei un prejudiciu în valoare de 38061,44 lei prin neurmărirea clienţilor neîncasaţi.

S-au înlăturat susţinerile creditorilor S.C. S.I. SRL, S.C. G. AC.S. SRL şi S.C. C.C. SRL privind antrenarea răspunderii fostului administrator pentru întreg pasivul ,fără a se dovedi alte fapte în sarcina acestuia.

Impotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs creditoarea S.C. G. AC.S. SRL, înregistrat sub nr. 200/91/2006 la Curtea de Apel Galaţi.

A criticat hotărârea recurată pentru nelegalitate şi netemeinicie motivând următoarele;

Judecătorul sindic nu a dat dovadă de rol activ în ceea ce priveşte nerespectarea de către lichidatorul judiciar a tuturor procedurilor prevăzute de Legea nr.85/2006.

Deşi existau cereri ale creditorilor S.C. S. I. SRL şi S.C. C. C. SRL, prin care s-a solicitat în mod imperativ atragerea răspunderii administratoarei de fapt, S. D., pentru întreaga sumă înregistrată ca pasiv, lichidatorul judiciar, a formulat, în mod netemeinic cerere de atragere a răspunderii doar pentru o parte din acest pasiv.

Consideră că din moment ce s-au reţinut în sarcina pârâtei săvârşirea faptelor prev. de art.138 lit.a şi d din Lege , producându-se prejudiciile arătate, în egală măsură s-au produs şi prejudiciile decurgând din imposibilitatea realizării creanţelor pentru toţi creditorii.

Susţine că, în această situaţie administratorul judiciar trebuia să facă toate referirile necesare pentru a cerceta toate faptele săvârşite de administrator precum şi toate consecinţele care au rezultat din aceste fapte.

Pentru motivele expuse a solicitat admiterea recursului,casarea hotărârii recurate sau modificarea acesteia în sensul atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtei pentru întregul pasiv neacoperit al debitoarei S.C. C. F. SRL.

S-au citat legal părţile implicate în procedură.

Prin decizia civilă nr. 96/R/11.02.2008 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de creditoarea S.C. G.AC.S. SRL împotriva sentinţei comerciale nr. 423/05.12.2007, pronunţată de Tribunalul Vrancea.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.138 alin.1 şi 3 din Legea nr.85/2006 , pe baza raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, raport care conţine şi informaţii privind o eventuală răspundere a oricărei persoane menţionate în lege, judecătorul sindic poate fi sesizat de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar şi în subsidiar de comitetul creditorilor.

Din reglementarea prevăzută art.138 din Lege, rezultă că sfera persoanelor abilitate să investească judecătorul sindic cu o cerere în antrenare răspundere este limitată la administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar şi, la comitetul creditorilor, în cazul în care sunt îndeplinite şi condiţiile prev. la alin.3 al art.138 din Lege.

Astfel, în raport cu dispoziţiile art.138 alin.1 şi 3 din Lege, dreptul la acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale nu poate fi exercitat de un singur creditor deşi acesta justifică un interes personal, decurgând din folosul practic urmărit , respectiv realizarea creanţei sale.

Dispoziţiile art.138 alin.1 şi 3 , acordă calitate procesuală activă administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar şi comitetului creditorilor, participanţi la procedură care acţionează în vederea realizării interesului concursual şi colectiv al creditorilor.

Cadrul procesual, din punctul de vedere al părţilor şi al legitimării procesuale a acestora stabilit la judecata înaintea instanţei de fond nu poate fi extins cu ocazia judecării recursului.

Calitatea de parte, precum şi legitimarea procesuală pentru exerciţiul dreptului la acţiunea în antrenare răspundere patrimonială trebuie justificată şi în calea de atac a recursului.

Astfel, numai părţile de la judecata în fond au dreptul de a recura hotărârea primei instanţe.

Recurenta – creditoare nefiind parte în cadrul acţiunii în atragere răspundere patrimonială, faţă de limitarea impusă de textul art.138 alin.1 şi 3 din Legea nr.85/2006 nu poate exercita calea de atac împotriva hotărârii primei instanţe, chiar dacă ar fi existat interesul să participe la proces, aceasta , deoarece recursul nu poate fi exercitat decât de cei care au avut calitatea de parte la judecata în primă instanţă şi care au justificat legitimare procesuală în cauză.

Faţă de cele ce preced în temeiul art.312 alin.1 cod pr. civilă ,a fost respins recursul ca inadmisibil, fiind astfel de prisos a mai analiza motivele de recurs referitoare la fondul pricinii.

Etichete: